Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Andra kvartalet 2019

 • Koncernens omsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 167,0 Mkr (116,8). Affärsområdet Brandskydd redovisas som avvecklad verksamhet från och med första kvartalet 2019.
 • EBITDA för koncernen uppgick till 16,7 Mkr (0,9).
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 9,1 Mkr (-4,4).
 • Resultat efter skatt från affärsområde Brandskydd (avvecklad verksamhet, inkl. reavinst vid avyttringen) uppgick till 119,9 Mkr (10,3).
 • Resultat per aktie 3,37 kr (-0,13).
 • Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma hösten 2019 för beslut om en efterutdelning om 0,6 kr/aktie till bolagets aktieägare.
 • Affärsområden:
  • Mark & Anläggning har haft en god tillväxt under kvartalet och en rörelsemarginal på 13,9 % (8,8). Avtal har tecknats att förvärva Anläggningsgruppen i Skaraborg AB. Tillträde beräknas ske 1 oktober 2019. Under kvartalet har resterande 30 % av Tälje Mark förvärvats.
  • Vatten & Avlopp förbättrar sitt resultat med bibehållen omsättning.

Första halvåret 2019

 • Koncernens omsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 247,3 Mkr (164,7).
 • EBITDA för koncernen uppgick till 11,3 Mkr (-8,9).
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -4,0 Mkr (-19,5).
 • Resultat per aktie 3,05 kr (-0,81).

Resultatutveckling i sammandrag

Belopp i Mkr

2019 apr-jun

2018 apr-jun

förändr.

2019 jan-jun

2018 jan-jun

förändr.

2018/19
rull 12 mån

2018 jan-dec

Om IFRS16 ej tillämpats 2019 jan-jun

Nettoomsättning

166,3 

108,3

58 

245,9 

154,7

91,2 

485,1 

393,9

245,9

Rörelseresultat

9,1 

-4,4

13,5 

-4,0 

-19,5

15,5 

6,6 

-8,90

-4,5

Rörelsemarginal, %

5,5 

neg

neg 

neg

1,4 

neg

neg

EBITDA

16,7 

0,9

15,8 

11,3 

-8,9

20,2 

31,8 

11,5

4,2

EBITDA marginal, %

10,0 

0,8

4,6 

neg

6,6 

2,9

1,7

Periodens resultat, kvarvarande verksamheter

13,7 

-5,6

19,3 

1,8 

-19,6

21,4 

10,5 

-11,0

2,1

Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr

3,37 

-0,13

3,5

3,05 

-0,81

3,86 

3,89 

0,06

3,07

VD-kommentar

Vi har haft ett händelserikt och starkt andra kvartal och den positiva trenden ser ut att hålla i sig.

Mark & Anläggning i Mälardalen

Inom Mark & Anläggning har vår bolagsgrupp Asfaltsgruppen likt föregående kvartal levererat ett mycket starkt andra kvartal vilket syns både i omsättningsökning och förbättrat rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. Efterfrågan på entreprenörer inom mark och anläggning är fortsatt hög och vi arbetar med att möta behovet på bästa sätt. Vi har bland annat stärkt upp med en ny regionchef i Mälardalen som bearbetar områden söder om Mälaren.

Vi ser behov av ytterligare ett asfaltverk och arbetar aktivt med att se över möjligheterna att starta upp en anläggning söder om Södertälje. Med ytterligare ett asfaltverk kan vi öka vår geografiska närvaro och leverera mark och anläggningstjänster inom ett större geografiskt område.

Svag försäljningsmånad i juni hos Cleanpipe-gruppen men fortsatt positiv utveckling

Vår bolagsgrupp Cleanpipe inom affärsområdet Vatten & Avlopp har startat året positivt, med en ny ledning på plats som lagt fokus på effektivisering av verksamheten och kostnadskontroll. Detta arbete har fortsatt under andra kvartalet vilket har lett till att EBITDA ackumulerat för året har förbättrats till 8,4 Mkr från -3,4 Mkr för motsvarande period föregående år med en något ökad omsättning. Bolagsgruppen belastas dock fortfarande av stora avskrivningar på fordonsparken. Bolagsgruppen hade en svag försäljningsmånad i juni i år vilket tyvärr ledde till att resultatet ackumulerat inte är lika bra som vi hade hoppats på. Den nya ledningen arbetar dock mycket aktivt och strukturerat, ett arbete som jag också är högst delaktig i och som kommer fortsätta att ge positiv effekt på resultaten i verksamheten framöver.

Försäljning och förvärv

Försäljningen av affärsområdet Brandskydd ("BST-koncernen") är nu klar och jag är mycket belåten över hur vi landade affären. Vi nästan dubblade insatsen på ca 2,5 år. Vår verksamhet behöver kapital för att återinvestera och skapa fortsatt tillväxt, försäljningen av BST har gett oss nya möjligheter att göra det. I slutet av kvartalet valde vi bland annat att tidigarelägga utköpet av resterande 30% av Tälje Mark. Förvärvet av Tälje Mark har utvecklats på ett positivt sätt för Infrea och vi är glada över att kunna tidigarelägga förvärvet av hela bolaget. I slutet av kvartalet signerade vi också köpet av Anläggningsgruppen i Skaraborg, ett steg som ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi. Vi ser fram emot att förvalta detta välskötta bolag och önskar dem välkomna till Infrea!

Framåt har vi fortsatt fokus på att söka efter fler välskötta bolag som är redo att ta nästa steg som en del av Infrea. Jag ser att behovet av de tjänster som vi levererar är fortsatt stort och vi är med och bidrar till att samhällen fungerar idag och i morgon.

Tony Andersson
VD

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida infrea.se.
Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

2019-08-16

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD, tel 08-401 01 81, tony.andersson@infrea.se
Lars Solin, CFO, tel 08-401 01 82, lars.solin@infrea.se

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl 08.30 CEST.

Om Infrea
Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 01 550, e-post CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Tomas Bergström invald i Infreas styrelse

Vid extra bolagsstämma 2020-02-17 i Infrea har Tomas Bergström invalts till ny styrelseledamot i enlighet med valberednings förslag till bolagsstämman.


Bokslutskommuniké 2019

1 januari - 31 december 2019

Fjärde kvartalet 2019

 • Koncernens intäkter uppgick till 239,4 Mkr (127,0).
 • EBITDA för koncernen uppgick till 20,9 Mkr (8,9).
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 8,6 Mkr (4,5).
 • Resultat per aktie 0,2 kr (0,53).
 • Mark & Anläggningssegmentet fortsätter att växa. Den 1 oktober tillträdde Infrea tre bolag och i december förvärvade Infrea utestående minoritet om 23,8 procent i Asfaltsgruppen som därefter är helägt av koncernen. Rörelsemarginalen i den befintliga strukturen, exklusive förvärvade bolag, uppgick till 13,9 procent (13,5) för kvartalet medan den totala rörelsemarginalen för kvartalet blev 8,6 procent (13,5). Försvagningen är relaterad till de tre förvärvade bolagen som hade en svag inledning, men som dock förbättrades i senare delen av kvartalet.
 • Vatten & Avlopp arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten och har under kvartalet tagit engångskostnader på drygt 2 Mkr.
 • På en extra bolagsstämma valdes Elsa Widding till ny ledamot i styrelsen. Det beslutades också om en extrautdelning om 0,60 kr/aktie samt om några justeringar i Infreas bolagsordning.

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Infrea AB (publ) ("Infrea") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 februari 2020 klockan 10.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm. Detta mot bakgrund av att aktieägare representerande mer än 10 procent av aktierna i bolaget har begärt en extra bolagsstämma för att behandla fråga om val av styrelseledamot.


"Byggmästaren" köper 3 miljoner aktier i Infrea

"Byggmästaren" har idag genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB förvärvat 3 miljoner aktier, motsvarande ca 17,9 procent av rösterna och kapitalet i Infrea AB. Aktierna har förvärvats på kurs 25 kr per aktie, motsvarande 75 miljoner kronor.
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Tredje kvartalet 2019
· Koncernens intäkter uppgick till 127,7 Mkr (107,9).
· EBITDA för koncernen uppgick till 11,3 Mkr (11,5).
· Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3,6 Mkr (6,0).
· Resultat per aktie -0,08 kr (0,30).
· Mark & Anläggning förbättrar sin rörelsemarginal till 11,9% (7,8). Förbättringen jämfört med föregående år hänförs både till förvärv, men även till marginalförbättringar i befintliga innehav. Avtal har tecknats om att förvärva Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt AB.
· Vatten & Avlopp arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten efter ett svagt kvartal.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
· Den 1 oktober tillträdde koncernen tre bolag; Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt AB. Baserat på deras senaste årsredovisningar bedöms dessa tre bolag tillföra ca 350 Mkr i omsättning på årsbasis. I samband med tillträdet gjordes även nyemissioner riktade till säljarna om totalt 1 008 060 nya aktier.
· På en extra bolagsstämma valdes Elsa Widding till ny ledamot i styrelsen. Det beslutades också om en extrautdelning om 0,60 kr/aktie samt om några justeringar i Infreas bolagsordning.
· Infrea has utsett Henrik Nordin att efterträda Lars Solin som CFO. Henrik Nordin tillträder den 27 januari 2020 och kommer närmast från rollen som CFO i First North-noterade TCECUR Group.


Infrea utser Henrik Nordin till ny CFO

Infrea har utsett Henrik Nordin till ny CFO samt till medlem i koncernledning för Infrea med tillträde den 27 januari 2020. Henrik Nordin efterträder nuvarande CFO Lars Solin som valt att lämna sin position.


Elsa Widding invald i Infreas styrelse

Vid dagens extra bolagsstämma i Infrea har Elsa Widding invalts till ny styrelseledamot. Bolaget breddar därmed både kompetensen och sammansättningen i styrelsen. Vidare beslöt stämman om en efterutdelning om 0,60 kronor per aktie.


Infrea har idag tillträtt tre bolag och beslutat om en nyemission

Infreas tillväxt inom Mark & Anläggningssegmentet fortsätter. Idag slutförs förvärven av Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt Entreprenad AB. Med dessa förvärv och Infreas ägande i Asfaltsgruppen och Tälje Mark erhåller vi en operativ rörelse som sträcker sig från Västkusten genom Götaland upp till Stockholm och Dalarna.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär