Ökad försäljning men lägre lönsamhet på grund av valutaeffekter och ökade kostnader

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det andra kvartalet 2020 med 42 procent, från 15,5 till 22 MSEK. Bakom förbättringen ligger fortsatt höga leveranser av bränslecellstackar till Bosch samt den order på ett megawattsystem som PowerCell fick från en ledande europeisk skeppsbyggare under kvartalet.

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster försvagades till -28,3 MSEK (-16,7) som en följd av bland annat negativa valutaeffekter, lägre bruttomarginal och ökade kostnader för försäljning och administration samt forskning och utveckling.

Coronautbrottet har fortsatt påverka aktivitetsnivån i Kina specifikt, men hade under kvartalet begränsad påverkan på övergripande försäljning och lönsamhet.

Under det andra kvartalet 2020 uppgick försäljningen till 22 064 TSEK jämfört med 15 522 TSEK motsvarande kvartal föregående år, en ökning med 42 procent. Rörelseresultatet före jämförelsestörande uppgick det andra kvartalet till -28 270 TSEK jämfört med -16 713 TSEK under det första kvartalet 2019.

Bakom den svagare lönsamheten före jämförelsestörande poster ligger lägre bruttomarginal kopplat till specifika kundprojekt, negativa valutaeffekter till följd av kronförsavningen samt medvetet ökade kostnader för försäljning och administration. Ökade kostnader för forskning och utveckling med koppling till ett tekniskt mer avancerat kundprojekt har också påverkat resultatet negativt.

Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster uppgick till -28 270 (513 828) TSEK för perioden april-juni 2020. Den stora skillnaden vad gäller resultat efter jämförelsestörande poster förklaras av den engångsintäkt på 532 535 TSEK som bolaget erhöll under det andra kvartalet föregående år till följd av licensavtalet med Bosch.

"Vår försäljning utvecklades väl under kvartalet mycket tack vare fortsatt höga leveranser till Bosch och vår order från en ledande europeisk skeppsbyggare. Leveranserna för båda dessa order löper under längre tid men har fått ett positivt genomslag redan under det andra kvartalet i år", säger Karin Nilsson, tillförordnad vd för PowerCell Sweden AB.

Den globala spridningen av det nya Coronaviruset har under kvartalet fortsatt ha påverkan på aktivitetsnivån i Kina specifikt, medan påverkan på övergripande försäljning och lönsamhet varit begränsad.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK          2020        2019      2020                 2019

                      april-juni  april-juni  jan-juni             jan-juni

Nettoomsättning           22 064      15 552    48 790               24 778

Rörelseresultat före     -28 270     -16 713   -45 880              -34 517

jämförelsestörande

poster

Rörelseresultat          -28 270     513 828   -45 880              493 916

Resultat efter skatt     -50 269     508 942   -42 476              448 704

Rörelsens kassaflöde     -10 996     424 867   -43 696              414 909

För mer information, vänligen kontakta

Karin Nilsson                                            Mårten Wikforss

VD, PowerCell Sweden AB (publ)            IR-ansvarig

Tel: +46 (0) 31 720 36 20                           Tel: +46 705 59 11 49

Email: karin.nilsson@powercell.se          Email: marten.wikforss@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020, kl 08:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell (http://www.powercell.se) grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Nerladdningsbara filer

Ett starkt kvartal avslutar ett starkt år

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det fjärde kvartalet 2020 med 41 procent, från 27,0 till 38,2 MSEK. För 2020 som helhet ökade försäljningen med 55 procent till 103,5 (66,9) MSEK.
Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för det fjärde kvartalet försvagades till -29,5 MSEK (-28,7) som en följd av bland annat fortsatt offensiva satsningar på att växa affären inom nya segment samt negativa valutaeffekter.


PowerCells valberedning föreslår omval av ordförande samt övriga styrelseledamöter

Valberedningen för PowerCell Sweden AB (publ) har nu avslutat sitt arbete inför årsstämman den 22 april 2021.


PowerCell Sweden AB lanserar varumärket PowerCellution för produkter och tjänster

PowerCell Sweden AB (publ) lanserar nu varumärket PowerCellution för bolagets bränslecellsrelaterade produkter och tjänster. Varumärket har tagits fram för att förtydliga bolagets utveckling mot mer av en leverantör av system- och lösningsorienterade erbjudanden. "Vår framtid ligger i att använda vår ledande tekniska position för att i nära samarbete med kund skapa genuint värdeskapande applikationer med stor kundnytta. Vårt nya varumärke PowerCellution fångar det centrala i den strävan och stärker våra möjligheter till kommersiell framgång", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.


PowerCell Sweden får order på MS-100 bränslecellssystem från University of Texas

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order på ett MS-100 bränslecellssystem från University of Texas, USA. Systemet skall användas i en bränslecellsbaserad lösning för stationär kraftgenerering som tagits fram ihop med Hitachi ABB Power Grids.
Systemet kommer att levereras i mitten av 2021.


PowerCell Sweden får order på bränslecellssystem från ledande tillverkare av anläggningsmaskiner

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order på ett MS-100 bränslecellssystem från en ledande europeisk tillverkare av anläggnings- och entreprenadmaskiner. Systemet beräknas levereras vid halvårsskiftet i år.


PowerCell i samarbete med Statkraft avseende energilösningar inom vätgas och bränsleceller

PowerCell Sweden AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med det norska energibolaget Statkraft avseende ett samarbete inom energilösningar baserade på vätgas och bränsleceller.


PowerCell får order på PowerCell S3 från Bosch till ett värde av totalt MSEK 17,9

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order på PowerCell S3 från Bosch till ett värde av cirka 17,9 miljoner kronor (1 769 400 Euro). Ordern kommer att levereras under det första halvåret 2021.


PowerCell Sweden får order på MS-100 bränslecellssystem för stationär kraft i Australien

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order på ett MS-100 bränslecellssystem från det australiensiska bolaget ENGV för leverans under första kvartalet 2021. Systemet skall användas i ett demonstrationsprojekt för stationär kraftgenerering med hjälp av vätgas.


PowerCell får beställning på två bränslecellssystem från global amerikansk jordbruksmaskinstillverkare

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en beställning på två MS-100 bränslecellssystem från en amerikansk global tillverkare av jordbruksmaskiner. Systemen skall användas för tester av elektrifiering av traktorer med hjälp av bränsleceller och vätgas och levereras under slutet av 2020 samt första kvartalet 2021.


PowerCell får beställning på förstudier inom off-road-segmentet från japanska återförsäljaren Inabata

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en beställning på två förstudier inom offroad-segmentet från bolagets japanska distributör Inabata & Co., Ltd. Förstudierna rör framtagandet av specifikationerna för bränslecellslösningar för två japanska tillverkare av off-road-fordon. Ordervärdet är inte signifikant.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted