Bokslutskommuniké januari-december 2018 (GTAB B)

Oktober - december 2018 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 10,0 miljoner kronor (7,2) + 39 %
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 1,3 miljoner kronor (0,6)
 • Rörelseresultat: 1,1 miljoner kronor (-14,2*)
 • Periodens resultat: 1,1 miljoner kronor (-14,2*)
 • Resultat per aktie: 0,02 kronor (-0,21)
 • Perioden uppvisade ett positivt kassaflöde (exklusive emissionslikviden)
 • Försäljningen ökade på majoriteten av våra marknader. Bäst försäljningsutveckling i Tyskland, Holland, Spanien och Indien. Försäljningen till den europeiska marknaden ökade sammantaget med 51 %.
 • Svagare försäljningsutveckling framförallt till Danmark, Australien och England.
 • Under perioden tillkom fem nya centra, fyra i Indien och ett i Spanien.
 • Bolaget inledde samarbete med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). 
 • Under perioden genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget ca 7,9 miljoner kronor efter emissionskostnader. 

* Inklusive nedskrivning av goodwill med 14,2 MSEK. 

Januari - december 2018 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 33,4 miljoner kronor (29,6)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 4,1 miljoner kronor (1,0)
 • Rörelseresultat: 2,9 miljoner kronor (-15,8)
 • Periodens resultat: 2,9 miljoner kronor (-15,9)
 • Resultat per aktie: 0,04 kronor (-0,24)
 • Styrelsen förslår att ingen utdelning utgår för 2018.
  Fjärde kvartalet   Helår  
Belopp TSEK okt-dec 2018 okt-dec 2017 jan-dec 2018 jan-dec 2017
Nettoomsättning 10 028 7 157 33 396 29 561
Förändring av lager av färdiga varor -1 026 502 -562 262
Aktiverat arbete för egen räkning 884 1 590 4 429 5 451
Övriga rörelseintäkter 9 42 197 38
Summa 9 895  9 291  37 460  35 312 
Rörelsekostnader -8 578 -8 665 -33 380 -34 324
Av- och nedskrivningar -221 -14 829 -1 181 -16 742
Övriga rörelsekostnader - - - -22
Rörelseresultat 1 096  -14 203  2 899  -15 776 
Finansnetto -42 -16 -106 -102
Resultat före skatt 1 054  -14 219  2 793  -15 878 
Skatt 53 27 68 27
Periodens resultat 1 107  -14 192  2 861  -15 851 
         
Resultat per aktie, SEK 0,02 -0,21 0,04 -0,24

VD har ordet

Försäljningsutveckling
Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 39 % jämfört med samma period föregående år och Bolaget kunde uppvisa ett positivt resultat om 1,1 miljoner kronor (-14,2) och ett positivt kassaflöde exklusive emissionslikviden.

Under 2018 ökade nettoomsättningen med 13 % jämfört med 2017, nettoomsättningen hamnade på 33,4 MSEK (29,6). Vi hade en positiv försäljningsutveckling till den europeiska, asiatiska och nordamerikanska marknaden. Bolagets resultat under 2018 uppgick till 2,9 miljoner kronor (-15,9).

Försäljningsutvecklingen 2018 har varit positiv på flertalet av våra marknader. Bäst utveckling under året har vi haft i Tyskland, Indien, Holland, Singapore och Schweiz. Sammantaget ökade försäljningen till den asiatiska marknaden med 80 % under året. Den asiatiska marknaden utgjorde under 2018 13 % (8 %) av försäljningen, medan den europeiska marknaden, som fortfarande är vår huvudmarknad, utgjorde cirka 80 % (82 %).

Glädjande är att det i Indien genomfördes fler än 100 blodgruppsinkompatibla transplantationer med Glycosorb®-ABO under 2018, varav 89 % var njurtransplantationer, resterande 11 % var levertransplantationer. Sammantaget ökade försäljningen till den indiska marknaden med 59 %.

Sammantaget under året tillkom 18 nya transplantationscentra som kunder. Under året tillkom även två nya länder, Mexiko och Nepal.

Efter periodens utgång har produkten sålts till ett hjärttransplantationscentrum i Hong Kong och även använts vid en blodgruppsinkompatibel levertransplantation i Mexiko. Därmed har Glycosorb®-ABO nu sålts till fler än 180 transplantationscentra i 27 länder.

Vår marknadsstrategi att expandera på nya tillväxtmarknader utanför Europa, primärt Mexiko och Indien, har lyckats.

Utvecklingsprojekt
Bolaget bedriver utveckling av nya produkter inom området extrakorporeal blodbehandling, primärt för framtagning av universell blodplasma och för behandling av den autoimmuna sjukdomen Myasthenia gravis. Produkterna förväntas uppvisa betydande synergieffekter med bolagets befintliga produkt Glycosorb®-ABO i både produktion och försäljning och kommer att ske till våra nuvarande kunder i Europa och i de länder där vårt EC-certifikat kan användas. Dessa båda produkter har var för sig har en större försäljningspotential än dagens huvudprodukt Glycosorb®-ABO. Under perioden inleddes ett nytt intressant samarbete inom området reumatoid artrit (se ytterligare information på sidan 5).

Nyemission
Under perioden genomförde vi en nyemission i syfte att stärka vår finansiering primärt för att registrera och marknadsintroducera UBP-produkten, för användning vid framtagning av universell blodplasma och för att externt validera och därefter registrera MG-produkten, för behandling av den autoimmuna sjukdomen Myasthenia gravis. Företrädesemissionen som avslutades 23 november 2018 tillförde bolaget ca 7,9 miljoner kronor efter emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2019-01-31: Bolaget meddelade slutligt nytt antal aktier och röster från den genomförda emissionen under det fjärde kvartalet. Emissionen innebar att 3 344 527 B-aktier emitterades. Efter emissionen har nu bolaget 69 853 983 aktier varav 3 268 000 A-aktier och 66 585 983 B-aktier. En A-aktie representerar 10 röster och en B-aktie representerar 1 röst. Totalt finns 99 265 983 röster.

2019-02-21: Bolaget meddelade att Glycosorb®-ABO har levererats till ett hjärttransplantationscentrum i Hong Kong. I Mexiko har man nu för första gången använt Glycosorb®-ABO vid en blodgruppsinkompatibel levertransplantation. 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2018 I SIN HELHET ÅTERFINNS BIFOGAD

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019 kl. 08:00 CET.

Kontakt:
Johan Nilsson, VD, vd@glycorex.ideon.se, 046-286 52 30

Nerladdningsbara filer

Goda resultat inom projektet Reumatoid artrit (RA)

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att bolaget genomfört simuleringar av patientbehandlingar på blodprover från patienter med diagnosen reumatoid artrit och med goda resultat.


Delårsrapport kvartal 2, 2019 (GTAB B)

Ökad omsättning och positiv rörelsemarginal


Glycorex Transplantation AB: Statusuppdatering projektet reumatoid artrit (RA)

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att Bolaget har påbörjat simulering av patientbehandlingar med blodprover från patienter med diagnosen reumatoid artrit användande fullskaliga immunoadsorptionskolonner.


Positiva resultat inom projektet reumatoid artrit

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att de första resultaten erhållits med de produkter som bolaget utvecklat för applikation inom reumatoid artrit (RA). Resultaten är positiva och visar att produkterna selektivt och kvantitativt reducerar RA-associerade autoantikroppar i blod från patienter med reumatoid artrit. 


Årsstämma 22 maj 2019

Glycorex Transplantation AB höll den 22 maj 2019 årsstämma i Lund. På stämman behandlades följande punkter.


Kliniska resultat av Glycosorb®-UBP presenterade på kongress i USA (GTAB B)

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att kliniska resultat av bolagets produkt för framtagning av universell blodplasma är presenterade på The 40th American Society for Apheresis (ASFA) i Portland, USA. Testerna utfördes av Röda korset i Österrike, St. Anna Kinderspital UKKJ och Octapharma i Österrike.


Delårsrapport kvartal 1, 2019 (GTAB B)

Omsättning ökar 6 % och resultatet lyfter markantKallelse till årsstämma 22 maj 2019

Aktieägarna i Glycorex Transplantation AB kallas till årsstämma den 22 maj 2019 kl. 17.00. Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär