Delårsrapport Q3 2018

  • Intäkterna uppgick till 20,9 (23,9) mkr
  • Eget kapital per aktie 190,41 (170,62) kr
  • Resultat efter skatt uppgår till -1,6 (0,1) mkr

Juli - September

Rörelsens intäkter 20,9 (23,9) mkr
Resultat före skatt -2,0 (0,3) mkr
Resultat per aktie -3,63 (0,21) kr
Tillgångar under förvaltning 4 722 (5 259) mkr

Januari - September

Rörelsens intäkter 95,4 (100,8) mkr
Resultat före skatt 7,6 (12,2) mkr
Resultat per aktie 15,84 (20,05) kr

Kommentarer från Verkställande Direktören:
Under Q3 har kundtillväxten fortsatt och vi når snart 10 000 depåer. Däremot har vi slutfört färre företagstransaktioner än planerat. Orderboken är dock välfylld och vi förväntar oss hög aktivitet under Q4 och början av 2019. Den 5 juli fick Mangold tillstånd av Finansinspektionen som förvaltare av fondandelar.

Investment Banking hade ett mixat kvartal med tillväxt på antalet uppdrag inom CA (Certified Adviser)-verksamheten och Market Making medan en svag utveckling på Corporate Finance. DCM (Debt Capital Market)-transaktionerna är de affärer som har dragit ut mest i tiden som en följd av det osäkra marknadsläget för nyproduktion på bostadsmarknaden. Beträffande ECM (Equity Capital Market)-affären har vi mycket hög efterfrågan på kapitalanskaffning från primärt noterade bolag vilket vi ser som en naturlig följd av det stora antalet noteringar under 2017. Mangold har under perioden förvärvat 12 Certified Advisor avtal från Remium. Antalet CA och LP (Liquidity Provider)-uppdrag uppgick till 132 (119) vid kvartalets utgång vilket är den högsta nivån sedan starten av verksamheten.

Private Bankings effektiviseringar får fullt genomslag från och med slutet av Q3. Distributionsverksamheten fortsätter att addera nya anknutna ombud men intäkterna påverkas negativt av att vissa affärer tar längre tid att genomföra. Vi ser nu en tydlig trend av ökat inflöde kapital till vår diskretionära förvaltning från såväl befintliga kunder som nya kunder. Inom Värdepappershandel har vi tyvärr haft en rotation av chefer. Från och med början av Q4 har vi en ny chef på plats och kan återgå till fortsatt tillväxt. Detta till trots har kreditportföljen vuxit till att överstiga 100 mkr och vi ser fortsatt efterfrågan på värdepapperskrediter.

Skandinaviska Kreditfondens (SCF) höga inflöde av förvaltat kapital fortsätter och förvaltat kapital uppgick vid kvartalets utgång till knappt 2,5 mdr. Även avkastningen till fondandelsägarna utvecklas väl. RessCapitals (Ress) förvaltade kapital uppgår till knappt 100 mUSD och fonden har hittills under 2018 haft den högsta avkastningen i firmans historia, 8,9% vid utgången av september. Den goda avkastningen förbättrar möjligheterna till att attrahera ytterligare kapital.

Kommande rapporttillfällen:
Bokslutskommuniké 2018 30 januari 2019

Rapporten bifogas i sin helhet.

Stockholm 17 oktober 2018

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande direktör

Ann-Marie Thörn
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot

Peter Serlachius
Styrelseledamot

Vid frågor: 08-5030 1559, Per-Anders Tammerlöv, Verkställande direktör.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl. 14.42 CEST.

Om Mangold

Mangold är en fondkommissionär som erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2008:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold Medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Bokslutskommuniké 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär