VD brev; Summering av 2020 och utblick framåt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

År 2020 blev ett märkesår för Imsys. Detta trots att världen skakade. Pandemin pågår och påverkar 2021. Med vaccin finns nu förutsättningar för en positive förändring I världen. I näringslivet skapades vinnare och förlorare. En sak står klar, förändringar startades och många påskyndades. I stort som i smått. Pandemin hade förutspåtts efter att ha identifierats med hjälp av Artificiell Intelligens långt innan den fått sin medicinska identitet.

Vi vet med säkerhet att marknaden för Artificiell Intelligens (AI) har ett växande kommersiellt värde under många år framöver.

2020 i korthet

Ett viktigt steg för Imsys AB var när bolagets aktie handlades för första gången 29 december på NGM, Nordic SME lista. Genom noteringen har företaget Imsys blivit mera synliga för våra kunder, för våra aktieägare och alla intressenter. Detta är värdefullt, speciellt för ett mindre företag. Bolaget har också tillförts viktigt nytt kapital. Detta ska användas för utveckling av vår systemarkitektur, patent och affärsutveckling.

Vid 2020 års utgång vet vi att Imsys teknik är väl lämpad för AI applikationer inom fordonsindustrin, genom en utvärdering som är gjordes tillsammans med en partner. Vi har kapacitet att massproducera Imsys en-kärniga teknologi som produkt. Imsys har under 2020 ökat leveranser inom detta segment. I och för sig från låga nivåer.

Kalenderåret 2020 påverkades av Covid-19 kommersiellt, men i mindre grad utvecklingsmässigt. Effekten av Covid-19 blev framförallt att beslutprocesserna hos kunderna blev längre.

En insikt som jag tar med mig från 2020 är att Imsys kunskaper, erfarenheter och många års arbete med utvecklingen av bolagets systemarkitektur representerar betydande värden idag och i framtiden.

Roadmap 2021

Imsys arbetar efter en Roadmap för att åskådliggöra utvecklingen av vår teknik och dess potential, för kunder och intressenter. Första versionen Roadmap lanserades 2018 och har successivt utvecklats. Vår Roadmap är en viktig del av Imsys strukturkapital. Man kan säga att den motsvarar en verkstadsindustris utvecklingsprocess med maskiner och inventarier.

Målet med vår Roadmap är en lösning för massproduktion av flerkärniga kretsar. Roadmap bygger på Imsys systemarkitektur och omfattar utvecklingsinsatser inom många områden. Den revideras löpande i takt när vi når resultat och efter utvärdering av utvecklingsarbetets inriktning.

Imsys Roadmap används både internt för att styra utvecklingsarbete och externt i marknadsföring och i kundkontakter. Processmässigt, ger vår Roadmap oss möjlighet att systematiskt förbättra lösningens prestanda och identifiera möjligheter att skapa teknik för våra partners behov.

För 2021 innehåller Imsys Roadmap tre strategiska målområden:

  • demonstrera centrala systemfunktioner och verktyg
  • validera systemarkitekturen i plattformslösningen
  • validera tekniken på en liten kiselkrets

Imsys avser att återkomma inom kort med mer information om Roadmap 2021.

Imsys erbjudande

Imsys mikroprocessorlösning är skalbar. Arkitekturen i vår processorstruktur gör det möjligt att använda flera tusen processorkärnor i samma krets som utför beräkningsarbete parallellt. Självklart ökas på det sättet kretsens prestanda. Det är mycket få processorföretag som kan erbjuda detta. Skälet till att Imsys har den här möjligheten är att processorkärnor designade enligt bolagets arkitektur, är väsentligt mindre än konkurrenternas.

För att förklara vår fördel väljer jag ett exempel från bilindustrin, - en teknik som skulle möjliggöra bilmotorer med ett närmst oändligt antal cylindrar utan att bilen hade blivit omöjligt stor.

För AI applikationer, bland annat inom fordon och säkerhet är detta en viktig konkurrensfaktor. Imsys arbetar med att verifiera sin flerkärniga teknik i modellmiljö. Imsys kommer när detta är klart erbjuda kunder och intressenter att utveckla och testa egna lösningar med flerkärnig teknik.

Marknadsaktiviteter

Imsys marknadsarbete är inriktat på kommersiella aktörer inom fordons- och säkerhetssektorn som söker lösningar för applikationer inom AI området.

Imsys är verksamt inom ett teknikområde som EU anser ha strategiskt betydelse. Därför finansierar EU ett antal internationella projekt inom området. Imsys studerar löpande möjlighet att medverka i sådana projekt. Att medverka i EU projekt ökar Imsys synlighet i vår bransch med möjlighet att nå nya kunder och bredda basen av samarbetspartners.

Förvärv i branschen

Den 13 januari meddelade processorjätten Qualcomm (www.qualcomm.com) att man förvärvar Kalifornienbaserade Nuvia Inc. för 1,4 miljarder USD. Nuvia är en start-up grundad 2018. Bolaget är inriktad på design och utveckling av småkärniga mikroprocessorer. Nuvia har under 2020 tillförts 250 MUSD för finansiering av sin Roadmap.

Affären är ett i raden de senaste åren i branschen där stora bolag förvärvar små nischade teknologibolag. I december 2019 förvärvade Intel Inc. det Israeliska bolaget Habana Labs för 1,9 miljarder USD. Konsolidering i branschen drivs av att förvärvad teknologi är billigare, än att utveckla en egen.

Allmänt

Imsys kommer fortsättningsvis att lämna Bolagets pressmeddelanden på svenska med engelskspråkiga översättningar.

God Fortsättning!

Magnus Stuart

VD på Imsys

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Imsys. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia)

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör magnus.stuart@imsystech.com +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt high tech-bolag grundat 1981. Bolaget utvecklar, designar och säljer egenutvecklade flexibla mikroprocessorer som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna framförallt inom artificiell intelligens (AI). Bolagets kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar som lås och datorhallar, men även mobilsektorn (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och andra typer av massiva beräkningsapplikationer.

Imsys AB: Kallelse till extrastämma

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.


Imsys AB: Monthly Letter from CEO

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, CANADA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTHAFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION IS WHOLLY OR PARTIALLY SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.


Imsys AB: Månadsbrev från VD

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.


Upptagande av handel i IMSYS teckningsoption TO-2

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.


VD brev; Summering av 2020 och utblick framåt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

År 2020 blev ett märkesår för Imsys. Detta trots att världen skakade. Pandemin pågår och påverkar 2021. Med vaccin finns nu förutsättningar för en positive förändring I världen. I näringslivet skapades vinnare och förlorare. En sak står klar, förändringar startades och många påskyndades. I stort som i smått. Pandemin hade förutspåtts efter att ha identifierats med hjälp av Artificiell Intelligens långt innan den fått sin medicinska identitet.

Vi vet med säkerhet att marknaden för Artificiell Intelligens (AI) har ett växande kommersiellt värde under många år framöver.


Kommuniké: Beslut vid Imsys AB extrastämma den 14 januari 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Extrastämma i Imsys AB har den 14 januari avhållits i enlighet med kallelsen. Mot bakgrund av rådande omständigheter hölls extrastämman genom poströstningsförfarande, vilket innebar att inga aktieägare deltog personligen på extrastämman eller genom personliga ombud med fullmakt.


Imsys AB (publ), bildar två dotterbolag inriktade till datacenters och blockchain för ökad transparens mot kunder, andra intressenter och för att skapa nya affärer.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen för Imsys AB har den 29 december beslutat att starta två dotterbolag fokuserade på lösningar för datacenter och blockchain. Genom dessa hoppas Imsys skapa affärsmöjligheter och nya partnerskap med sin teknologi. Dessutom ökar detta transparensen mot kunder och andra intressenter.Imsys AB (publ) aktier noteras för handel på Nordic SME den 29 januari

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i Imsys AB (publ) på Nordic SME. Första dag för handel i aktierna har fastställts till tisdagen den 29 december 2020. Information om handel med teckningsoptioner i Imsys AB (publ) kommer att meddelas senare.


Kallelse till Extrastämma i Imsys AB (publ)

Till aktieägarna i Imsys AB (publ).

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org. Nr 556213-1614 ("Bolaget") kallas härmed till Extrastämma torsdagen den 14 januari 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted