Real Holding har ingått avtal om förvärv av fastighet i Tranås

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget Fastighets AB Kompaniet 3 som äger fastigheten Kompaniet 4 i Tranås ("Tranås"). Fastigheten omfattar knappt 35 000 kvadratmeter industri-, lager- och kontorsytor och har under de senaste åren genomgått stora renoveringsarbeten och fastigheten är därmed i hög standard. Fastigheten är fullt uthyrd och den genomsnittliga intäktsviktade avtalslängden för hyreskontrakten uppgår till nästan 13 år. Största hyresgäst i fastigheten är EFG European Furniture Group och övriga ytor förhyrs av Tranås kommun som bedriver utbildningsverksamhet i fastigheten, samt Weekday Brands AB som ingår i Hennes & Mauritz koncernen. Hyresintäkterna för fastigheten uppgår till drygt 20 miljoner och driftnettot beräknas uppgå till cirka 16 miljoner.

Transaktionens villkor
Köpeskillingen för aktierna motsvarar ett överenskommet underliggande fastighetsvärde om 172 miljoner utan avdrag för latent skatt. Om effekterna av latent skatt medtages i beräkningen motsvarar köpeskillingen ett underliggande fastighetsvärde om omkring 186 miljoner, det vill säga vid fullt avdrag för latent skatt. Real Holding bedömer att det finns ett underliggande övervärde i fastigheten uppgående till cirka 15 miljoner kronor.

Real Holding har erhållit godkännande att överta befintlig bankfinansiering om för närvarande cirka 93 miljoner kronor och resterande köpeskilling skall på tillträdesdagen erläggas kontant och mot reverser. Tillträde ska ske senast 2 maj 2017. Säljare är Erik Hemberg Fastighets AB. Rådgivare i transaktionen var Panreal och legala rådgivare var DLA Piper för Real Holding och Glimstedt för säljaren.

Real Holding efter tillträdet
Koncernen Real Holding kommer efter tillträdet av Tranås, att ha totala hyresintäkter om ungefär 80 miljoner kronor, motsvarande en ökning om cirka 34 %, samt med förväntat driftnetto om omkring 50 miljoner kronor, en ökning med ungefär 45 %. Den genomsnittliga direktavkastningen för förvaltningsfastigheterna i koncernen, exklusive markvärden, beräknas uppgå till omkring 8,5 %.

"Ännu en gång har vi genomfört ett fastighetsförvärv som väsentligt justerar såväl resultat- som balansräkning och detta är ytterligare ett steg på vägen mot vårt mål att uppnå en fastighetsportfölj om 2-3 miljarder inom 2 år. Fastigheten är ett utmärkt förvaltningsobjekt med god avkastning och med långa hyresavtal ingångna med välkända hyresgäster", säger Real Holdings VD, Daniel Andersson.

Stockholm, 30 december 2016

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 december 2016 kl. 10.00 CET

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: da@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44 
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien PREF1 handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Kommuniké från årsstämma i Real Holding i Sverige AB (publ) den 11 juni 2020

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under torsdagen den 11 juni 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Real Holding i Sverige AB (publ) Q1 rapport 2020

Real Holding AB (publ) Q1 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

Kvartalet i korthet

Q1 2020

Q1 2019

Nettoomsättning (Mkr)

13,6

(12,3)

Hyres- och serviceintäkter för perioden (Mkr)

12,6

(12,3)

Driftnettot (Mkr)

8,1

(6,2)

Rörelseresultat (Mkr)

2,4

(1,3)

Resultat efter skatt (Mkr)

51,0

(-6,1)

Resultat per aktie (kr)

0,14

(-0,03)

Eget kapital per 31 mars (Mkr)

158,4

(64,9)

Eget kapital per aktie den 31 mars (kr)*

0,66

(0,27)

*) Emissionerna är pågående vid utgången av kvartal 1 och nya aktier kommer registreras under kvartal 2 2020 varför nyckeltalet för 2020 är missvisande.


Real Holding i Sverige AB (publ) publicerar årsredovisning 2019

Intäkterna och driftnetto året 2019 fortsätter att öka för Real Holding AB (publ). Nettoomsättning steg till 47,8 Mkr (f å 44,3) varav hyres- och serviceintäkter för perioden uppgick till 47,8 Mkr (f å 43,3). Driftnettot slutade på 31,0 Mkr (f å 27,4) medan rörelseresultatet blev 13,5 Mkr (f å 14,4) vilket till stor del kan förklaras av kostnader av engångskaraktär hänförliga till den nu avslutade rekonstruktionen.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Information med anledning av Covid-19

I syfte att minska risken för smittspridning avser bolaget att hålla årsstämman kort och effektiv och som ett led i detta kommer ingen förtäring att serveras i anslutning till stämman. Antalet närvarande företrädare för bolaget kommer också vara begränsat.

Aktieägare som är sjuka eller har symptom, som har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19, som tillhör en riskgrupp eller som önskar minska sin sociala närvaro bör inte delta på stämman. Möjlighet finns att delta via ombud.

Fullmakt för ombud att rösta på stämman finns för nedladdning på Real Holdings hemsida, www.realholding.se.


Real Holding offentliggör utfall i företrädesemission

Den 17 april 2020 avslutades teckningstiden i Real Holding i Sverige AB:s (publ) ("Bolaget/"Real Holding") företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades till ca 114 procent.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted