SeaTwirl delårsrapport för perioden september-november år 2020

Delårsrapport för kvartal 1 år 2020, avser perioden september till november.

Väsentliga händelser under perioden (2020-09-01 - 2020-11-30)

· SeaTwirl deltog på Stora Aktiedagen 9 november i Göteborg, där VD Peter Laurits presenterade företaget.

· SeaTwirl genomförde sin första teknikdag 10 november (Tech Tuesday) där företaget och dess innovativa teknik presenterades.

· Företrädesemissionen i november 2020 tecknades till totalt 243,1 procent, varav cirka 95,8 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 147,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtagande inte nyttjades. Genom företrädesemissionen tillförs SeaTwirl cirka 49,8 MSEK före emissionskostnader, med ytterligare potential genom teckningsoptioner i april.

· Covid-19 sprids över världen och vi vet ännu inte hur effekterna på lång sikt kommer påverka verksamheten.

Finansiell utveckling under perioden (2020-09-01 - 2020-11-30)

· Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -2 459 233 kr (-1 369 345 kr)

· Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader och inkluderande bland annat personalkostnader

· Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 21 047 755 kr (17 835 791 kr)

· Periodens kassaflöde uppgår till -5 102 636 kr (-4 439 820 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 2 620 110 kr (9 242 953 kr). Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 46,7 MSEK, vilket informerades om den 27 november. Beloppet är bokfört under Övriga Fordringar vid bokslutsdagen.

· Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen 55 147 100 kr (14 828 531 kr) varav periodens resultat utgjorde -2 459 233 kr (-1 369 345 kr)

VD:s kommentarer

Det har varit en intensiv och spännande höst för SeaTwirl, där vi har fortsatt ta vår tekniska utveckling för S2 till en ny nivå. Diskussioner, beräkningar, simuleringar och designarbete har gett oss de svar vi har sökt och stärkt oss i vetskapen att vi är på rätt väg och redo att gå vidare i projektet.
Vi har fortsatt att arbeta med våra strategiska initiativ, där ett av dessa är att bygga upp SeaTwirl till att bli ett kompetenscenter för vindkraft till havs. Vi har glädjande lyckats anställa mycket kompetenta medarbetare från olika delar av världen med expertis inom offshore som bidrar med kunskap och energi till vårt team. För att säkerställa att vi även får in kunskap som ligger utanför vår kärnverksamhet arbetar vi med externa partners och underleverantörer.

Även om Covid-19 har förändrat förutsättningarna för många marknader och bolag har vi på SeaTwirl kunnat arbeta strukturerat efter vår projektplan, och intresset för bolaget och vår produkt är fortsatt mycket högt. Trots färre sociala interaktioner har vi lyckats hålla ett bra tempo internt, jag är imponerad över medarbetarnas uthållighet och acceptans kring den rådande situationen!

Vi har dock haft möjlighet att presentera bolaget på två viktiga event denna höst. Det första var under Stora Aktiedagen där jag presenterade SeaTwirl, vår vision och våra mål samt teknik. Det andra var vårt egna event som vi kallade Tech Tuesday, en teknikdag där vi under några timmar gick djupare in på vår teknik och konstruktion. Båda eventen hölls digitalt men vi upplever god uppslutning och är mycket nöjda med utgången för båda dagarna.

I november 2020 genomfördes vår nyemission som totalt tecknades för 243,1 procent. Genom företrädesemissionen kommer bolaget att erhålla cirka 49,8 miljoner kronor före emissionskostnader, pengar som blir en viktig injektion till bolaget och som huvudsakligen ska ägnas åt att fortsätta utveckla S2-projektet. Jag vill tacka våra ägare som tydligt visade att de vill vara en del av vår resa och tror på företaget. Jag vill speciellt tacka vår huvudägare som utöver sin generösa investering, garanterade emissionen och därmed satte förutsättningen för hela emissionen.

Med ett nytt år framför oss ser jag ljust på SeaTwirls framtid, med många viktiga och spännande milstolpar att uppnå och förhoppningsvis mer sociala möten med våra medarbetare, aktieägare och intressenter!

Peter Laurits, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Malcolm Wiberg, Ordförande SeaTwirl
Telefon: +46 76 617 09 10
E-post: malcolm.wiberg@westerberg.com

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: peter.laurits@seatwirl.com

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och ca@mangold.se.

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2021 kl 8,55.

SeaTwirls Teckningsoptioner av serie TO1 tecknades till 96,77 procent och SeaTwirl AB tillförs 8,3 MSEK.

SeaTwirl AB meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission under det fjärde kvartalet år 2020. Totalt nyttjades 86 099 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 96,77 procent av utstående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 86 099 aktier till en teckningskurs om 96,37 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs SeaTwirl cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader.


SeaTwirl ABs styrelse, ledning och stiftelsen utnyttjar teckningsoptioner av serie TO1 för 3 290 000 SEK

Ledamöter i styrelsen, medlemmar av ledningen i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") samt Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons stiftelse har utnyttjat teckningsoptioner av serie TO1. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 påbörjades den 6 april 2021 och pågår fram till och med den 20 april 2021.


SeaTwirls delårsrapport för perioden december 2020 - februari 2021

Delårsrapport för kvartal 2 år 2020-2021, avser perioden december till februari.


Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO1 i SeaTwirl AB är idag, den 13 april 2021

Idag, den 13 april 2021, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i SeaTwirl AB ("SeaTwirl" eller "Bolaget"). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår till och med den 20 april 2021. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i SeaTwirl. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1 är 96,37 SEK per aktie.


Teckningsperioden av teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag den 6 april 2021

Idag, den 6 april 2021, inleds teckningsperioden av de teckningsoptioner av serie TO1 som emitterades i samband med SeaTwirl AB:s ("SeaTwirl" eller "Bolaget") företrädesemission under det fjärde kvartalet 2020. Teckningsperioden pågår fram till den 20 april 2021. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 96,37 SEK per aktie, som kommunicerades den 30 mars 2021. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 8,6 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 20 april 2021, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 13 april 2021.


Rättelse av information om teckningskurs i pressmeddelande från den 30 mars 2021.

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") offentliggjorde den 30 mars 2021 utfallet av teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. I pressmeddelandet framgick att teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i SeaTwirl AB (publ) fastställts till 96,21 SEK, vilket inte stämmer. Korrekt information är att teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 fastställts till 96,37 då den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 137,67 SEK.


Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i SeaTwirl AB (publ) har fastställts till 96,21 SEK och teckningsperioden inleds den 6 april 2021

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") slutförde under fjärde kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units. En (1) unit bestod av åtta (8) nyemitterade B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO1 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 16 mars 2021 till och med den 29 mars 2021, dock inte lägre än 1 SEK och inte högre än 115,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 137,45 SEK och således är teckningskursen fastställd till 96,21 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den 6 april 2021 till och med den 20 april 2021.


Kommuniké från årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Vindkraftsbolaget SeaTwirl höll idag den 24 februari 2021 årsstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Följande huvudsakliga beslut fattades.


SeaTwirl får japanskt patent

SeaTwirl har beviljats patent på ett delningsbart vindkraftverk av det japanska patentverket. SeaTwirl har sedan tidigare beviljats samma patent i Sverige, USA, Kina och Europa.


Rättelse, SeaTwirl publicerar årsredovisningen för 2019/2020

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/2020 finns nu att läsa på bolagets hemsida.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted