Ökad försäljning men lägre lönsamhet på grund av valutaeffekter och ökade kostnader

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det andra kvartalet 2020 med 42 procent, från 15,5 till 22 MSEK. Bakom förbättringen ligger fortsatt höga leveranser av bränslecellstackar till Bosch samt den order på ett megawattsystem som PowerCell fick från en ledande europeisk skeppsbyggare under kvartalet.

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster försvagades till -28,3 MSEK (-16,7) som en följd av bland annat negativa valutaeffekter, lägre bruttomarginal och ökade kostnader för försäljning och administration samt forskning och utveckling.

Coronautbrottet har fortsatt påverka aktivitetsnivån i Kina specifikt, men hade under kvartalet begränsad påverkan på övergripande försäljning och lönsamhet.

Under det andra kvartalet 2020 uppgick försäljningen till 22 064 TSEK jämfört med 15 522 TSEK motsvarande kvartal föregående år, en ökning med 42 procent. Rörelseresultatet före jämförelsestörande uppgick det andra kvartalet till -28 270 TSEK jämfört med -16 713 TSEK under det första kvartalet 2019.

Bakom den svagare lönsamheten före jämförelsestörande poster ligger lägre bruttomarginal kopplat till specifika kundprojekt, negativa valutaeffekter till följd av kronförsavningen samt medvetet ökade kostnader för försäljning och administration. Ökade kostnader för forskning och utveckling med koppling till ett tekniskt mer avancerat kundprojekt har också påverkat resultatet negativt.

Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster uppgick till -28 270 (513 828) TSEK för perioden april-juni 2020. Den stora skillnaden vad gäller resultat efter jämförelsestörande poster förklaras av den engångsintäkt på 532 535 TSEK som bolaget erhöll under det andra kvartalet föregående år till följd av licensavtalet med Bosch.

"Vår försäljning utvecklades väl under kvartalet mycket tack vare fortsatt höga leveranser till Bosch och vår order från en ledande europeisk skeppsbyggare. Leveranserna för båda dessa order löper under längre tid men har fått ett positivt genomslag redan under det andra kvartalet i år", säger Karin Nilsson, tillförordnad vd för PowerCell Sweden AB.

Den globala spridningen av det nya Coronaviruset har under kvartalet fortsatt ha påverkan på aktivitetsnivån i Kina specifikt, medan påverkan på övergripande försäljning och lönsamhet varit begränsad.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK          2020        2019      2020                 2019

                      april-juni  april-juni  jan-juni             jan-juni

Nettoomsättning           22 064      15 552    48 790               24 778

Rörelseresultat före     -28 270     -16 713   -45 880              -34 517

jämförelsestörande

poster

Rörelseresultat          -28 270     513 828   -45 880              493 916

Resultat efter skatt     -50 269     508 942   -42 476              448 704

Rörelsens kassaflöde     -10 996     424 867   -43 696              414 909

För mer information, vänligen kontakta

Karin Nilsson                                            Mårten Wikforss

VD, PowerCell Sweden AB (publ)            IR-ansvarig

Tel: +46 (0) 31 720 36 20                           Tel: +46 705 59 11 49

Email: karin.nilsson@powercell.se          Email: marten.wikforss@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020, kl 08:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell (http://www.powercell.se) grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Nerladdningsbara filer

PowerCell får beställning på förstudier inom off-road-segmentet från japanska återförsäljaren Inabata

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en beställning på två förstudier inom offroad-segmentet från bolagets japanska distributör Inabata & Co., Ltd. Förstudierna rör framtagandet av specifikationerna för bränslecellslösningar för två japanska tillverkare av off-road-fordon. Ordervärdet är inte signifikant.


PowerCell Sweden går med i European Clean Hydrogen Alliance

PowerCell Sweden AB (publ) har gått med i den europeiska vätgasalliansen European Clean Hydrogen Alliance. Alliansen är ett EU-initiativ som syftar till att göra EU ledande inom vätgasområdet och att med hjälp av vätgas och vätgasteknologi stödja EU:s åtagande om att uppnå koldioxidneutralitet till 2050.


PowerCell får order på PowerCell S3 från Bosch till ett värde av totalt MSEK 9,7

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order på PowerCell S3 från Bosch till ett värde av cirka 9,7 miljoner kronor (901 000 Euro). Ordern kommer att levereras under början av nästa år och ha en positiv resultatpåverkan under det första kvartalet 2021.


Ett kvartal med fokus på satsningar inom nya segment

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det tredje kvartalet 2020 med 10 procent, från 15,1 till 16,6 MSEK. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster försvagades till -22,3 MSEK (-16,6) som en följd av bland annat negativa valutaeffekter samt medvetet ökade kostnader för försäljning och administration kopplat till satsningar för att växa affären och komma in i nya segment.
"Att försäljningen utvecklas förhållandevis svagt hänger samman med hur utleveranserna fördelat sig rent tidsmässigt och speglar inte den underliggande trendlinjen", säger Karin Nilsson, tf vd.Richard Berkling utsedd till ny verkställande direktör för PowerCell Sweden AB

Styrelsen för PowerCell Sweden AB har utsett Richard Berkling till nyverkställande direktör för PowerCell. Berkling, som idag är vd på CPAC Systems,tillträder senast vid årsskiftet och ersätter nuvarande vd Per Wassén. PerWassén kommer att bistå Berkling under en övergångsperiod men lämnar från ochmed idag rollen som vd. Under mellanperioden går bolagets vice vd och CFO, KarinNilsson, in som tillförordnad vd.


PowerCell får order på PowerCell S3 från Bosch till ett värde av totalt MSEK 26

PowerCell Sweden AB (publ) (http://www.powercell.se) har fått en order på PowerCell S3 från Bosch till ett värde av cirka 26 miljoner kronor (2 470 100 Euro). Ordern kommer att levereras löpande under 2020.


Kommuniké från årsstämma 2020 i PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) Powercell Sweden AB (publ) höll fredagen den 24 april 2020 årsstämma i Palmstedtsalen, Chalmers Conference Center med adress Chalmersplatsen 1 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå. Följande huvudsakliga beslut fattades:


PowerCell tecknar avtal om bränslecellssystem med ledande europeisk skeppsbyggare värt MSEK 77

PowerCell Sweden AB (publ) har tecknat ett avtal med en ledande europeisk skeppsbyggare avseende utveckling och leverans av att marint bränslecellssystem med en total effekt på ca 3MW. Systemet kommer att utvecklas och levereras under tre år och den totala ordersumman under perioden uppgår till MSEK 77 (MEUR 6,9).


PowerCell får order på PowerCell S3 från Bosch till ett värde av totalt MSEK 11,5

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order på PowerCell S3 från Bosch till ett värde av drygt 11,5 miljoner kronor (1 047 900 Euro). Ordern kommer att ha en positiv finansiell påverkan under det första kvartalet 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted