Inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Real Holding

Den 13 oktober 2017 beslutade extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) om att genomföra dels ett inlösenerbjudande till innehavare av preferensaktier samt en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

1. Information om inlösenerbjudande till preferensaktieägare i sammandrag

För varje inlöst preferensaktie erhålles 392 B-aktier (motsvarande ett belopp om 196 kronor, inlösenvärdet). Rätten att få preferensaktie inlöst förutsätter att preferensaktieägaren tecknar stamaktier av serie B i bolaget. Inlösenvärdet ska i sin helhet användas till att betala för tecknade stamaktier av serie B i bolaget. (Teckningskursen uppgår till 0,50 kr per B-aktie).

Innehavare av ca 60 procent av samtliga utestående preferensaktier har meddelat att man avser acceptera inlösenerbjudandet.

Villkor

För varje (1) inlöst Pref-aktie erhålles 392 aktier av serie B. Varje innehavd preferensaktie Pref1 berättigar även till en uniträtt i den samtidiga företrädesemissionen, oaktat innehavarens medverkan i inlösenförfarandet.

Acceptperiod/Teckningstid

24 oktober 2017 t.o.m. 7 november 2017.

Handel med aktien

Pref-aktierna och B-aktierna i Bolaget handlas på NGM Nordic MTF. Pref-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1 och har ISIN SE0007922893. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och har ISIN SE0007922885. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade B-aktierna att bli föremål för handel.

Styrelsen avser att efter acceptperioden ansöka om avnotering av eventuellt resterande Preferensaktier. Pressmeddelande om sista handelsdag kommer att skickas ut ca en vecka före sista handelsdag.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 20 oktober 2017 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt accept/teckningssedel samt ett VD-brev. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Accept/Teckning, direktregistrerade aktieägare

Accept/teckning ska ske genom att accept/teckningssedel skrivs under och skickas till Eminova Fondkommission AB.
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
Fax 08-684 211 29 info@eminova.se

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av Pref-aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen accept/teckningssedel. Accept/teckning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Pref-aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Pref-aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att deltaga i detta erbjudande (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla accept/teckningssedel eller någon annan information om erbjudandet.

Teckning samt tilldelning

Det antal pref-aktier som anmäls för inlösen kommer att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto, ett så kallat apportkonto, i aktieägarens namn. Detta innebär att de anmälda aktierna spärras och kan därmed inte överlåtas. I samband med detta utsänds en VP-avi som visar uttaget av aktier från det ursprungliga VP-kontot och så kallade BTA B (Betalda Tecknade Aktier) bokförs på det ursprungliga VP-kontot. Apportkontot avslutas efter det att emissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA B omvandlas till ordinarie B-aktier, detta utan avisering från Euroclear.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Accept av inlösen registreras hos Euroclear så snart detta kan ske efter det att accept/teckningssedeln är Eminova Fondkommission tillhanda. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter accept/teckningstidens utgång.

2. Information om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den 13 oktober 2017 beslutade extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 15 966 502 units och kan inbringa bolaget 63,8 MSEK kronor vid full teckning. I dagsläget är nyemissionen garanterad genom teckningsförbindelser/emissionsgarantier till ett belopp av 55 MSEK.

Avstämningsdag

20 oktober 2017.

Sista dag inklusive rätter

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 18 oktober 2017.

Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 oktober 2017.

Teckningstid

24 oktober 2017 till och med 7 november 2017.

Unit

Varje unit består av åtta (8) aktier av serie B samt fyra (4) teckningsoptioner TO 1.

Teckningskurs

Teckningskursen är 4,00 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per B-aktie om 0,50 kr. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Inget courtage kommer att tas ut.

Uniträtter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) ny unit. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med 24 oktober 2017 till och med 3 november 2017. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

Betalda och tecknade units ("BTU")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTU skett på VP-kontot. Tecknade units benämns BTU till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTU samt omvandling till aktier och teckningsoptioner

Handel med BTU äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 24 oktober 2017 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTU till aktier och optioner sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

B-aktierna i Bolaget handlas på NGM Nordic MTF. Aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och har ISIN SE0007922885. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 20 oktober 2017 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie, oavsett serie, teckna en (1) unit.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, ett VD-brev, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ett VD-brev men ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av uniträtter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 7 november 2017 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning

Används om samtliga erhållna uniträtter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om uniträtter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att deltaga i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen.

Teckning utan stöd av uniträtter samt tilldelning

För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående units.

Tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units,

I andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

I sista hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till garanterat belopp.

Om emissionen ger upphov till väsentlig omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 18 oktober 2017.

Stockholm den 18 oktober 2017

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 08.20 CET

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och förädlar kommersiella fastigheter.Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

www.realholding.se

Företrädesemission i REAL Holding är nu slutregistrerad

Bolagsverket har den 17 april 2018 slutregistrerat den företrädesemission som Real Holding i Sverige AB (publ) genomförde omkring årsskiftet. Totalt emitterades 110 119 088 nya B-aktier och 55 059 544 teckningsoptioner.Gremio Fastigheter AB har ökat sitt ägande i Real Holding till 12%

Gremio Fastigheter AB började investera i Real Holding under 2017 och har i företrädesemissionen utökat sitt ägande ytterligare. Emissionen är formellt avslutad och den ligger för slutregistrering hos Bolagsverket varför den slutliga ägarlistan nu kommuniceras.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 klockan 15.00 i S9 på Sibyllegatan 9, i Stockholm.


Bokslutskommuniké 2017

FJÄRDE KVARTALET - SIFFROR FÖR Q4 2017 (Q4 2016)

 • Nettoomsättning 9,8 (13,9)
 • Hyresintäkterna för perioden 6,7 (11,3)
 • Driftnetto 4,1 (5,3)
 • Rörelseresultat -3,3 (-0,2)
 • Periodens resultat efter skatt -20,3 (-10,1)
 • Resultat per aktie: SEK -1,27 (-0,73)

Alla siffror anges i Mkr om inget annat anges (siffrorna inom parantes avser samma period föregående period)

HELÅRET 2017 (2016)

 • Nettoomsättning 46,2 (30,4)
 • Hyresintäkterna för perioden 35,2 (26,5)
 • Driftnettot 19,8 (14,5)
 • Rörelseresultat -1,9 (-3,4)
 • Periodens resultat efter skatt -99,4 (-14,8)
 • Eget kapital per 31 december 2017 66,3 (117,6)
 • Resultat per aktie -6,22 kronor (-1,06 kronor)

Eget kapital per aktie den 31 december 2017 0,30 kronor (8,44 kronor)

Koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 2017 275,5 (447,7)


Bolagsverket har registrerat emission av units samt inlösen av preferensaktier

Bolagsverket har den 21 februari 2018 registrerat den unitemission och den inlösen av preferensaktier som Real Holding i Sverige AB genomförde under december 2017 - januari 2018. Totalt emitterades 206 831 416 nya B-aktier och 48 259 544 teckningsoptioner. Antalet preferensaktier minskade med 281 409. Erbjudandet om inlösen av preferensaktier accepterades således till cirka 72 procent.


Valberedning utsedd i Real Holding

I enlighet med beslut på bolagsstämman den 31 juli 2017 för Real Holding i Sverige AB (publ) har en valberedning utsetts med deltagare från bolagets tre största ägare, Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB samt Bengt Linden via bolag.


Real Holding tillträder större industrifastighet i Tranås

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag tillträtt fastigheten Kompaniet 4 i Tranås kommun. Förvärvet sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 176 MSEK.


Företrädesemissionen tecknad till 86% och inlösenerbjudandet av preferensaktier tecknat till 72%

Real Holding har i en finansmarknad som under senhösten varit tuff för framförallt fastighetsbolag lyckats uppnå en nästintill fulltecknad emission och dessutom fått större delen av sina preferensaktier inlösta. Detta medför att bolagets balansräkning genomgått en påtaglig förstärkning och att bolagets framtidsutsikter och möjligheter till framförallt billigare upplåning nu är betydligt bättre än före transaktionerna.


Real säljer Sydfastgruppen till Sterner Stenhus

Reals dotterbolag Real Sydfastgruppen AB förvaltar fastigheter i stora delar av Sverige. I portföljen finns fastigheter från flera olika fastighetsägare och på många orter. Att sälja verksamheten i detta dotterbolag är ytterligare ett steg i renodlingen av Real Holdings nya strategi.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: