Bokslutskommuniké 2020

FJÄRDE KVARTALET 2020

Ø Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till TSEK 3 (0)

Ø Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -10 068 (-6 001)

Ø Resultat per aktie var SEK -0,38 (-0,33)

Ø Periodens kassaflöde var TSEK 19 440 (2 603)

HELÅR 2020

Ø Nettoomsättningen uppgick till TSEK 3 (19)

Ø Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -32 989 (-20 041)

Ø Resultat per aktie var SEK -1.38 (-1.11)

Ø Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -27 830 (-17 561)

Ø Likvida medel uppgick på balansdagen till TSEK 22 335 (13 148)

"Under det fjärde kvartalet har vårt fokus legat på att lyfta vår plattform inför framtiden. Detta arbete, i kombination med den go-to-market-strategi vi implementerade tidigare under 2020, gör att vi går vi stärkta in i 2021".

- Leif Borg, tf.vd JonDeTech

För mer information, kontakta:

Leif Borg, tf.vd JonDeTech, Tel: +46 73 810 93 10, Mejl: leif.borg@jondetech.se

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida: https://www.jondetech.se/investors/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 08:45.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är Bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2020
Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted