Rättelse: Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

(I ett tidigare utskick stod det fel år, 2018 istället för 2019, i datumen i ingressen och anmälan. Korrekt version följer.)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 februari 2019, kl. 13.00 Hörsalen, GTS Konferens, Erik Dahlbergsgatan 9 i Göteborg. Datumet är tidigarelagt från den 26 februari som tidigare varit kommunicerat.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 13 februari 2019, dels anmäla sitt deltagande per brev under adressen SeaTwirl AB, "Årsstämma", Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg, eller per e-post till info@seatwirl.com senast onsdagen den 13 februari 2019 kl. 17.00. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt antal biträden. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett onsdagen den 13 februari 2019. Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.seatwirl.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1) Stämman öppnas;
2) Val av ordförande vid stämman;
3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
4) Val av en eller flera justeringsmän;
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Godkännande av förslag till dagordning;
7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
8) Beslut angående:
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
10) Val av:
   a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
   b) revisonsbolag och revisor
11) Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt styrelsens förslag till beslut nedan
12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
13) Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om resultatdisposition (p. 8b)
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 17 276 116 kr, skall balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen vinstutdelning lämnas.

Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer (p. 9)
Föreslås att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 280 000 SEK för helår att fördelas till styrelsens ordförande med 80 000 SEK, samt till de fem föreslagna ledamöterna med 40 000 SEK vardera. Styrelsen äger rätt att uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om val till styrelse (p. 10a)
Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av styrelseledamöter Pontus Ryd, Daniel Ehrnberg, Peter Laurits, Roger Cederberg, Charlotte Bergqvist och Jens Tommerup.

Beslut om val av revisionsbolag och revisor (p. 10b)
Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB representerad av auktoriserade revisorn Andreas Mast.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler aktier (p. 11)
Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen ska kunna besluta att avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, dock lägst 65 kr, fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget, i första hand till ägare med kompetens inom offshore och vindkraft samt med stark finansiell ställning. Emissionerna ska användas för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning och övriga handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg samt på bolagets webbplats (www.seatwirl.com) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar
Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 743 783 st. Det totala antalet röster uppgår till 1 743 783. Bolaget innehar inga egna aktier.

Göteborg den 21 januari 2019

SeaTwirl AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD Telefon: +46 70 480 55 29 E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com 

Roger Cederberg, Styrelseordförande Telefon: +46 73 363 10 75 E-post: roger.cederberg@ventures.gu.se 

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på : +46 8 5030 1550, ca@mangold.se 

SeaTwirl delårsrapport för perioden mars-maj

Väsentliga händelser under perioden (2019-03-01 - 2019-05-31)

 • Patent på delningsbart vindkraftverk beviljat i Kina
 • SeaTwirl, Colruyt Group och Norsea Group tecknar Letter of Intent för investering och samarbete för utveckling och installation av SeaTwirl S2-1MW flytande vindkraftverk
 • Patent på delningsbart vindkraftverk beviljat i USA

 Väsentliga händelser efter perioden (2019-05-31 -)

 • SeaTwirl erhåller 2,48 miljoner euro i bidrag från EU

SeaTwirl erhåller 2,48 miljoner euro i bidrag från EU

SeaTwirl kommer att få 2,48 miljoner euro (ca 26 miljoner SEK) från Europeiska Innovationsrådets SME instrument, för sin innovativa, flytande vindturbin "SeaTwirl S2".


SeaTwirl beviljas ett kinesiskt patent på delningsbart vindkraftverk

Det kinesiska patentverket har godkänt SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk. Patentet skyddar en viktig innovation på den marknad som står för mest utbyggnad av vindkraft i världen.


SeaTwirl delårsrapport för perioden december-februari

Väsentliga händelser under perioden (2018-12-01 - 2019-02-28)

 • SeaTwirl får besked om bidrag på 433 952 euro och går med i allians
 • SeaTwirl får 100 000 kronor i IP-check
 • Årsstämma där beslut om bemyndigande om nyemission gavs till styrelsen

Väsentliga händelser efter perioden (2019-02-28 -)

 • SeaTwirl, Colruyt Group och Norsea Group tecknar Letter of Intent för investering och samarbete för utveckling och installation av SeaTwirl S2-1MW flytande vindkraftverk
 • SeaTwirl får amerikanskt patent på delningsbart vindkraftverk

Finansiell utveckling under perioden (2018-12-01 - 2019-02-28)

 • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 119 186 kr (-1 394 815 kr)
 • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader
 • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 16 920 792 kr (12 649 953 kr), därtill kommer kostnader för patent om 819 679 kr (865 271 kr)
 • Periodens kassaflöde uppgår till -2 467 610 kr (-1 916 580 kr ). Likvida medel uppgick på balansdagen till 5 051 920 kr (14 600 770 kr)
 • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 20 963 429 kr (26 150 693 kr) varav periodens resultat utgjorde -1 119 242 kr (-1 394 935 kr ). Bortsett från periodens resultat och omföring inom eget kapital avseende fond för utvecklingsutgifter har inga poster påverkat det egna kapitalet under andra kvartalet

SeaTwirl, Colruyt Group och Norsea Group tecknar Letter of Intent för investering och samarbete för utveckling och installation av SeaTwirl S2-1MW flytande vindkraftverk

SeaTwirl har kommit överens med Colruyt Group och Norsea Group om en intention att investera i SeaTwirl AB, delta i utveckling och installera SeaTwirl S2-1MW, SeaTwirls innovativa flytande offshore vindkraftverk. Omfattningen av den planerade investeringen uppgår totalt till 70 MSEK, förutsatt att milstolpar uppnås.


SeaTwirl förhandlar om att teckna Letter of Intent med externa investerare och partners

Omfattningen på den planerade investeringen är på totalt 70 Mkr under förutsättning att milstolpar uppfylls. De två partnerna blir mycket viktiga partners för utveckling, installation och etablering på vindkraftsmarknaden. En investeringsplan är också framtagen för den fortsatta utvecklingen och installationen av SeaTwirl S2-1MW, nästa generations vindkraftverk.


SeaTwirl får amerikanskt patent på delningsbart vindkraftverk

Det amerikanska patentverket har godkänt SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk. Patentet skyddar en viktig innovation på en potentiellt mycket stor marknad för flytande vindkraft.


Kommuniké från SeaTwirls årsstämma

SeaTwirl höll den 19 februari årsstämma i Göteborg. Följande huvudsakliga beslut fattades.


SeaTwirls rapport för det första kvartalet

Nyheter som förmedlas i rapporten
- Norge ligger bra till för att väljas som testplats, men inget beslut är fattat 
- Kommer under närmaste framtiden välja partners för tillverkning och installation - avsikten är att ett fåtal utvalda partners också blir delägare
- Bygger tillsammans med andra svenska företag nätverk i Taiwan inför landets stora utbyggnad av havsbaserad vindkraft


Rättelse: Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

(I ett tidigare utskick stod det fel år, 2018 istället för 2019, i datumen i ingressen och anmälan. Korrekt version följer.)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 februari 2019, kl. 13.00 Hörsalen, GTS Konferens, Erik Dahlbergsgatan 9 i Göteborg. Datumet är tidigarelagt från den 26 februari som tidigare varit kommunicerat.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär