Cleantechföretaget Ferroamp Elektronik AB offentliggör prospekt inför IPO-emission med efterföljande listningsansökan på First North

Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (publ), ett svenskt snabbväxande och prisbelönt företag inom avancerade energi- och effektoptimeringslösningar, har beslutat att genomföra en publik nyemission om 40 miljoner kronor samt ansöka om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North.

Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför en plattform, EnergyHub-systemet, för effekt- och energioptimering i fastigheter. Det resulterar i stora besparingar för kunder avseende såväl elnätsavgifter, energiförluster som investeringar. Plattformen möjliggör även stegvis utbyggnad och integration av solel, energilagring och elbilsladdning i fastigheter. Under 2018 ökade bolagets omsättning med 53 % och bolagets orderingång med 90 %. Målet är att ytterligare fördubbla omsättningen under 2019.

Bolagets övergripande mål är att till 2022 vara internationellt etablerat med en omsättning på 400 MSEK. Ett utbyggt återförsäljarnät, marginalförbättringar och stegvis övergång till en mjukvaru- baserad cloudlösning med ett servicekoncept som ger mycket högt kundvärde är viktiga aktiviteter för att nå målen med repetitiva intäkter. Som ett led i att förverkliga dessa mål har styrelsen inriktat sig på två större investeringsområden: marknad och försäljning samt Industrialisering Generation 2.0. Nettolikviden från förestående emission avses att användas till uppskalning av dessa områden, samt som övrigt rörelsekapital.

Ferroamp avser att ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North från och med den 22 mars 2019. Inför listningen genomför Ferroamp en nyemission med teckningstid under perioden 8 februari till den 22 februari. Nyemissionen tillför bolaget 40 miljoner kronor vid fullteckning. Ferroamp har erhållit teckningsförbindelser och garantier från ett konsortium syndikerat av G&W Fondkommission uppgående till ca 80 procent av emissionen, motsvarande ca 32 miljoner kronor. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden.

Samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget har ingått lock- up avtal som löper 12 månader från och med första handelsdag. Tillsammans med övriga ägare som ingått lock-up avtal utgör andelen befintliga aktier som omfattas av 12 månaders lock-up efter första listningsdag ca 90 procent av samtliga aktier.

Erbjudandet i sammandrag:

 • Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare och allmänheten i Sverige och omfattar högst 2 500 000 Units, motsvarande 40 MSEK före emissionskostnader.
 • Vid stort intresse har styrelsen rätt att ge ut ytterligare Units upp till maximalt 625 000 Units motsvarande 10 MSEK, avseende en kompletterande riktad emission där framför allt investerare av institutionell karaktär bereds möjlighet till deltagande. 
 • Varje Unit (emissionskurs 16 SEK/unit) innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 1 (TO1). Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 21 SEK under perioden 1-31 mars 2020.
 • Teckningstiden pågår under perioden 8 - 22 februari 2019.

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser
Totalt omfattar ingångna avtal avseende både emissionsgarantier och teckningsförbindelser ca 32 MSEK, motsvarande ca 80 % av emissionen. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.

Viktiga datum

 • Prospektet publiceras: 7 februari 2019
 • Anmälningsperiod: 8 februari - 22 februari 2019
 • Likviddag: omkring den 4 mars 2019
 • Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North: 22 mars 2019

Presentationstillfällen
14 februari 2019: STING Venture Day, Clarion Sign, Stockholm
18 februari 2019: Aktiespararna, Aktiekväll på Hotel Birger Jarl, Stockholm
20 februari 2019: G&W Småbolagsfrukost, IVA, Stockholm

Prospekt och anmälningssedel
Prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga på www.ferroamp.com och www.gwkapital.se.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Ferroamp i samband med Erbjudandet och kommer att vara bolagets Certified Adviser på First North. Nordnet Bank är Selling agent för Erbjudandet. Aktieinvest FK AB är utsett emissionsinstitut.

Stockholm, 2019-02-07

För ytterligare information vänligen kontakta:
Olof Heyman
VD, Ferroamp Elektronik AB
Epost: olof.heyman@ferroamp.se
Telefon: 0705-85 57 90

Om Ferroamp Elektronik
Svenska Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad "Energy-hub" med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - "Powershare". Kunder är idag framför allt fastighetsbolag/ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Bolaget, som har erhållit ett antal framstående internationella miljöpriser, har huvudkontoret i Spånga utanför Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com 

VIKTIG INFORMATION
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.
Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

Ferroamp vinner Intersolar Award

Ferroamps nya generation av solsträngsoptimerare har utsetts till vinnare i Intersolar Award, den globala solenergibranschens mest prestigefyllda utmärkelse.


Ferroamp och CTEK lanserar ny integrationslösning för Chargestorm Connected och EnergyHub

Nu släpps en efterlängtad integration mellan laddboxen Chargestorm Connected från CTEK och EnergyHub från Ferroamp - ett system för att integrera solel, energilagring och elbilsladdning.Ferroamp finalist i Intersolar Award

Ferroamps nya generation av solsträngsoptimerare har utsetts till finalist i Intersolar Award, den globala solenergibranschens mest prestigefyllda utmärkelse.


Olof Heyman ny styrelseledamot i Ferroamp

Olof Heyman valdes in i Ferroamp Elektronik AB styrelse vid Årsstämman.


Kommuniké från Årsstämma i Ferroamp Elektronik AB

Vid årsstämman i Ferroamp Elektronik AB (publ) (Bolaget) som hölls den 14 maj 2020 kl 13:00 i Stockholm fattades i huvudsak följande beslut:


Delårsrapport januari-mars 2020

Den pågående Coronapandemin och bedömning av dess effekter kommenteras under avsnittet VD

 • Nettoomsättning uppgick till 16 619 (5 953) KSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 163 (-9 340) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,85 (-1,51) SEK

Ferroamp publicerar Årsredovisning

Ferroamps årsredovisning är nu publicerad, under rådande omständigheter till följd av Covid-19 väljer vi att publiceras VD-ordet i sin helhet nedan. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/


Ferroamp och Integrate Renewables förlänger och fördjupar samarbete

Ferroamp Elektronik AB och Integrate Renewables har ingått ett fördjupat samarbete för att bredare adressera den norska marknaden för innovativa energilösningar.


Kallelse till Årsstämma 2020 Ferroamp Elektronik AB

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Ferroamp Elektronik AB, 556805-7029, torsdagen den 14 maj 2020 kl 13:00 i bolagets lokaler på Domnarvsgatan 16 i Spånga. Registreringen öppnar kl 12:00.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted