Bokslutskommuniké 2019

Finansiell översikt för helåret 2019
(jämfört med helåret 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 8,6 % till 5,31 mkr (4,89 mkr)
 • Rörelseresultatet förbättrades med 71 % och uppgick till -0,53 mkr (-1,82 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,65 mkr (-1,92 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,23 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital förbättrades
  med 1 mkr och var -0,34 mkr (-1,34 mkr)

VD kommentar
Ökad nettoomsättning, kraftigt förbättrat resultat och kassaflöde

Året har präglats av marknadsuppbyggnad och etablering på nya marknader och sporter. Bolagets netto-omsättning ökade för helåret med 8,6 % jämfört med föregående år. Första halvåret ökade netto-omsättningen med 25 %. Under andra halvåret lanserades FBIM och TimelimitSpray. Lansering av nya produkter tar tid och resurser, vilket påverkat tillväxttakten för övriga produkter under andra halvåret.

Jag konstaterar med stolthet att bolagets resultat för helåret förbättrades med 66% och blev -0,65 mkr
(-1,92 mkr) samt att kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapital förbättrades med
1 mkr. Bolaget gör ett historiskt bra helårsresultat och närmar sig lönsamhet.

Spintso har etablerat sitt varumärke inom flera sporter och har 46 återförsäljare i 20 länder, en digital plattform för e-handel samt organisation kring direktförsäljning till förbund. Bolaget tillhandahåller en bred och konkurrenskraftig produktportfölj för domare på alla nivåer och sporter. Japan, Sverige, Tyskland och USA, står för 2/3 av bolagets nettoomsättning. Merparten av bolagets personella och ekonomiska resurser används till att utveckla dessa affärer.

Bolagets utmaning är att med begränsade resurser utveckla övriga marknader där bolaget är närvarande samt expandera på nya geografiska marknader och sporter.

Bolaget gör många bra saker, utvecklas och växer. Under 2020 planerar vi för att fler återförsäljare ska genomföra demos till förbund, vilket ökar bolagets marknadsföringskapacitet.

Det är fokus på lönsam tillväxt, via bolagets tre säljkanaler, för bolagets efterfrågade produkter kommunikationssystem och watches.

Styrelsen har efter räkenskapsårets utgång fattat beslut och genomfört en riktad nyemission till två strategiska investerare som tillförde Bolaget 900 000 kr för att kunna accelerera marknads-arbetet och fortsätta kapitalisera på genomförda produkt- och marknadsarbeten.

Peter Evertsson, VD

För hela bokslutskommunikén se bifogad pdf.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: peter.evertsson@spintso.se

Spintso International AB utvecklar smarta mobila verktyg som säljs world wide till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se

Bokslutskommuniké 2020

Helåret (jan-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,33 mkr (5,31 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,89 mkr (-0,54 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,01 mkr (-0,65 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,10 kr (-0,08 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,17 mkr (-0,86 mkr)

Andra halvåret (jul-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,96 mkr (2,47 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,09 mkr (-0,31 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,16 mkr (-0,37 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,04 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,26 mkr (0,05 mkr)
 • Soliditeten uppgick till 91% (17%)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,97 mkr (0,26 mkr)


Medclair - genombrott på den brittiska marknaden

Medclair, specialisterna på säker lustgashantering har fått i uppdrag att leverera två testinstalationer för destruktion av lustgas till två sjukhus i Manchester, Storbritannien.


Medclair lanserar ny produkt

Medclair AB, världsledande inom säker N2O-hantering, lanserar ny produkt för mätning av lustgasexponering i arbetsmiljö.


Medclair rekryterar ansvarig för bolagets internationella expansion samt bjuder in till företagspresentation

Medclair rekryterar Jannik Jensen som ansvarig för bolagets internationella expansion. Jannik kommer senast från Linde Healthcare där han varit Product Manager, Region Europe North.


Kallelse till extra bolagsstämma i Spintso International AB

Aktieägarna i Spintso International AB (org.nr 556691-3728) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 mars 2021.


Spintso International AB stärker kassan och genomför en strategisk översyn av koncernstrukturen

Spintso International AB stärker kassan med 15 Msek genom en riktad nyemission.

Bolaget har samtidigt fattat beslut om att se över sin långsiktiga strategi för att renodla verksamheten mot medicinteknik.


Medclair erhåller godkännande för patent i USA

Medclair AB, har erhållit godkännande för patentansökan avseende Exhalation Device (Utandningsventil) i USA. Utandningsventilen möjliggör användandet av Medclairs lågflödessystem CDU (Central Destruction Unit) som bland annat används vid förlossningsavdelningar.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted