Kallelse till extra Bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) 556211-8637

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 3e september 2018 kl. 10.00. Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Österlånggatan 44 i Borås. Anmälan mm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28e augusti 2018, - dels anmäla sig senast den 28e augusti 2018 under adress Online Brands Nordic AB, Österlånggatan 44, 503 37 Borås eller per e-post: mats.bergengren@onlinebrands.se.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 28 augusti 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 28e augusti 2018.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Bemyndigande gällande företrädesemission
7. Övriga frågor
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag för punkt 6
Beslut om företrädesemission
Styrelsen i Online Brands Nordic AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556211-8637, föreslår extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att genomföra en företrädesemission om 12.5 mkr (31 500 000m aktier á 0.40 kr). Emissionen är ett steg i att säkerställa den av bolaget fastlagda tillväxtstrategin som bland annat innebär att bolaget skall omsätta 100 mkr med god lönsamhet före 2020. Byggstenarna för denna strategi är fler butiksförvärv som sammanräknat uppgår till 10-15 stycken; organisk tillväxt i förbättrad och förfinad ehandel samt ökad satsning på välkända varumärken och därtill förlovning- och vigselsortimentet med unikt designade serier.

Kontakta gärna vd Mats Bergengren om du har några frågor mats.bergengren@onlinebrands.se 

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

ONLINE BRANDS NORDIC AB (PUBL) 556211-8637 PRESENTERAR INFORMATIONSMEMORANDUM GÄLLANDE FÖRETRÄDESEMISSION HÖSTEN 2018

Informationsmemorandum med heltäckande information kring företrädesemissionen finns nu att finna på bolagets hemsida www.onlinebrands.se.


Online Brands Nordic AB (publ) 556211-8637 presenterar emissionsvillkor

Som tidigare meddelats har styrelsen för Online Brands Nordic AB (publ) vid en extra bolagsstämma den 3 september 2018 bemyndigats att genomföra en företrädesemission med villkor i sammandrag enligt nedan. Emissionen är ett steg i att säkerställa den av bolaget fastlagda tillväxtstrategin som bland annat innebär att bolaget skall omsätta 100 mkr med god lönsamhet före 2020. Byggstenarna för denna strategi är fler butiksförvärv som sammanräknat uppgår till 10-15 stycken; organisk tillväxt i förbättrad och förfinad ehandel samt ökad satsning på välkända varumärken och därtill förlovning- och vigselsortimentet med unikt designade serier.


Kommuniké från extra bolagsstämma 2018-09-03

Enligt kallelse publicerad den 13 augusti 2018 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ), org. Nr. 556211-8637, den 3 september 2018.


Delårsrapport 2018-04-01 - 2108-06-30

Sammanfattning andra kvartalet 2018

 • Rörelsens intäkter ökade med 7,5% och uppgick till 7 923 kkr (7 368 kkr)
 • Oförändrad handelsmarginal 45,7% (45,8%)
 • Rörelseresultatet EBITDA minskade till -308 kkr (424 kkr)
 • Digitalisering av butiksnätet påbörjas
 • Förhandlingar med ytterligare butiksförvärv går vidare

Rapportperiod andra kvartalet 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick till 7 923 kkr (7 368 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -308 kkr (424 kkr)
 • Bruttomarginalen stabiliseras 45,7% (45,8%)
 • Rörelseresultatet uppgick till -465 kkr (301 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till -587 kkr (167 kkr)
 • Kassaflödet uppgick till 373 kkr (-25 kkr)
 • Resultat per genomsnittlig aktie var negativ (0,01 kr) genomsnittligt antal aktier uppgår till 26 137 180 st (21 962 322 st.)
 • Soliditeten var 16,8% (11,4%)

Kallelse till extra Bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) 556211-8637

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 3e september 2018 kl. 10.00. Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Österlånggatan 44 i Borås. Anmälan mm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28e augusti 2018, - dels anmäla sig senast den 28e augusti 2018 under adress Online Brands Nordic AB, Österlånggatan 44, 503 37 Borås eller per e-post: mats.bergengren@onlinebrands.se.


Online Brands Nordic AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Online Brands Nordic AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma måndagen den 3 september 2018.


Kommuniké från årsstämma i Online Brands Nordic

Torsdagen den 24 maj 2018 hölls årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:


Online Brands Nordic AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2017

Årsredovisningen i sin helhet finns tillgänglig på koncernens hemsida http://www.onlinebrands.se/ir/rapporter


Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-03-31

Försäljningstillväxt och stärkt bruttomarginal

Sammanfattning första kvartalet 2018

 • Rörelsens intäkter ökade med 12% och uppgick till 6 099kkr (5 394 kkr)
 • Förstärkt bruttomarginal 46,7% (42,5%)
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -859 kkr (-545 kkr)
 • Extra bolagsstämma beslutade genomföra företrädes emission

ÖVERTECKNAD EMISSION I ONLINE BRANDS NORDIC

Det slutliga resultatet av Online Brands Nordic AB (publ) (Bolaget) org nr 556211- 8637 företrädesemission visar att 8 170 305 aktier, motsvarande 111,12 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats i företrädesemissionen. Högsta antalet aktier i emissionen uppgick till 7 352 507. Antal aktier i bolaget efter emissionen uppgår till 30 227 827.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: