Företrädesemissionen tecknad till 1 418 148,60 kronor, motsvarande 40,24 procent

Styrelsen för Spintso International AB offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av bolagsstämman den 17 maj 2018.

Det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen tecknades till ca 40,2 procent av det högsta emissionsbeloppet om ca 3,52 Mkr. Emissionen tecknades till 5,09 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer aktier motsvarande 35,15 procent tilldelats personer som tecknat utan stöd av teckningsrätter.

Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget drygt 1,4 Mkr före emissionskostnader, som uppgår till ca 0,3 Mkr. Emissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med 2 363 581 stycken till 8 237 121 stycken. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 kronor. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med 236 358,10 kronor till 823 712,10 kronor.

Den generella teckningsförbindelse om 1,2 Mkr som tidigare utställts av Monotarg Ltd har inte kunnat utnyttjas inom tidsramarna för denna emission, på grund av omständigheter härrörande från det faktum att Monotarg för närvarande står under dödsboförvaltning.  Denna komplikation har också medfört en fördröjning av möjligheten att fastställa  det slutliga teckningsresultatet, vilket nu kommuniceras i detta pressmeddelande. Styrelsen bedömer  att  teckningsförbindelsen  kan utnyttjas så snart dödsboet har skiftats.

Som bekräftelse på tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan. Tecknare som anmält sin teckning till sin bank/förvaltare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Göteborg, 9 juli 2018

För ytterligare information vänligen kontakta:

Frank Teneberg, ordförande Spintso International ABTfn: 070-588 74 15 eller
Peter Evertsson, VDSpintso International ABTfn: 070-266 53 00, e-post: peter.evertsson@spintso.se.

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018 kl. 15.30

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport januari - juni 2018

Finansiell översikt första halvåret 2018
(jämfört med första halvåret 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 10,1 % till 2,35 mkr (2,13 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,99 mkr (-1,32 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,04 mkr (-1,38 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,18 kr (-0,24 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,02 mkr (-0,95 mkr).

Företrädesemissionen tecknad till 1 418 148,60 kronor, motsvarande 40,24 procent

Styrelsen för Spintso International AB offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av bolagsstämman den 17 maj 2018.


Spintso offentliggör informationsmemorandum inför den förestående företrädesemissionen

Inför teckningsperioden 28 maj till 13 juni 2018 offentliggör idag Spintso International AB (publ) på sin hemsida informationsmemorandum, teaser och teckningssedel.


Beslut av årsstämma

I anslutning till årsstämman 

I anslutning till dagens årsstämma i Spintso International AB (publ) presenterade och demonstrerade bolaget sina produkter. Styrelseordförande Frank Teneberg redogjorde för viktiga händelser under och efter räkenskapsåret. 


Kallelse till årsstämma i Spintso International

Kallelse till årsstämma i Spintso International AB (publ) Aktieägarna i Spintso International AB (publ), 556691-3728 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma onsdag 16 maj 2018 kl 17.00 i Polhemsrummet, Teknikdalen, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge.


Bokslutskommuniké 2017

Finansiell översikt för helåret 2017
(jämfört med proforma helåret 2016)

 • Nettoomsättningen ökade med 51,0 % till 3,91 mkr (2,59 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,15 mkr (-2,71 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,43mkr (-2,84 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,38 kr (-0,48 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,5 mkr (-2,6 mkr).

Delårsrapport januari - juni 2017

Finansiell översikt första halvåret 2017
(jämfört med maj-dec 2016, 8 mån)

 • Nettoomsättningen ökade med 46,1 % till 2,13 mkr (1,46 mkr)
 • Bruttomarginalen ökade till 62,1 % (59,6 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,32 mkr (-1,87 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,38mkr (-1,96 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,24 kr (-0,33 kr).
 • Kassaflödet från den löpnade verksamheten var -0,95 mkr (-1,23 mkr).

Beslut av årsstämma

I anslutning till årsstämman
I anslutning till dagens årsstämma i Spintso International AB (publ) presenterade och demonstrerade bolaget sina produkter. Glenn Nyberg berättade om sin vardag som Fifa domare. Styrelseordförande Frank Teneberg redogjorde för viktiga händelser under och efter räkenskapsåret.


Spintso deltar på NGM Live 16 maj kl 15.00

Den 16 maj kommer Spintso International AB att delta på NGM Live. Bolagets VD, Peter Evertsson, kommer att presentera mellan kl.15.00-15.20.


Välkomna till Spintso Internationals årsstämma torsdag 18 maj 2017

Spintso hälsar dig varmt välkommen till bolagets årsstämma. Du hittar kallelse, dagordning och styrelsens förslag till årsstämman lite längre fram i texten men innan dess vill vi berätta vad som händer i bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: