Lösen av teckningsoption Kentima Holding TO 1 B

Org.nr 556590-2151
Lösenperioden för Kentima Holdings teckningsoption TO 1 B löper mellan 15 oktober - 31 oktober 2016. En (1) teckningsoption Kentima Holding TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Kentima Holding. Enligt villkoren för teckningsoption TO 1 B ska lösenpriset vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio bankdagar som slutar tio bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 1,10 kronor och högst 2,00 kronor. Lösenkursen har i enlighet med detta bestämts till 1,10 kronor.

Utnyttjande av teckningsoptioner TO 1 B, direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av Kentima Holding TO 1 B, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast måndagen den 31 oktober 2016. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 31 oktober 2016, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel kan laddas ner på:
a) Kentima Holdings hemsida www.kentima.com
b) Aktieinvests hemsida, www.aktieinvest.se
c) Emissionstorget, www.emtorget.se

Samtliga direktregistrerade innehavare får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner Kentima Holding TO 1 B samt anmälningssedel hem i brevlådan.

Utnyttjande av teckningsoptioner TO 1 B, förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 31 oktober 2016, då olika förvaltare har olika handläggningstider. Förvaltarregistrerade innehavare (dock ej de som har sitt innehav i en kapitalförsäkring) får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner Kentima Holding TO 1 B hem i brevlådan.

Handel med Kentima Holding TO 1 B
De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner TO 1 B rekommenderas att sälja dem på First North så att någon annan kan utnyttja teckningsoptionerna istället. Teckningsoptionen Kentima Holding TO 1 B handlas på First North till och med torsdagen den 27 oktober 2016. Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller och blir värdelösa.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (Kentima Holding IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på First North så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i slutet av november 2016.

Fullständiga villkor för Kentima Holding TO 1 B
Fullständiga villkor för Kentima Holding TO 1 B finns tillgängliga i det memorandum som styrelsen för Kentima Holding upprättade i samband med företrädesemissionen i juni 2015. Memorandumet kan laddas ner på:
a) Kentima Holdings hemsida, www.kentima.com
b) Emissionstorget, www.emtorget.se

ISIN-kod Kentima Holding TO 1 B
ISIN-kod för Kentima Holding TO 1 B är SE0007185806.

Kontaktuppgifter för eventuella frågor
Kontaktuppgifter till Kentima Holding respektive emissionsinstitutet Aktieinvest avseende frågor om lösen av teckningsoptioner:

Kentima Holding kontaktuppgifter
Telefon: 046 - 25 30 40
E-post: info@kentima.se

Aktieinvest kontaktuppgifter
Telefon: 08 - 506 517 95
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2016.

Staffanstorp 2016-10-04

Styrelsen i Kentima Holding AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: kent.nilsson@kentima.se
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.
Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB

 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® Network Video Recorder
 • WideQuick® PSIM Software
 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® HMI Panel

Nerladdningsbara filer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2018 - mars 2019) för Kentima Holding AB (publ)

Kentima fortsätter fokusera på tillväxt och lönsamhet och under Q3 ökade bruttovinsten med 16 procent, jämfört med samma period föregående år, och uppgick till 5 529 (4 783) KSEK. Under Q1-Q3 ökade koncernomsättningen med 9 procent och uppgick till 37 285 (34 311) KSEK. EBITDA-resultatet uppgick under Q1-Q3 till 3 966 (5 143) KSEK. Den framtidssatsning som bolaget intensifierat under verksamhetsåret, där man utökat sin organisation med ett stort antal medarbetare, medförde ökade personalkostnader och därmed ett något lägre resultat jämfört med samma period föregående år.


HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli - december 2018) för Kentima Holding AB (publ)

Kentima redovisar en koncernomsättning under Q2 som är den högsta för ett kvartal sedan bolaget blev listat på First North. Koncernomsättningen under verksamhetsårets första sex månader uppgick till 25 361 (22 618) KSEK, en ökning med 12 procent jämfört med samma period föregående år. EBITDA-resultatet under de sex första månaderna uppgick till 2 959 (3 397) KSEK. Det lägre resultatet beror främst på att bolaget förstärkt organisationen med fler medarbetare och därigenom ökat personalkostnaderna med 1 725 KSEK jämfört med samma period föregående år.


Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding AB (publ)

Den 20 november 2018 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr. 556590-2151. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.


DELÅRSRAPPORT Q1 (juli - september 2018) för Kentima Holding AB (publ)

Koncernomsättningen ökade under Q1 med 17 procent och uppgick till 11 036 (9 438) KSEK och EBITDA-resultatet uppgick till 1 357 (1 010) KSEK, en ökning med 34 procent. Bolaget genomförde under kvartalet viktiga produktlanseringar och förstärkte organisationen med nya medarbetare. Försäljningen av egenutvecklade produkter fortsatte utvecklas väl och under Q1 var tillväxten 48 procent. Med en förstärkt organisation och med ett stort fokus på tillväxt och lönsamhet ser bolaget positivt på kommande kvartal och innevarande verksamhetsår.


Kentima Holding publicerar Årsredovisning för 2017/2018

Årsredovisningen för Kentima Holding AB (publ) finns från och med idag den 25 oktober 2018 tillgänglig på bolagets hemsida.


Kallelse till årsstämma i Kentima Holding AB (publ)

Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, kallas härmed till årsstämma tisdagen 20 november 2018 kl. 15.00. Registrering sker kl. 14:30-14:45. Stämman hålls på Staffanstorps Gästgivaregård, Stationsvägen 2, Staffanstorp. Efter stämman bjuds deltagarna på enklare förtäring.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (juli 2017 - juni 2018) för Kentima Holding AB (publ)

Bolaget fortsätter sin stabila tillväxt och hela verksamhetsåret har präglats av ökad efterfrågan, flera nya långsiktiga samarbeten och en utökad produkt- och säljorganisation. Koncernomsättningen uppgick till 46 591 (33 420) KSEK, en ökning med 39 procent. Rörelseresultatet uppgick till 4 453 (-181) KSEK, med en rörelsemarginal på 9,6 procent och en vinstmarginal på 9,8 procent. Försäljningen av egenutvecklade produkter hade en tillväxt på 11 procent och försäljningen uppgick till 13 403 (12 085) KSEK. Bolaget ser en fortsatt positiv utveckling och tillväxt under kommande verksamhetsår inom både Automation och Säkerhet.


Kentima får order från Consilium Säkerhet som avser utveckling av överordnat system för brandlarm

Efter att Kentima genomfört en framgångsrik förstudie åt Consilium Säkerhet har Kentima erhållit en order på ett utvecklingsarbete som innebär att Kentima ska utveckla och konfigurera en helt ny specifik WideQuick® applikation till Consilium Säkerhet. Den nya applikationen, bildar tillsammans med en WideQuick® PSIM licens en unik lösning, som ska användas som plattform i den nya generationen överordnade system för brandlarm som Consilium Säkerhet kommer erbjuda och leverera till marknaden.


DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2017 - mars 2018) för Kentima Holding

Den positiva utvecklingen fortsatte under Q3 med en hög tillväxt och kraftigt förbättrat resultat. Koncernomsättningen uppgick under bolagets första nio månader till 34 311 (23 500) KSEK, en ökning med 46 procent. Rörelseresultatet ökade till 3 856 KSEK under samma period, en förbättring med 4 755 KSEK jämfört med samma period föregående år. På rullande 12 månader uppgick EBITDA-resultatet till 6 246 KSEK. Försäljningen av egenutvecklade produkter fortsatte också utvecklas positivt under Q3 med en tillväxt på 25 procent, jämfört med samma period föregående år.


Halvårsrapport Q1-Q2 (juli - december 2017) för Kentima Holding

Kentima redovisar ett mycket positivt andra kvartal med en kraftig omsättningstillväxt och ett starkt resultat. Koncernen ökade sin omsättning under Q1-Q2 med 51 procent och uppgick till 22 618 (14 995) KSEK. Under samma period förbättrades koncernens EBITDA-resultat och uppgick till 3 397 (-260) KSEK. Resultatet före skatt uppgick till 2 473 (-1 031) KSEK. Försäljningen av egenutvecklade produkter var hög under Q2 och ökade med 44 procent, jämfört med samma period föregående år.

RAPPORTPERIOD, Q2 (oktober-december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 180 (8 696) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 3 303 (3 483) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 344 (1 537) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 388 (15) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 959 (-338) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 954 (-374) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 197 (-1 460) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 269 (-718) KSEK.

RAPPORTPERIOD, Q1-Q2 (juli - december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 22 618 (14 995) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 5 805 (6 461) KSEK. 
 • Övriga externa kostnader uppgick till 2 401 (2 854) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 397 (-260) KSEK. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 540 (-963) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 2 473 (-1 031) KSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 952 (-1 238) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -300 (96) KSEK. 
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 034 (6 531) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 2 995 (5 077) KSEK.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär