REAL HOLDING AB (publ) HAR IDAG INGÅTT AVTAL AVSEENDE (i) FÖRVÄRV AV FASTIGHETSBOLAGET FORSFAST AB (NÄRSTÅENDETRANSAKTION) OCH (ii) UPPTAGANDE AV MSEK 90 BRYGGKREDIT

Inledning

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag i enlighet med tidigare offentliggjort ackordsförslag, se bl.a. pressmeddelande från den 20 december 2020, ingått avtal med ett antal säljare avseende förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget Forsfast AB samt avtal med Svea Ekonomi AB (publ) avseende upptagande av en bryggkredit.

Förvärv av fastighetsbolaget Forsfast AB (närståendetransaktion)

Real Holding har idag ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget Forsfast AB från säljarna Kredrik Holding AB, Klenoden i Anviken AB, Håkan Isaksson Consulting AB, Bertil Linnell Förvaltning AB och Neoma Förvaltning AB. Kredrik Holding AB och Klenoden i Anviken AB kontrolleras av Bolagets styrelseledamöter Michael Derk och Fredrik Högbom. Forsfast AB äger fastigheten Värnamo Forsheda 5:109 samt indirekt, via dotterbolaget Forsheda 5:132 AB, fastigheten Värnamo Forsheda 5:132. Fastigheterna har ett gemensamt bedömt marknadsvärde om 147 000 000 kronor.

Köpeskillingen för aktierna i Forsfast AB uppgår preliminärt till 82 396 522 kronor (och kan komma att justeras med hänsyn till förändringar i bolagens eget kapital fram till tillträdesdagen).

Såsom tidigare aviserats ska del av aktierna i Forsfast AB tillföras Bolaget genom en apportemission om ca 50 000 000, se punkt 16 i dagordningen i kallelsen till den extra bolagsstämman i Bolaget den 2 mars 2020 som offentliggjordes den 30 januari 2020. Resterande del av köpeskillingen ska erläggas genom att Real Holding ställer ut reverser.

- Forsfast AB har en bättre yield, ett bättre cashflow och ett bättre resultat än vad Real Holdings koncern har i genomsnitt. Förvärvet medför därmed att koncernens intjäningsförmåga och dess uthålliga lönsamhet förbättras, säger Kent Söderberg, VD Real Holding.

Transaktionen är bl.a. villkorad av att den godkänns av bolagsstämman i Real Holding. Förutsatt att den extra bolagsstämman i Bolaget den 2 mars 2020 godkänner transaktionen och övriga villkor uppfylls beräknas tillträde ske i mars 2020.

Upptagande av MSEK 90 bryggkredit

Real Holding har idag också ingått avtal med Svea Ekonomi AB (publ) enligt vilket Bolaget erhåller en bryggkredit uppgående till 90 000 000 kronor. Lånet löper under 18 månader med marknadsmässig ränta. Likviden från bryggkrediten ska användas för återbetalning av Bolagets obligationslån och brygglån enligt ackordsförslaget till Bolagets långivare som offentliggjordes den 20 december 2019 samt för återbetalning av andra lån inom koncernen och finansiering av koncernens verksamhet. Utbetalning av bryggkrediten är bl.a. villkorad av att bolagsstämman i Bolaget beslutar om en emission av konvertibler till Svea Ekonomi AB (publ) och om apportemissionen kopplad till förvärvet av Forsfast AB. Förutsatt att den extra bolagsstämman i Bolaget den 2 mars 2020 beslutar om emissionerna och övriga villkor uppfylls beräknas bryggkrediten betalas ut i mars 2020.

För ytterligare information: www.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 17,00 CET.

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet REAL B.

Real Holding i Sverige AB (publ) offentliggör prospekt samt ny anmälnings- och teckningsperiod i utbyteserbjudandet

Den extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget/"Real Holding") den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om en nyemission av stamaktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 35 miljoner kronor ("Företrädesemissionen") samt om ett erbjudande till innehavare av preferensaktier om inlösen/utbyte av samtliga utestående preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier av serie B ("Utbyteserbjudandet").


Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ändrar på anmälnings- och teckningsperioden i utbyteserbjudandet till preferensaktieägarna

Den extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget"/"Real Holding") den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om ett utbyteserbjudande till preferensaktieägarna om inlösen/utbyte av samtliga utestående preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier av serie B ("Utbyteserbjudandet").


Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) skjuter på teckningsperioden i företrädesemissionen

Den extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget"/"Real Holding") den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om en företrädesemission av stamaktier av serie B om ca MSEK 35.


Real Holding i Sverige AB (publ) publicerar förtydligande avseende kommande företrädesemission samt förlänger teckningsperioden i företrädesemissionen

Den extra bolagsstämman i Bolaget den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om en nyemission av stamaktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 35 miljoner kronor ("Företrädesemissionen") samt om ett erbjudande till innehavare av preferensaktier om inlösen/utbyte av samtliga uteståendepreferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier av serie B ("Utbyteserbjudandet").


Kommuniké från extra bolagsstämma i Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget" eller "Real Holding") höll under måndagen den 2 mars 2020 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Real Holdings företrädesemission täckt av villkorade teckningsförbindelser till ca 92,6 procent

Den 30 januari 2020 kallade styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") till extra bolagsstämma att hållas den 2 mars 2020 för att bland annat besluta om en 35 MSEK företrädesemission. Styrelsen kan idag meddela att emissionen till ca 92,6 procent täcks genom villkorade teckningsförbindelser om ca 32,4 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär