KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HITECH & DEVELOPMENT WIRELESS SWEDEN HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), 559077-0714, kallas till extra bolagsstämma den 21 oktober 2019 kl. 9.30 i bolagets lokaler i Kista Science Tower C4 med adress Färögatan 33 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska;

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 oktober 2019,
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget under adress Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB, Färögatan 33 VPL44, 164 51 Kista eller per e-post till investors@hd-wireless.se, senast den 15 oktober 2019.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 15 oktober 2019. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.hd-wireless.com och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen
 8. Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier
 9. Beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare
 10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 - Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier innebärande att § 4 och § 5 första stycket i bolagsordningen ändras enligt följande:                 

Aktuell lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 625 000 och högst 2 500 000 kronor.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 750 000 och högst 7 000 000 kronor.

§ 5, första stycket

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 12 500 000 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 50 000 000. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 50 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 50 000 000. Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till tio röster och aktie av serie B till en röst. I övrigt medför aktie av serie A och aktie av serie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

§ 5, första stycket

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 35 000 000 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 140 000 000. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 140 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 140 000 000. Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till tio röster och aktie av serie B till en röst. I övrigt medför aktie av serie A och aktie av serie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Punkt 9 - Beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 1 748 182,95 kronor genom nyemission av högst 34 963 659 aktier, varav högst 2 600 000 aktier av serie A och högst 32 363 659 aktier av serie B, med företrädesrätt för bolagets aktieägare. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma den som på avstämningsdagen den 28 oktober 2019 är registrerad som aktieägare i bolaget, varvid ska gälla att en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt berättigande till teckning av aktie av samma slag, och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.
 2. Ägare av A-aktier och B-aktier ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid övergång av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.
 3. Teckning av nya aktier ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som har tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter (och i den mån det inte kan ske genom lottning). Tilldelning ska i andra hand ske till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier var och en anmält för teckning (och i den mån det inte kan ske genom lottning). I tredje hand ska tilldelning ske till de parter som lämnat garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter i enlighet med garantiavtal. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 4. Betalning om 1,50 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning. Medgivande om kvittning förutsätter att styrelsen finner det lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer.
 5. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning eller - avseende aktier som betalas genom kvittning - på särskild teckningslista, under perioden från och med den 30 oktober 2019 till och med den 18 november 2019, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
 6. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 30 oktober 2019 till och med den 22 november 2019, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer, och betalas kontant senast på likviddagen enligt instruktioner på avräkningsnotan, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
 7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 8 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 34 129 794, varav 2 600 000 aktier av serie A och 31 529 794 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 57 529 794.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier och om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.hd-wireless.com, senast två veckor före bolagsstämman och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Stockholm i september 2019

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten, CEO & grundare

Växel +46-8-55118460
Email: investors@hd-wireless.se 
Web: www.hd-wireless.com 

Kort om H&D Wireless
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin(r) samt GEPS(r). H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS(r) (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Nevs och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified Adviser. E-post info@fnca.se  mailto:info@fnca.se  Tel nr: +46 (0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se  http://www.fnca.se  

Kommuniké från bolagsstämma i H&D Wireless

Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 8 maj 2020. Totalt var 51 137 684 röster av 106 763 659 (47,90%) närvarande.


Nya ledamöter föreslagna till styrelsen

Huvudägaren i H&D Wireless föreslår Christer Färegård och Per Melin som nya ledamöter i styrelsen för H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) i samband med årsstämman 2020 den 8 maj.


Årsredovisning 2019

Bolagets Årsredovisning för 2019 nu redo.


Delårsrapport kvartal 1 2020

H&D Wireless gick i mars in i regeringens hjälppaket med korttidspermitteringar och uppskjuten skatt. Detta som ett resultat av att alla våra huvudkunder drabbats av Covid-19 och stängt fabrikerna. I april tvingades bolaget begära dotterbolaget MVV International i konkurs som har haft mycket konsulter hos de stora verkstadsbolagen. Produktmässigt så är nu de viktigaste produkterna och tjänsterna godkända i utvärderingarna hos ledande verkstadsbolag. Eftersom GEPS, Griffin IoT och Casat nu är tekniskt godkända och nyttan påvisad hos slutkund så justerar bolaget om strategin och går mot att samarbeta med större partners för att accelerera processen och även med ambitionen att kunna skala upp genom industriella investeringar från tredje part.


MVV International AB, ett bolag inom HDW koncernen, ansöker om konkurs som konsekvens av Corona-viruset.

Styrelsen för MVV International AB har idag måndag den 20 april fattat beslut om att ansöka om konkurs. Styrelsen har efter noggrann analys konstaterat att det inte är möjligt att driva bolaget vidare som en konsekvens av effekterna från Coronakrisen.


Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) kallar till årsstämma den 8 maj 2020 - Korrigering av PM från 10 april

Nedan text skickades ut 10 april 2020 som kallelse till ordinarie årsstämma den 8 maj 2020, men paragraferna 10 samt 11 i bilagan om ändringar av bolagsordning av aktiekapitalets gränser och antal samt mandat till styrelse kom inte med i själva PM vilket nu korrigeras. Dessa paragrafer var också anledningen till MAR-etiketten.


Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) kallar till årsstämma den 8 maj 2020

Hitech & Development Wireless Sweden AB (publ) har kallat till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 kl. 09:00 hos bolaget, Kista Science Tower i Stockholm. För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena lördagen den 2 maj 2020. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 4 maj 2020, per post på adress Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB, Färögatan 33 VPL44, 164 51 Kista, per e-post investors@hd-wireless.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.


H&D Wireless flyttar årsstämman

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) flyttar datum för ordinarie Årsmöte 2020 från fredagen den 24 april 2020 till fredagen den 8 maj 2020.


Corfind intervjuar VD om åtgärderna

H&D Wireless AB, listat på Nasdaq First North Growth Market, VD Pär Bergsten intervjuas om åtgärderna som bolaget gick ut med i går.


H&D Wireless tar hjälp av regeringens hjälppaket.

H&D Wireless AB kommer att använda alla de hjälppaket som regeringen erbjuder för att mildra effekterna av Coronakrisen. Den senaste veckan så har många av våra kunder inom verkstadsindustrin tvingats stänga sina fabriker och skicka hem sina anställda genom permitteringar. Med anledning av detta samt den utveckling som skett i vårt samhälle på grund av Corona-virusets spridning, så har vi beslutat att ta till mer omfattande åtgärder för att ta oss igenom den här djupa krisen .


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär