KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2019

FORTSATT STABIL UTVECKLING

Finansiell utveckling april - juni 2019

 • Orderingången ökade med 5 % till 68,6 mkr (65,3 mkr)
 • Orderstocken ökade med 11 % under kvartalet till 58,1 mkr (52,2 mkr)
 • Omsättningen ökade med 26 % till 62,8 mkr (49,9 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 mkr (2,4 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,22 kr (0,32 kr)

Finansiell utveckling januari - juni 2019

 • Orderingången ökade med 7 % till 130,4 mkr (121,6 mkr)
 • Orderstocken minskade med 4 % till 58,1 mkr jämfört med föregående år (60,6 mkr)
 • Omsättningen ökade med 10 % till 115,9 mkr (105,2 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,8 mkr (8,3 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,51 kr (1,14 kr)

Viktiga händelser under andra kvartalet

Vid årsstämman den 9 maj beslutades om utdelning om 1,90 kr/aktie, totalt 11,4 mkr. Styrelsen omvaldes i sin helhet med Erik Mitteregger som ordförande.

VD har ordet                                                       

Årets andra kvartal utvecklades för Fireflys del i linje med det första kvartalet. Den underliggande tillväxten var god. Orderingången ökade 5 % jämfört med ett starkt andra kvartal förra året och den långsiktiga organiska tillväxttakten ligger stabilt på nivån 10 % - 15 %. Osäkerhet kring ökande handelshinder och den framtida konjunkturen medförde att vissa kunder valde att senarelägga sina inköpsbeslut. Detta uppvägdes dock till en del av att stabila energipriser underlättade investeringsbesluten hos andra kundgrupper.

Resultatet för kvartalet och halvåret påverkas av expansionskostnader som är förknippade med att vi jämfört med halvårsskiftet 2018 har anställt ytterligare nio medarbetare och tagit kostnader för certifiering av nya produkter och systemlösningar. När man bedömer resultatutvecklingen är det också viktigt att göra en tankemässig justering för det resultat som finns upparbetat i den del av orderingången som överstiger omsättningen. Under första halvåret översteg orderingången omsättningen med närmare 15 mkr vilket innebär en betydande potential för resultattillskott när dessa order levereras.

Orderingången är geografiskt sett välfördelad. Trots osäkerheten kring handelshinder av olika slag ser vi stabil efterfrågan i Europa och Nord- och Sydamerika. Försäljningen i Asien ökade som ett resultat av de större försäljningsresurser vi allokerat till framförallt Kina, Indien och Sydkorea det senaste året. Här säljer vi främst beprövade lösningar till kundgrupper vi känner väl, t.ex. boardindustrin. Med nya typer av certifierade systemlösningar och en större och starkare försäljningsorganisation kan vi nu också bearbeta nya kundsegment och erbjuda fler lösningar till redan befintliga kunder. 

Det faktum att Firefly på fem år har fördubblats i storlek och idag erbjuder betydligt fler produkter till många olika kundkategorier har medfört ett behov av att se över vår organisation. Vi har därför det senaste året genomfört en omorganisation i syfte att divisionalisera och decentralisera verksamheten. I tillägg har vi påbörjat ett arbete med att säkerställa fortsatt effektiv och kundnära marknadsföring. På vissa marknader kommer vi att ta ett större eget ansvar medan vi på andra marknader knyter agenter och distributörer närmare till oss. Målet med vår strategi är att säkra en kvalitativ försäljningsinsats samtidigt som vi resursmässigt kommer att kunna bearbeta fler nya marknader och kundsegment.

Inom affärsområdet Infrasystem väntar vi fortfarande på att nästa steg skall tas i de upphandlings-processer som inleddes för ett antal år sedan och som ännu inte kommit till beslut. Vi fortsätter också arbetet med övervakning, service och underhåll av det system som är i drift hos Storstockholms lokaltrafik (SL) samt förbereder oss för framtida upphandlingar. Som tidigare konstaterats täcker intäkterna från verksamheten idag kostnaderna och vi ser fortsatt detta som ett intressant område för framtiden.

Till sist kan jag konstatera att Fireflys finansiella ställning är stark och att vi efter att ha betalat utdelning till våra aktieägare har likvida medel som når upp till målsättningen att de ska uppgå till omkring 10 % av omsättningen. Detta ger oss stabilitet och trygghet som innebär att vi på ett offensivt sätt kan fortsätta med våra investeringar för långsiktig tillväxt.

Lennart Jansson

VD

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 3             7 november 2019
Bokslutskommuniké                  21 februari 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 12 augusti 2019

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se, www.mangold.se 

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2019 kl. 8.00. 

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 45 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industri-applikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2019

FORTSATT STABIL UTVECKLING

Finansiell utveckling april - juni 2019

 • Orderingången ökade med 5 % till 68,6 mkr (65,3 mkr)
 • Orderstocken ökade med 11 % under kvartalet till 58,1 mkr (52,2 mkr)
 • Omsättningen ökade med 26 % till 62,8 mkr (49,9 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 mkr (2,4 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,22 kr (0,32 kr)

Finansiell utveckling januari - juni 2019

 • Orderingången ökade med 7 % till 130,4 mkr (121,6 mkr)
 • Orderstocken minskade med 4 % till 58,1 mkr jämfört med föregående år (60,6 mkr)
 • Omsättningen ökade med 10 % till 115,9 mkr (105,2 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,8 mkr (8,3 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,51 kr (1,14 kr)

Viktiga händelser under andra kvartalet

Vid årsstämman den 9 maj beslutades om utdelning om 1,90 kr/aktie, totalt 11,4 mkr. Styrelsen omvaldes i sin helhet med Erik Mitteregger som ordförande.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA


KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2019

STABIL INLEDNING PÅ ÅRET

Finansiell utveckling januari - mars 2019

Orderingången ökade med 10 % till 61,8 mkr (56,3 mkr)

Orderstocken ökade med 20 % under kvartalet till 52,2 mkr (43,4 mkr)

Omsättningen minskade med 4 % till 53,1 mkr (55,3 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 1,1 mkr (5,9 mkr)

Resultat per aktie blev 0,29 kr (0,82 kr)


ÅRSREDOVISNING 2018


Rättelse: Kallelse till årsstämma i Firefly AB (publ)

Rättelsen avser avsaknaden av kontaktuppgifter till CA samt till bolaget, det är åtgärdat nedan.

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2019 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.


Kallelse till årsstämma i Firefly AB (publ)

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2019 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.


FIREFLY AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

MYCKET GOD RESULTATUTVECKLING, HÖJD UTDELNING

Finansiell utveckling oktober - december 2018

 • Orderingången ökade med 5 % till 63,4 mkr (60,6 mkr)
 • Orderstocken minskade med 10 % under kvartalet till 43,4 mkr (48,1 mkr)
 • Omsättningen ökade med 20 % till 68,0 mkr (56,5 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,4 mkr (6,1 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,87 kr (0,76 kr)

Finansiell utveckling januari - december 2018

 • Orderingången ökade med 9 % till 232,9 mkr (214,4 mkr)
 • Orderstocken minskade med 0,2 % till 43,4 mkr jämfört med samma period föregående år (43,5 mkr)
 • Omsättningen ökade med 12 % till 233,2 mkr (207,7 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,7 mkr (18,3 mkr)
 • Resultat per aktie blev 3,01 kr (2,34 kr)

KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2018

STABIL UTVECKLING

Finansiell utveckling juli - september 2018

Orderingången ökade med 6 % till 47,9 mkr (45,0 mkr)

Orderstocken minskade med 21 % under kvartalet till 48,1 mkr (60,6 mkr)

Omsättningen ökade med 6 % till 60,0 mkr (56,6 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 7,9 mkr (8,2 mkr)

Resultat per aktie blev 1,00 kr (1,05 kr)


FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

REKORDHÖG ORDERINGÅNG OCH ETT BRA RESULTAT

Finansiell utveckling april - juni 2018

Orderingången ökade med 27 % till 65,3 mkr (51,6 mkr)

Orderstocken ökade med 36 % under kvartalet till 60,6 mkr (44,6 mkr)

Omsättningen minskade med 2 % till 49,9 mkr (50,8 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 2,4 mkr (2,0 mkr)

Resultat per aktie blev 0,32 kr (0,28 kr)Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär