KVARTAL 2, 2019

Andra kvartalet: apr-jun 2019

 • Nettoomsättning: 38 520 (38 722) tkr
 • Resultat efter skatt: 502 (945) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,17 (0,31) kr

Rörelseresultatet uppgick till 903 (1623) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,3 (4,2) procent.

Halvårsperioden: jan-jun 2019

 • Nettoomsättning: 77 495 (78 706) tkr
 • Resultat efter skatt: 2 001 (2 743) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,66 (0,90) kr

I Resultat efter skatt om 2 001 återfinns effekter av IFRS om -136 tkr, se Redovisningsnot 3.

Moderbolaget: apr-jun 2019

 • Nettoomsättning 788 (300) tkr
 • Resultat efter skatt -85 (-310) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen.

Nästa rapport och kalendarium

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019 presenteras den 29 november 2019.

För kommande rapporter mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00/email: certifiedadviser@penser.se 

VD-kommentarer

Marknadssituationen är positiv men med en ökad osäkerhet och svagare utsikter för det innevarande året. Byggstarter inom framförallt Stockholm har minskat signifikant och omställning till renoveringsmarknaden går trögt. Ledtider för större projekt ökar vilket binder tid och resurser i hela värdekedjan. Jag är därför nöjd med att vi inte har följt med marknaden nedåt utan att försäljning inkl nya kunder under våren inneburit att vi stort sett uppnår samma försäljning som motsvarande kvartal förra året.

Första halvåret har vi satsat på att förbättra på vår effektivitet och marknadsbearbetning, vilket kommer till gagn för våra kunder, anställda och aktieägare.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3 195 tkr för första halvåret 2019 vilket motsvarar en marginal om ca 4.1 procent. Korrigerad för IT-satsningar för bättre effektivitet, marknadsbearbetning, IFRS och några engångskostnader återfinns den underliggande marginalen omkring 5.4 procent. Utöver detta har bruttomarginalen försämrats med två procentenheter vilken kan knytas till ökad konkurrens, ändrad produktmix och en fortsatt svag krona.

Kostnadskontrollen är fortsatt god likaså det kontinuerliga arbetet med att effektivisera verksamheten. Lönsamheten, EBIT-marginal, per butik under kvartalet återfinns inom intervallet -10.9 till 7.3 procent.

Östervåla 2019-08-20

Daniel Källberg
VD Kakel Max AB (publ)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information
Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se.
Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Rapporten publiceras  på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Nerladdningsbara filer

Kakel Max AB (publ) Kvartal 3, 2019

Tredje kvartalet: jul-sept 2019

 • Nettoomsättning: 34 234 (33 315) tkr
 • Resultat efter skatt: 1 358 (162) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,45 (0,05) kr

KVARTAL 2, 2019

Andra kvartalet: apr-jun 2019

 • Nettoomsättning: 38 520 (38 722) tkr
 • Resultat efter skatt: 502 (945) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,17 (0,31) kr

Rörelseresultatet uppgick till 903 (1623) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,3 (4,2) procent.Kommuniké från årsstämma i Kakel Max AB (publ)

Årsstämma har hållits i Kakel Max AB (publ) måndag 27 maj 2019 varvid följande beslut fattades:


Kakel Max AB (publ) Kvartal 1, 2019

Första kvartalet: jan-mar 2019

 • Nettoomsättning 38 975 (39 984) tkr
 • Resultat efter skatt 1 499 (1 800) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,49 (0,59) kr


Aktieägarna i Kakel Max AB kallas härmed till årsstämma

Aktieägarna i Kakel Max AB (publ) org. nr 556586-2264 kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 maj 2019, kl. 13.00, i Landahl Advokatbyrås lokaler på Rådmansgatan 40 i Stockholm.


Bokslutskommuniké och kvartal 4, 2018

Fjärde kvartalet: okt-dec 2018

 • Nettoomsättning 40 114 (26 599) tkr
 • Resultat efter skatt 1 260 (63) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,41 (0,02) kr

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 29,2 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 1 426 (27) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3.6 (0,1) procent.

I periodens resultat återfinns kostnader för lager-och logistikoptimering samt legala omkostnader för hanteringen och avslutning av ärenden som berör Empire och Semac. Beaktat för detta är verksamhetens vinstmarginal ca 4,5 procent för fjärde kvartalet.


Kakel Max AB (publ): Kvartal 3, 2018

Tredje kvartalet: jul-sept 2018

 • Nettoomsättning jul-sept 33 315 (20 947) tkr
 • Resultat efter skatt jul-sept 162 (1027) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning jul-sept 0,05 (0,34) kr

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 29,9 procent. Bruttomarginalen påverkas negativt bland annat att en produktmix med större volymer inom ROT, höjda inköpspriser inklusive en svag krona.

Rörelseresultatet uppgick till 1 171 (1 256) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3.5 (5.9) procent.

I periodens resultatet ingår nettoeffekten av avsättningen för garantiåtagandet om 735 tkr samt legala omkostnader om 242 tkr för hantering av debaclet med Empire och Semac. Beaktat för detta är verksamhetens vinstmarginal ca 3.4 procent för tredje kvartalet.


Kakel Max AB (publ) Förlikning med Empire Sweden AB gällande aktieöverlåtelseavtal, garantiåtagande gentemot Nordea i Finland och utstående fakturor.

Kakel Max AB har nått en förlikning med Empire Sweden AB rörande den uppkomna situationen med garantiåtagande gentemot Nordea Finland och om Empire Sweden ABs önskemål om anstånd med betalning av utestående fakturor.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär