Delårsrapport kvartal 3, 2019 (GTAB B)

Juli - september 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 10,2 miljoner kronor (6,5) +57 %
 • Rörelseresultat: 3,4 miljoner kronor (0,1). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 61 tkr.
 • Periodens resultat: 3,3 miljoner kronor (0,1). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 37 tkr.
 • Resultat per aktie: 0,05 kronor (0,00) - inga utspädningseffekter
 • Periodens kassaflöde blev 3,65 MSEK (-1,8 MSEK).
 • Försäljningen ökade på majoriteten av våra marknader. Bäst försäljningsutveckling i Österrike, Holland och Frankrike.
 • Två nya transplantationscentra i Indien tillkom under kvartalet. Glycosorb®-ABO har därmed sålts till fler än 190 transplantationscentra i 28 länder på fyra kontinenter.  

Januari - september 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 28,0 miljoner kronor (23,4) +20 %
 • Rörelseresultat: 6,6 miljoner kronor (1,8). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 144 tkr.
 • Periodens resultat: 6,3 miljoner kronor (1,8). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 175 tkr.
 • Resultat per aktie: 0,09 kronor (0,03) - inga utspädningseffekter

Från och med 2019 redovisas leasing i enlighet med ny standard, IFRS 16. Jämförelsetalen är inte omräknade.

Belopp TSEK jul-sep 2019 jul-sep 2018   jan-sep 2019 jan-sep 2018
Nettoomsättning 10 175 6 487   28 049 23 368
Förändring av lager av färdiga varor -360 562   319 464
Aktiverat arbete för egen räkning 597 956   2 365 3 545
Övriga rörelseintäkter 33 42   145 188
Summa 10 445 8 047   30 878 27 565
Rörelsekostnader          
Råvaror och förnödenheter -818 -1 262   -3 037 -3 901
Övriga externa kostnader -1 755 -2 941   -6 055 -9 312
Personalkostnader -3 214 -3 407   -11 292 -11 589
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -1 266 -310   -3 871 -960
Rörelseresultat 3 392 127   6 623 1 803
Finansnetto -85 -47   -351 -64
Resultat före skatt 3 307 80   6 272 1 739
Skatt på årets resultat - 14   - 14
Periodens resultat 3 307 94   6 272 1 753
           
Resultat per aktie, SEK 0,05 0,00   0,09 0,03

 

Skattemässigt underskott per 2018-12-31 uppgick till 116 miljoner kronor (119). För mer information se not 14 i ÅR 2018.

VD har ordet

Vi levererar det starkaste tredjekvartalet i Glycorex historia med en nettoomsättning på över 10 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 57 % jämfört med 2018. Rörelseresultatet förbättrades avsevärt mot föregående år och uppgick till 3,4 (0,1) MSEK. Kassaflödet var positivt med ett överskott på 3,65 (-1,8) MSEK.

Rörelsemarginalen förbättrades avsevärt från 2 % till 33 %, vilket dels är ett direkt resultat av den ökade försäljningen och dels den effektivisering i produktionen som vi genomförde i början av året.

Tillväxten fortsatte således under årets tredje kvartal varpå vi nu sammantaget under året kan uppvisa en positiv omsättningstillväxt på 20 % jämfört med samma period 2018. Rörelseresultatet januari-september uppgick till 6,6 (1,8) MSEK, en förbättring med 4,8 MSEK. Våra likvida medel inklusive kortfristig placering var vid utgången av perioden 15,9 MSEK (14,2 MSEK vid årets början).

Försäljningsutvecklingen under tredje kvartalet var positiv på merparten av våra marknader. Bäst under kvartalet utvecklades våra traditionella marknader i Europa, däribland Österrike, Holland och Frankrike. Sammantaget ökade försäljningen till den europeiska och nordamerikanska marknaden. I Indien tillkom två nya centra under kvartalet, därmed har Glycosorb®-ABO nu sålts till fler än 190 transplantationscentra i 28 länder.

Arbetet med att integrera den färdigutvecklade UBP-produkten i vårt kvalitetssystem går enligt plan. Vår bedömning är att produkten ska kunna registreras och lanseras under första kvartalet 2020. Marknadsintroduktion kommer att ske på den europeiska marknaden och i de länder där EC-certifikatet kan användas. Marknadspotentialen inom EU uppskattas till över en miljard SEK årligen.

Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har reumatoid artrit (RA), varav 1-10 % inte tolererar eller svarar sämre på de nuvarande medicinska behandlingarna. Dessa patienter hamnar då i en terapeutisk återvändsgränd med sämre prognos. 

Marknadspotentialen för en effektiv behandling inom detta område bedöms vara minst ca 10 gånger större än för bolagets befintliga produkt, Glycosorb®-ABO. Arbetet pågår enligt plan och vi har under hösten prioriterat och kommer tills vidare att prioritera RA-projektet framför våra andra utvecklingsprojekt (beskrivs mer på sidan 5).

Det är glädjande att konstatera att vi ökat vår försäljning och är på god väg att bredda vår produktportfölj, samtidigt som vi förbättrar våra marginaler och uppvisar positivt kassaflöde.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2019-10-03: Goda resultat inom projektet Reumatoid artrit (RA). Bolaget meddelade bl a att insamlade blodprover från ett stort antal RA-patienter har använts för att utvärdera produkten. Resultaten var goda och visade på en effektiv reduktion av de RA-associerade antikropparna, även på blodprover tagna från patienter med de högsta nivåerna av dessa antikroppar.

DELÅRSRAPPORTEN FÖR KVARTAL 3 2019 I SIN HELHET ÅTERFINNS BIFOGAD
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2019 kl. 08:00.  

Kontakt: Johan Nilsson, VD, vd@glycorex.ideon.se, 046-286 52 30

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer. Bolaget utvecklar även produkter inom universell blodplasma och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis. Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Nerladdningsbara filer

Ny publikation inom stamcellstransplantation

Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att det nyligen har publicerats en förartikel från Österrike (1). I artikeln rapporteras det om hur bolagets produkt, Glycosorb®-ABO, framgångsrikt använts efter så kallad major- och bidirectional blodgruppsinkompatibel hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) för att häva pure red cell aplasia. Resultaten är utmärkta.


Delårsrapport kvartal 2, 2020

UBP-produkten godkänd i juni, CE-märkt.


Glycorex Transplantation (GTAB B): Pontus Nobréus utsedd till ny VD

Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att Pontus Nobréus kommer att tillträda tjänsten som verkställande direktör den 15 oktober 2020.


Ett nytt potentiellt användningsområde av bolagets UBP-produkt

Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att lovande initiala resultat visar att bolagets UBP-produkt även lämpar sig för preparation av trombocyter, som kan ges oavsett blodgrupp hos patienten. 


Bolaget påbörjar nästa steg i reumatoid artrit-projektet

Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att bolagets produkt för behandling av reumatoid artrit (RA) nu har levererats för att genomgå biokompatibilitetsstudier. 


Glycorex Transplantation (GTAB B): Bolagets produkt för framtagning av universell blodplasma är CE-märkt

Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att bolagets produkt för framtagning av universell blodplasma (UBP) nu har CE-märkts.


Glycorex Transplantation (GTAB B): Årsstämman 11 juni 2020

Glycorex Transplantation AB höll den 11 juni 2020 årsstämma i Lund. På stämman behandlades följande punkter.


Delårsrapport kvartal 1, 2020

Januari - mars 2020 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 7,7 miljoner kronor (10,4).  
 • Rörelseresultat: 0,2 miljoner kronor (2,8). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 61 tkr (58).
 • Periodens resultat: 0,3 miljoner kronor (2,7). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 21 tkr (17 tkr).
 • Resultat per aktie: 0,00 kronor (0,04), inga utspädningseffekter.
 • Under perioden genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget ca 39,9 miljoner kronor efter emissionskostnader.
 • Försäljningen ökade på flera marknader och bästa försäljningsutveckling i Danmark, Italien, Norge och Holland. 
 • Försäljningsutvecklingen påverkades negativt av covid-19-epidemin med svagast försäljningsutveckling i Österrike, Tyskland, Mexiko och Indien.
 • Bolagets UBP-produkt levererades till ett europeiskt sjukhus med avsikten att använda produkten i samband med att öka tillgängligheten av konvalescentplasma från tillfrisknade Covid-19 patienter.

Glycorex Transplantation (GTAB B): Byte av VD och förstärkning av säljorganisationen

Johan Nilsson, vd sedan snart sju år tillbaka, önskar fokusera på försäljning av bolagets produkter. Styrelsen är informerad att Johan vill sluta som VD i Glycorex Transplantation AB och har inlett en process för att rekrytera en efterträdare.


Glycorex Transplantation (GTAB B): Kallelse till årsstämma 11 juni 2020

Aktieägarna i Glycorex Transplantation AB kallas till årsstämma den 11 juni 2020 kl. 13.00. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted