Verksamhet

Free2move levererar Industrial Internet of Things (IIoT)-teknik genom sensornätverk som inte enbart samlar och analyserar information trådlöst från enheter knutna till nätverket utan också kontrollerar och reglerar de olika enheterna. Genom att enkelt tillgängliggöra information i realtid, hjälper tekniken kundföretag att effektivisera sin verksamhet, förbättra servicenivån på sin erbjudna tjänst med samtidig bibehållen kontroll över sin omgivning och sina värdeskapande tillgångar. 

I grunden finns en omfattande egenutvecklad skalbar och flexibel IIoT-plattform, 2Connect™, som har integrerade molnapplikationer och intelligenta sensornätverk med fokus på användarvänlighet enligt devisen "IIoT made simple".

Free2move, som grundades år 2000, är ett noterat bolag vars aktier handlas på NGM Nordic MTF. Huvudkontoret finns i Stockholm med ett dotterbolag i Kuala Lumpur, Malaysia. 

Bolagets produkter och lösningar levereras huvudsakligen till Europa och Sydostasien. 

Bolagsordning

Antagen 2021-03-25

§1 Firma

Bolagets firma är Free2Move Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara att äga och driva dotter- och intressebolag verksamma inom, såväl som utom, Sverige. Dessa dotter- och intressebolag skall bedriva verksamhet inom teknikområden där såväl produkter som tjänster utvecklas och säljs till kunder verksamma inom såväl industri- som konsumentmarknader. Tillika skall bolaget kunna idka handel och förvaltning av värdepapper.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 36 300 000 och högst 145 200 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 38 800 000 och högst 155 200 000.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter.

§7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom kungörelse i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

§9 Anmälan till stämma

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser skall öppna bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§11 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövnings av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor eller revisionsbolag och revisorssuppleant.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 - 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap.  39 § aktiebolagslagen (2005:551).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted