Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mavshack AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 maj 2018 kl. 09.30 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.

Rätt att delta

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 7 maj 2018. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 7 maj 2018, per post på adress Mavshack AB, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm, per e-post ir@mavshack.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på sin hemsida (se nedan).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 7 maj 2018.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017, och styrelsens fullständiga beslutsförslag, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.mavshack.se) från och med måndagen den 23 april 2018 samt kommer även att finnas tillhanda i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut:
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Val av styrelse, revisionsbolag och revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter
11. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
12. Emission av teckningsoptioner
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8-10 Huvudägarna i Bolaget föreslår att nuvarande styrelse omväljs för ytterligare en period, dvs. omval av Alfredo Matta, Rainier David, Esbjörn Nordesjö, Ragnar Krefting och Jonas Litborn. Arvodet till styrelsen föreslås kvarstå vid 500 000 kr att fördelas lika mellan styrelsens ledamöter. Styrelsen föreslår att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 11 Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 80 000 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt är att Bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Punkt 12 Huvudägarna i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget, med avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, emitterar högst 14 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 14 000 000 nya aktier på villkor enligt nedan. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Mavshack Movies AB, org. nr. 556705-2211 ("Dotterbolaget").

Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i Bolaget samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget, att förvärva teckningsoptionerna. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 oktober 2019 till och med den 30 april 2020 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 0,40 kr per tecknad aktie.

Huvudägarnas motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda samt hos andra nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Huvudägarna bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Huvudägarna föreslår vidare att bolagsstämman (i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen) beslutar att godkänna överlåtelser från Dotterbolaget till anställda i Bolaget, samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 400 000 kronor genom utgivande av högst 14 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,1 kr, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 6 % procent av rösterna i Bolaget.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 11 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman och beslut enligt punkt 12 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2018

Mavshack AB (publ) 
Styrelsen

Mavshack tecknar avtal gällande plattformsförsäljning

Mavshack har tecknat avtal med det Singaporebaserade produktions- och distributionsbolaget Slikflix Studios Pre. Ltd. (Slikflix.com) som erbjuder digitalt innehåll globalt. Avtalet omfattar ett komplett utbud av tjänster som inkluderar utveckling av medieplattform, marknadsföring, hosting- och distributionstjänster på utvalda marknader.Kvartal 3 2018

 • Rörelseresultatet uppgick till -2,5 (-2,1) MSEK.
 • Nettoomsättningen för kvartalet var 3,8 MSEK vilket är en minskning med 14% från 4,4 MSEK mot samma period förra året.
 • Kostnaderna uppgick till -6,7 (-7,6) MSEK.
 • Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 1,4 (0,0) MSEK.
 • Omsättningen för Mavshack Movies uppgick till ca 2,6 (3,9) MSEK och sålde ca 332 000 abonnemang under kvartalet, vilket är en minskning med 50% jämfört med tredje kvartalet 2017. Försäljningen skedde till existerande kundbas, utan några marknadsföringsinsatser.
 • IPMovers omsättning uppgick till 1,7 MSEK i intäkter för kvartalet (0,0).
 • Kassaflödet från verksamheten är positivt.Mavshack lanseras i Saudi Arabien

Mavshack.com har lyckats med sin mycket efterlängtade entré i Saudi Arabien och lanserade streamingtjänsten tillsammans med mobiloperatörer med 26 miljoner abonnenter i landet. Vår inledande testkampanj som sträckt sig över två veckor i augusti och september har redan genererat mer än 6000 abonnemang.OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONSMEMORANDUM

Mavshack offentliggör informationsmemorandum enligt tidigare presenterad tidsplan. Nedan följer pressmeddelandet från 30:e augusti i sin helhet.


Kvartal 2 2018

 • Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-2,2) MSEK.
 • Nettoomsättningen för kvartalet var 6,8 MSEK vilket är en ökning med 111% från 3,2 MSEK mot samma period förra året.
 • Kostnaderna uppgick till -9,3 (-5,6) MSEK till följd av större investeringar i nya Applikationer till samtliga plattformar.
 • Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 1,0 (0,0) MSEK.
 • Mavshack Movies sålde ca 402 000 abonnemang under kvartalet, vilket är en minskning med 35% jämfört med andra kvartalet 2017. Försäljningen skedde till existerande kundbas, utan några marknadsföringsinsatser.
 • IPMovers har genererat 1,0 MSEK i intäkter för kvartalet (0,0).

MAVSHACK GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen i Mavshack AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 14,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Garantiåtaganden har erhållits med ett belopp om cirka 14,6 MSEK. Emissionen genomförs med stöd av det mandat styrelsen erhållit från den ordinarie bolagsstämman den 14 maj 2018. Teckningskursen är satt till 0,20 kronor per ny tecknad aktie.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: