Investmentbolaget CapSek satsar sig genom krisen

  • Nyemission och notering för att hjälpa techbolag att påskynda digitaliseringen.
  • Unik chans för småsparare att bli delägare i investmentbolag.

Investmentbolaget Northern CapSek Ventures i Göteborg går mot strömmen under den pågående coronakris som drabbat näringslivet hårt både globalt och nationellt. I samband med en ansökan om notering på en svensk marknadsplats avser bolaget även genomföra en nyemission.

Att leta nya investeringar känns kanske inte helt självklart i en tid då ekonomiska sanningar ställs på ända och många företag tvingas till neddragningar, permitteringar och konkurser. Men för det Göteborgsbaserade investmentbolaget Northern CapSek Ventures AB skapar det uppkomna läget ironiskt nog möjligheter.

I och med att börsen sjunkit, liksom värderingar på bolag är det nu ett bra tillfälle att investera för den som kan och vågar. Investeringar är dessutom nödvändiga för att samhället och ekonomin ska repa sig snabbare när pandemin och lågkonjunkturen är över.

CapSek investerar i bolag inom teknikområdena IoT (sakernas internet), SaaS (molntjänster), computer gaming samt AI (artificiell intelligens). Framförallt handlar det om bolag i Göteborgs- och Malmöregionerna med produkter eller tjänster som kan skalas upp globalt. Internationellt bedöms varje teknikområde vara värt mellan 10 (AI) och 248 (IoT) miljarder dollar och få en årlig tillväxt på mellan 10 (gaming) och 43 (AI) procent de kommande åren.

- Det behövs investeringar i den här typen av bolag nu om de ska kunna vara med och påskynda den effektivisering av verksamheter som digitaliseringen innebär och samhället behöver, säger CapSeks VD Henrik Jerner.

CapSek investerar i bolag som befinner sig i expansionsfas, har visat att deras affärsmodell håller och behöver ta in kapital i så kallade A-rundor. Kapitaltillskottet handlar då oftast totalt om 10-30 miljoner kronor. CapSeks mål är att långsiktigt äga 30 procent av målbolagen.

Konkurrenter på marknaden är framförallt venture capitalfonder (VC-fonder) som också investerar i expansionsfas.

- Men VC-fonderna vill helst göra större investeringar på 50-100 miljoner och de har inte samma regionala närvaro och kunskap som vi har. Det bidrar också till att vi vågar göra en nyemission och ansöka om notering av vårt bolag just nu. Vi vet att det finns bolag som behöver kapital och investerare som vill vara med från början, säger Henrik Jerner.

Hittills har CapSek investerat i tre bolag: Glase Fintech, Hoodin och Appspotr. De två sistnämnda är noterade på Spotlight. Ett första mål efter CapSeks emission och notering är att inom en femårsperiod investera i 10-15 nya målbolag och därigenom bygga upp en portfölj.

Både Henrik Jerner och CapSeks styrelseordförande Peter Wendel har tidigare arbetat i EkapAif, en alternativ investeringsfond som investerar i bolag som befinner sig i tidigare faser. Målet där har varit att täppa till det så kallade kapitaldiket som gör att många företag går under. EkapAif har utvecklat en egen metod att hitta och gallra ut de mest lovande företagen för att sedan tillföra dem såväl kapital som nödvändig kunskap. Hittills har den resan slutat i en exit när målbolaget behöver större kapitaltillskott för att fortsätta växa. Antingen genom försäljning av målbolaget eller genom en notering på en handelsplats.

- Man kan säga att CapSek tar vid där EkapAif släpper bolagen, när det är dags för en A-runda. Det innebär att de investerare som varit engagerade i EkapAif nu kan följa bolagen längre och inte är hänvisade till en exit för att få avkastning på sitt kapital, säger Henrik Jerner.

Han tycker att CapSeks affärsmodell är unik på flera sätt:

  • Genom det organiserade samarbetet med EkapAif får man tillgång till målbolag som genomgått en tuff gallring - en stor del av urvalsarbetet är redan gjort. CapSek har samarbete med ytterligare investeringsplattformar liknande EkapAif och letar efter fler.
  • Investeringarna sker främst utanför Stockholmsområdet, vilket ger en bättre prisbild. Dessutom är behovet av kapital i det aktuella segmentet stort utanför huvudstaden, vilket bland andra Västsvenska Handelskammaren påpekat.
  • Investeringar i målbolag med kontant betalning kan kombineras med betalning i form av aktier i CapSek, så kallad apportemission.

- Apportemissionen minskar kapitalbehovet vid investeringar och spar vår kassa, samtidigt som ägarna i målbolaget erhåller likviditet i form av aktier i ett noterat investmentbolag. Modellen späder visserligen ut ägandet i CapSek, men vi är övertygade om att den hävstångseffekt den ger ändå är fördelaktig för våra aktieägare, säger Henrik Jerner.

Befintliga ägare i CapSek har redan tecknat sig för en betydande del av det kapital man vill få in genom nyemissionen.

- Vi vill ha ett spritt ägande och vänder oss till olika typer av investerare och institutioner, men även till privata småsparare. Det är en unik chans för småsparare att bli delägare i ett investmentbolag, säger Henrik Jerner.

För mer information och intervjuer, kontakta gärna VD Henrik Jerner eller styrelseordförande Peter Wendel. Besök också gärna vår hemsida på capsek.se där prospektet för nyemissionen kommer att publiceras.

Henrik Jerner
076-108 65 44

Peter Wendel
073-313 00 95

Sista dag för handel i BTU

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 27 april 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 29 april 2021.


Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 21 april 2021 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget").


Företrädesemissionen i Northern CapSek Ventures blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 17,9 MSEK genom företrädesemissionen

Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 17,9 MSEK som offentliggjordes den 8 februari 2021 ("Företrädesemissionen") i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") tecknades till totalt cirka 136,4 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.


Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Mangold Insight släpper analys av Bolaget.


Northern Capsek Ventures - Avkastning överträffar mål - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Northern Capsek Ventures


Kallelse till årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021 kl. 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:30.


Northern CapSek Ventures AB har ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf ("Kvika Banki"). Garantin innebär att företrädesemissionen av units ("Företrädesemissionen"), vilket beslutades av CapSeks styrelse den 8 februari 2021 och godkändes av extra bolagsstämma den 10 mars 2021, är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.


Följ CapSek på aktiedagen 17 mars 2021

Northern CapSek Ventures AB:s VD Henrik Jerner kommer att medverka på Aktiespararnas event Aktiedagen som arrangeras i Stockholm nu på onsdag, den 17 mars 2021 kl 08:30. Alla intresserade kan följa arrangemanget via Aktiespararna eller via Youtube (se länkar nedan).


Teckningsperioden i Northern CapSek Ventures ABs företrädesemission inleds idag den 15 mars 2021

Idag, den 15 mars 2021, inleds teckningsperioden i Northern CapSek Ventures ABs ("CapSek" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 8 februari 2021 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är täckt till cirka 12,5 MSEK, motsvarande cirka 70 procent genom tecknings- och garantiåtaganden, och Bolaget kan komma att tillföras högst cirka 17,9 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I CAPSEK.


Northern CapSek Ventures offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 8 februari 2021 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted