Bokslutskommuniké 2017

Finansiell översikt för helåret 2017
(jämfört med proforma helåret 2016)

  • Nettoomsättningen ökade med 51,0 % till 3,91 mkr (2,59 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,15 mkr (-2,71 mkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,43mkr (-2,84 mkr).
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,38 kr (-0,48 kr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,5 mkr (-2,6 mkr).

VD kommentar
Ett år med tillväxt, utmaningar och notering på NGM!

2017 var på många sätt ett utmanande år men Spintso utvecklas positivt och växer med över 50 %. Under Q1 präglades arbetet med att notera bolaget på NGM-börsen vilket tog längre tid än planerat och under våren avled en av bolagets huvudägare tragiskt. Trots de händelserna har bolaget under hela året arbetat intensivt med produkt- och marknads- uppbyggnad.

Spintso lanserade i slutet av Q2 REFCOM och blev därmed en mer komplett leverantör av kommunikationssystem. Under Q3 uppstod tekniska utmaningar och försäljningen stannade av vilket minskade våra intäkter och ökade våra kostnader under Q4. Noterar med tillfredsställelse att medarbetare och leverantörer bidragit till att lösa utmaningarna och att REFORM åter finns i lager. Under Q4 har tretton idrottsförbund i tio länder och i sju olika idrotter testat och jämfört REFCOM med andra system. Positiva test som redan gett sex ordrar!

Som framgår av bokslutskommunikén har bolaget en bit kvar till lönsamhet. Bolaget fokuserar nu på försäljning av REFCOM jämte övriga produkter och vi får anledning att återkomma till lönsamhetsutvecklingen när vi bättre kan bedöma försäljningstillväxten för de nya produkterna.

Vi ser fram emot 2018, ett år med fokus på försäljningstillväxt. Spintso har en konkurrenskraftig produktportfölj med klockor, pda, spray, kommunikationssystem och tillbehör. Nu lanseras REFCOM över hela världen och vi ökar marknadsförings- och försäljningsaktiviteterna via bolagets tre säljkanaler; direktförsäljning till förbund/ligor, e- handel till slutkund och försäljning via distributörer till internationella slutkunder. Det är fokus på att både öka antalet återförsäljare och hjälpa befintliga återförsäljare att öka och effektivisera sin marknadsföring av Spintso produkter.

Det finns en mängd nya möjligheter för våra produkter och de ska vi ta vara på!

Peter Evertsson, VD

För hela bokslutskommunikén se bifogad pdf.

Göteborg, 16 februari 2018

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00,
e-post: peter.evertsson@spintso.se

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari kl. 8.30

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se

Medclair AB fördjupar samarbete med region Blekinge som blir de första att investera i nästa generation av bolagets mobila destruktionsteknik

Spintso International AB (publ), kommunicerade den 9 oktober 2020 att apportemissionen riktad till aktieägarna i Medclair AB tecknades till 100 %. Mot bakgrund härav är Medclair numer ett helägt dotterbolag till Spintso. Enligt gällande regelverk kommer Spintso framgent kommunicera även för Medclairs vidkommanden.


Utfall i apportemission och beskrivning av Medclair AB (publ)

Styrelsen för Spintso International AB (publ) (nedan "Spintso") offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier mot betalning av apportegendom riktad till aktieägarna i Medclair AB (publ) (nedan "Medclair") som beslutades av bolagsstämman den 18 september 2020 (nedan "Apportemissionen"). Det slutliga utfallet visar att Apportemissionen tecknades till 100 %, d.v.s. Spintso kommer förvärva samtliga aktier i Medclair. Till följd av det stora intresset för Medclair och den nya koncernen har Spintso valt att lämna ytterligare en beskrivning av Medclair.


Spintso International's pågående nyemission av aktier mot betalning av apportegendom förlängs till 9 oktober

Spintso international AB (publ) offentliggjorde 18 augusti 2020 ett erbjudande till aktieägarna i Medclair AB (publ) om att förvärva samtliga aktier utgivna av Medclair AB (publ). Teckningsläget i den pågående nyemissionen av aktier mot betalning i apportegendom riktad till aktieägarna i Medclar AB (publ) är mycket gott, den har i ordinarie teckningsperiod fyllts till 95,91 %


Kommunike' från extra bolagsstämma

Idag, den 18 september 2020, hölls extra bolagsstämma i Spintso international AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.


Kallelse till extra bolagsstämma i Spintso International AB (publ)

Aktieägarna i Spintso International AB (publ), org.nr. 556691-3728 (nedan "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 september 2020 kl 13.00 i Polhemsrummet, Teknikdalen, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge. Syftet med stämman är huvudsakligen att behandla styrelsens förslag om godkännande av omvänt förvärv av Medclair AB (publ), vilket offentliggjordes den 18 augusti 2020.


Spintso International AB (publ) genomför villkorat omvänt förvärv av Medclair AB (publ)

Spintso International AB (publ), nedan "Spintso", har idag undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal med ca 92 % av aktieägarna i Medclair AB (publ), nedan "Medclair", med avsikt att förvärva samtliga aktier i Medclair. Förvärvslikviden uppgår till ca 40 MSEK som betalas genom apportemission om högst 50 004 936 aktier till säljarna med teckningskurs om 0,80 SEK per aktie. Genom förvärvet blir de tidigare aktieägarna i Medclair majoritetsägare i Spintso genom ett sk. omvänt förvärv. Förvärvet är bland annat villkorat av att Spintso på extra bolagstämma godkänner transaktionen, Spintso avser kalla till denna i närtid.


Delårsrapport januari - juni 2020

Finansiell översikt första halvåret 2020
(jämfört med första halvåret 2019)

  • Nettoomsättningen minskade med 51 % till 1,38 mkr (2,84 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,81 mkr (-0,22 mkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -0,85mkr (-0,28 mkr).
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,03 kr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 0,82 mkr till 0,09 mkr (-0,91 mkr).

Beslut av årsstämma

I anslutning till dagens årsstämma i Spintso International AB (publ) redogjorde styrelseordförande Mark Baljeu för viktiga händelser under och efter räkenskapsåret.


Kallelse till årsstämma i Spintso International AB (publ)

Aktieägarna i Spintso International AB (publ), 556691-3728 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdag 10 juni 2020 kl 13.00 utomhus på läktaren, Domnarsvallen, Utanforsvägen 10, 784 44 Borlänge


Förtydligande om bolagets informationspolicy

Det förekommer frågor från enskilda aktieägare och andra intressenter gällande bolagets kanaler för informationsgivande därför förtydligar och klargör bolaget sin informationspolicy.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted