Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2019

juli - september
· Nettoomsättningen uppgick till 63,4 (17,6,) MSEK, en ökning med 260,2 % jämfört med samma period föregående år.
· EBITDA-resultatet uppgick till 12,8 (2,4) MSEK.
· EBITDA-marginalen uppgick till 20,1% (13,5%).
· EBITDA-resultatet utan förvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader uppgick till 9,0 MSEK.
· EBITDA-marginalen utan förvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader uppgick till 14,2%.
· Resultat efter skatt uppgick till 3,6 (-0,9) MSEK.
· Resultat efter skatt utan förvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader uppgick till -0,1 MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,47 (-0,12) SEK.
· Totalt kassaflöde uppgick till 4,7 (-2,0) MSEK.

januari - september
· Nettoomsättningen uppgick till 169,0 (48,7) MSEK, en ökning med 247,1 % jämfört med samma period föregående år.
· EBITDA-resultatet uppgick till 22,3 (1,7) MSEK.
· EBITDA-marginalen uppgick till 13,2% (3,5%).
· EBITDA-resultatet utan förvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader uppgick till 20,3 MSEK.
· EBITDA-marginalen utan förvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader uppgick till 12,0%.
· Resultat efter skatt uppgick till 5,1 (-5,1) MSEK.
· Resultat efter skatt utan försvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader uppgick till 3,1 MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,66 (-0,71) SEK.
· Totalt kassaflöde uppgick till 2,5 (-0,6) MSEK.

VD-kommentar

"Årets tredje kvartal har varit mycket viktigt för våra långsiktiga tillväxtambitioner. Intäkterna ökade med 260 procent till 63,4 miljoner kronor. Av dessa är knappt 13 miljoner kronor hänförliga till vårt förvärv av eServGlobal som genomfördes i slutet av juli. Den underliggande tillväxten i koncernen är fortsatt stark även om orderflödena fortsatt är ojämna över kvartalen.

Resultatmässigt når vi ett positivt operativt resultat om 2,2 miljoner kronor. Kvartalet har påverkats av omstruktureringskostnader, goodwill och förvärvskostnader, vilket i allt väsentligt är att betrakta som engångseffekter.

SDS har under kvartalet arbetat hårt med att möta kunder och medarbetare avseende vårt förvärv av eServGlobal, som i ett slag fördubblar omsättningen i systemförsäljningssegmentet. Arbetet med att realisera synergierna från förvärvet har påbörjats vilket jag förväntar ska ge god effekt på resultatet. Vidare finns en förväntan att dessa synergier ska bidra till ett positivt kassaflöde redan någon gång under nästa år. Samtidigt fortsätter en stadig tillväxt både på omsättning och lönsamhet inom segmentet distribution där fler och fler återförsäljare och kedjor aktivt söker sig till vår nordiska distributionsverksamhet, SDD. Vi siktar även mot att våra återkommande intäkter för support och revenue share passerar de fasta kostnaderna under nästa år.

Förvärvet av eServGlobal

Förvärvet av eServGlobal har nu nått integrationsfasen där vi genomför en genomlysning av finanser, organisation, produkter och kompetens. Vi har även träffat ett flertal kunder och prospekt där vi fått bekräftat att de fortsätter sin löpande supporttjänst med oss och dessutom ser mycket positivt på SDS förmåga att hjälpa dem att öka sina intäkter och resultat. SDS satsning sedan många år på ökad produktivitet i lågkostnadsländer där resurser nu frigjorts för innovation, kan vi nu tillämpa även på eServGlobals kundbas. Ett första publicerat exempel på förtroendet för SDS som ny ägare kom i form av en större order från en eServGlobalkund i den största marknaden i Mellanöstern. Vi ser i tillägg ett löpande inflöde av mindre tilläggsbeställningar till eServGlobal.

Den nordiska distributionsverksamheten

Vår distributionsverksamhet inom dotterbolaget SDD växer stabilt och levererar sedan ett antal månader ett positivt nettoresultat till koncernen. Vi värvar stadigt nya återförsäljare, både enskilda och kedjor, som till stor del beror på att det, till skillnad från vissa konkurrenter, alltid finns produkter i lager tillgängliga för försäljning hos SDD. Detta möjliggörs av bra system och processer. Tillväxten är bevis på att marknaden reagerar positivt på oss som en kompetent aktör.

Utvecklingen i afrikanska marknaden

Efter en trög början på kvartalet då våra kunder fokuserat på budgetering inför kommande år, har vi haft en viss återhämtning under kvartalets sista månad. Mycket var förväntat och har därför kunnat förberedas så att vi därmed intäktsfört stora delar direkt. Vi fortsätter att arbeta på ett flertal lovande och stora prospekt där utmaningen är kundernas långsamma beslutsprocesser. Vi arbetar nu aktivt med att ytterligare öka vår pipeline och våra säljmetoder för att framöver öka sannolikheten för ett jämnare flöde av affärer och intäkter.

Ett viktigt nyckeltal vi följer hos operatörerna är deras tillväxt i antal transaktioner som hanteras av våra system. Här kan vi konstatera en ökning av årstakten från drygt 5 miljarder till 10 miljarder transaktioner, oräknat tillskottet från eServGlobal. Förklaringen ligger i att vi under året startat upp hos ett antal nya stora kunder samt att flera av våra existerande kunder lyckats väl med sin digitalisering.

Innovation och tillväxtstrategi

Vår tillväxtstrategi består av två huvudkomponenter. Dels den traditionella nykundsförsäljningen av våra basplattformar där vi lagt till en accelerator i form av en förvärvsstrategi. Dels säljer vi nya funktioner till befintliga kunder. De nya funktionerna har historiskt huvudsakligen varit olika programvarulösningar som adresserat något existerande operativt behov hos operatören. Vi har under året väsentligt ökat vår kompetensbas vad gäller området Business Intelligence, det vill säga att utifrån de miljarder datapunkter som systemen levererar kunna ta fram information och dra slutsatser som ger kunden insikt i hur hans affärer fungerar. Från insikterna skapar vi underlag för att föreslå vilka åtgärder som bör genomföras för att ytterligare öka kundens intäkter och lönsamhet. Denna affär ökar vårt tjänsteinnehåll och tar oss närmare kundens strategiska analys och beslut. Självklart är syftet att sälja mer, men vi tar också större del i kundens strategiska process och når även nya beslutsgrupper hos kunderna som tar oss till högsta ledningen i organisationen. Resultatet blir större relevans och värde av såväl vår programvara som vår förmåga att skapa insikt hos kunden från VD till affärsägare."

Tommy Eriksson

VD, Seamless Distribution Systems AB"

För ytterligare information, kontakta:
Martin Schedin, CFO
martin.schedin@seamless.se
070-4381442

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl. 08.30 CET.

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)

SDS är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen har nu kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder världen över och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer än 2 000 000 aktiva försäljningsställen. SDS har cirka 230 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 20 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 10 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 11 miljarder dollar och gör det möjligt för befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.
SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399.
info@fnca.se


SDS erhåller stor genombrottsorder i Sydafrika värd 20 miljoner SEK

SDS har fått en order från en av Sydafrikas största mobiloperatörer, som också är Afrikas största operatörsgrupp med verksamhet och affärer i flera länder. Ordern är den första SDS tagit i landet och har ett initialt värde på 20 MSEK. Sydafrika är regionens mest avancerade marknad och affären förstärker därmed ytterligare SDS position på den afrikanska kontinenten.


SDS receives major order in South Africa worth SEK 20 million

SDS has received an order from one of South Africa's largest mobile operators, which is also Africa's largest carrier group with operations across several countries. This is the first order received by SDS in South Africa and has an initial value of SEK 20 million. South Africa is the region's most advanced market and the deal strengthens SDS's position on the African continent.


SDS offentliggör uppdaterad strategi

Med anledning av förvärvet av eServGlobal har SDS styrelse beslutat att presentera en uppdaterad strategi för verksamheten. SDS är verksamt inom fintech-området och arbetar med digitalisering av logistiska och finansiella flöden i tillväxtländer. Till stor del innebär detta att utveckla och sälja systemlösningar för digital distribution av samtalstid, mobildata samt mobila finansiella tjänster till SDS kunder som är mobiloperatörer eller distributörer i tillväxtländer. Förvärvet av eServGlobal ökar SDS kundbas i Mellanöstern och ger SDS närvaro i Sydostasien. Den uppdaterade strategin har som syfte att konkretisera bolagets mål på både kort och lång sikt.


SDS announces updated strategy

Following the acquisition of eServGlobal, the SDS Board has decided to present an updated business strategy. SDS is active in the fintech area and is working on digitizing logistic and financial flows in emerging countries. This means developing and selling system solutions for digital distribution of airtime, mobile data and mobile financial services to SDS customers who are mobile operators or distributors in emerging markets. The acquisition of eServGlobal increases SDS' customer base in the Middle East and gives SDS a presence in Southeast Asia. The updated strategy explains the company's short- and long-term goals.
SDS AB säkrar miljonorder i Mellanöstern

SDS AB har säkrat en order på 6,3 miljoner kronor från en av regionens största mobiloperatörer, i den största marknaden i Mellanöstern.

Beställningen kommer från en av eServGlobals kunder. eServGlobal förvärvades av SDS i juli i år. Detta är ett konkret bevis på förtroendet för SDS förmåga att konsolidera sin nisch.


SDS AB has received a new order in the Middle East

SDS AB has received an order of 6,3 million SEK from one of the regions' most important mobile operators, in the largest market in the Middle East.

The order is received from a customer of eServGlobal, which was acquired by SDS in July this year. It is a tangible proof of trust in SDS ability to be a consolidator in its niche.


SDS fullbordar förvärv av eServGlobal Holding SAS

SDS AB fullbordar idag förvärvet om samtliga aktier och tillgångar i eServGlobal Holding SAS (eServGlobal). eServGlobal SAS är en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Priset för aktierna är två (2) miljoner Euro (21,4 miljoner kronor). SDS får därmed tillgång till en kompletterande teknik och en fördubblad geografisk marknadstäckning.


SDS completes the acquisition of eServGlobal Holding SAS

SDS AB today completes the acquisition of all shares and assets in eServGlobal Holding SAS (eServGlobal) with a purchase price of two (2) million Euro (21.4 million SEK). eServGlobal SAS is a global supplier of systems for electronic recharge of prepaid mobile phones and mobile financial services. With this transaction SDS has doubled its geographical presence and gained access to significant complementary technologies.


Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2019

april - juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,6 (18,9) MSEK, en ökning med 188,7 % jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 3,3 (2,4) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 6,1% (12,6%).
 • EBITDA-resultatet utan förvärvskostnader uppgick till 4,7 MSEK.
 • EBITDA-marginalen utan förvärvskostnader uppgick till 8,5%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,0 (2,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick utan förvärvskostnader till 0,3 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,13 (0,30) SEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till -2,8 (2,9) MSEK.

Interim report for the period January 1 - June 30, 2019

April - June

 • Net sales amounted to MSEK 54.6 (18.9), an increase of 188.7 % compared to the same period the previous year.
 • EBITDA result amounted to MSEK 3.3 (2.4).
 • EBITDA margin amounted to 6.1% (12.6%).
 • The EBITDA result without acquisition costs amounted to SEK 4.7 million
 • EBITDA margin excluding acquisition costs amounted to 8.5%.
 • Profit after tax amounted to MSEK -1.0 (2.1).
 • Profit after tax amounted to SEK 0.3 million without acquisition costs.
 • Earnings per share amounted to MSEK -0.13 (0.30).
 • Total cash flow amounted to MSEK -2.8 (2.9).

Försäljningsstart och förstärkt samarbete i Etiopien

SDS och Smart Digital Technology har idag i Addis Abeba, Etiopien, framgångsrikt genomfört den första digitala försäljningen och elektroniska laddningen av ett kontantkort. Parterna förstärker det strategiska partnerskapet med Ethio Telecom och påskyndar införandet av digitala tjänster i försäljnings- och distributionskanalen.


First Sales transactions and accelerated cooperation in Ethiopia

SDS and Smart Digital Technology have today in Addis Ababa successfully performed the first digital sales transaction and electronic recharge. The partners reinforce the commitment in the strategic partnership with Ethio Telecom and accelerate the digital services adoption in the sales and distribution channel


SDS förvärvar eServGlobal Holding SAS

SDS AB har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier och tillgångar i eServGlobal Holding SAS (eServGlobal). EservGlobal är en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Priset för aktierna är två (2) miljoner Euro (21,4 miljoner kronor). SDS får därmed tillgång till en kompletterande teknik och en fördubblad geografisk marknadstäckning.


SDS acquires eServGlobal Holding SAS

SDS AB has today signed an agreement to acquire all shares and assets in eServGlobal Holding SAS (eServGlobal) with a purchase price of two (2) million Euro (21.4 million SEK). eServGlobal SAS is a global supplier of systems for electronic recharge of prepaid mobile phones and mobile financial services. With this transaction SDS has doubled its geographical presence and gained access to significant complementary technologies.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär