Lednings- och styrelseförändring i Papilly

Papillys CFO, vice VD och styrelseledamot Carsten Friberg har meddelat styrelsen i Papilly att han önskar lämna sina uppdrag i bolaget. Bolaget inleder omedelbart diskussioner med tänkbara kandidater att efterträda CFO-rollen.


Papilly har erhållit garantiåtaganden motsvarande 89 procent

Inför den planerade företrädesemissionen i Papilly, villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma den 4 maj 2018, har styrelsen i Papilly mottagit garantiåtaganden om 17 miljoner kronor. Garantiåtagandena är i linje med styrelsens målsättning och innebär att företrädesemissionen är säkerställd till 89 procent.


Kallelse till extra bolagsstämma i Papilly

Aktieägarna i Papilly AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 maj 2018 kl. 13:00, i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, Stockholm.

Papilly beslutar om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

Styrelsen i Papilly har beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare av högst 146 788 152 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 18 348 518,181 kronor. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 19 miljoner kronor före emissionskostnader.


Papillys försäljningssatsning fortsätter - flera nya avtal ingångna

Papilly fortsätter sin satsning på sitt unika preventiva program för att motverka stress och psykisk ohälsa. Sedan årsskiftet har cirka 20 nya kundavtal ingåtts till ett sammanlagt värde om cirka 0,7 miljoner kronor.


Sista dag för handel med BTA i Papilly

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, PAPI BTA, är den 28 februari 2018. De nya aktierna kommer att synas på VP-konton och depåer den 6 mars 2018.


Bokslutskommuniké 2017

Andra halvåret 1 juli-31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 562 (17) tkr
 • Rörelseresultatet minskade till -9 023 (-4 007) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 694 (-4 619) tkr
 • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,67 (-0,52) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 941 (-5 974) tkr

Helåret 1 januari-31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 906 (17) tkr
 • Rörelseresultatet minskade till -19 243 (-8 670) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -20 574 (-10 432) tkr
 • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -1,67 (-1,18) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15 102 (-13 747) tkr
 • Soliditeten var negativ vid periodens utgång (5,8 procent)
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 151 (1 337) tkr
 • Genomsnittligt antal anställda var 2 (2)


Papilly genomför kvittningsemission

Styrelsen för Papilly har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutat och genomfört en kvittningsemission om 1,65 miljoner kronor.


Örebro kommun utvärderar Stressprogrammet från Papilly

Papilly har tagit en ytterligare kommunorder avseende en utvärdering av det unika och banbrytande stressprogrammet. Ordern är resultatet av en längre dialog som pågått sedan sommaren samt ett mycket omfattande arbete som bedrivits av kommunens HR-avdelning.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: