Kvartalsrapport Q1 2020

Styrelsen för SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854 ber härmed att få lämna kvartalsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2020.

Perioden 1 januari - 31 mars, 2020 Koncernen

  • Nettoomsättning 14,2 mkr (20,4 mkr),
  • Periodens resultat -1,6 mkr (2,1 mkr),
  • Periodens resultat per aktie - 0,14 kr (0,20 kr),
  • Eget kapital per aktie 2,43 kr (2,25 kr),
  • Avskrivning goodwill uppgår för denna period till 0,4 mkr (0,7 mkr),
  • Soliditet 39 procent (28 procent),
  • Likvida medel per den 31 mars uppgår till 1,3 mkr (1,8 mkr),
  • Halvårsrapport lämnas tisdagen den 25 augusti 2020,

VD:s kommentar

"Hela det första kvartalet har dominerats av den pågående covid-19 pandemin. Pandemin har inneburit en stor mängd av merarbete för att säkerställa leveranser från underleverantörer så att produktionen i Köpingebro och Trelleborg ska kunna fortgå enligt plan. Inneliggande order innebär produktion på alla linjer fram till och med augusti. All produktionspersonal är i arbete och inga korttidspermissioner har varit aktuella under årets första kvartal.

Inkommande order under perioden har varit svagare än förväntat. I stort beror detta på att beslutsfattare på ett antal flygplatser är hemförlovade i den nedstängning som många länder har infört. Våra försäljare har givetvis inte kunnat resa och därmed har kundbesök i görligaste mån fått ske digitalt. Ett antal flygplatser har skickat hem sin administrativa personal och då i allmänhet inköpsavdelningarna. Detta är givetvis ett problem på kort sikt för oss. Dock räknar vi med att efterhand som länderna succesivt öppnat upp att orderflödet kommer att normaliseras igen".

Läs hela kvartalsredogörelsen i bifogad PDF-fil eller på Bolagets hemsida www.sarsys-asft.com

Köpingebro den 28 april 2020

Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT kommer under 2020 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Småbolagsdagen, Stockholm den 8 juni och Aktiedagen, Göteborg den 9 november. Den filmade VD kommentaren till 2019 års Bokslutskommuniké publicerad den 12 mars, finns att se på vår hemsida, www.sarsys-asft.com under rubrik IR.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 08:30.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic SME sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com

Kvartalsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Kvartalsredogörelse Q3 2019


Halvårsrapport 2019


Kvartalsredogörelse Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted