Cleantechföretaget Ferroamp Elektronik AB offentliggör prospekt inför IPO-emission med efterföljande listningsansökan på First North

Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (publ), ett svenskt snabbväxande och prisbelönt företag inom avancerade energi- och effektoptimeringslösningar, har beslutat att genomföra en publik nyemission om 40 miljoner kronor samt ansöka om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North.

Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför en plattform, EnergyHub-systemet, för effekt- och energioptimering i fastigheter. Det resulterar i stora besparingar för kunder avseende såväl elnätsavgifter, energiförluster som investeringar. Plattformen möjliggör även stegvis utbyggnad och integration av solel, energilagring och elbilsladdning i fastigheter. Under 2018 ökade bolagets omsättning med 53 % och bolagets orderingång med 90 %. Målet är att ytterligare fördubbla omsättningen under 2019.

Bolagets övergripande mål är att till 2022 vara internationellt etablerat med en omsättning på 400 MSEK. Ett utbyggt återförsäljarnät, marginalförbättringar och stegvis övergång till en mjukvaru- baserad cloudlösning med ett servicekoncept som ger mycket högt kundvärde är viktiga aktiviteter för att nå målen med repetitiva intäkter. Som ett led i att förverkliga dessa mål har styrelsen inriktat sig på två större investeringsområden: marknad och försäljning samt Industrialisering Generation 2.0. Nettolikviden från förestående emission avses att användas till uppskalning av dessa områden, samt som övrigt rörelsekapital.

Ferroamp avser att ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North från och med den 22 mars 2019. Inför listningen genomför Ferroamp en nyemission med teckningstid under perioden 8 februari till den 22 februari. Nyemissionen tillför bolaget 40 miljoner kronor vid fullteckning. Ferroamp har erhållit teckningsförbindelser och garantier från ett konsortium syndikerat av G&W Fondkommission uppgående till ca 80 procent av emissionen, motsvarande ca 32 miljoner kronor. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden.

Samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget har ingått lock- up avtal som löper 12 månader från och med första handelsdag. Tillsammans med övriga ägare som ingått lock-up avtal utgör andelen befintliga aktier som omfattas av 12 månaders lock-up efter första listningsdag ca 90 procent av samtliga aktier.

Erbjudandet i sammandrag:

 • Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare och allmänheten i Sverige och omfattar högst 2 500 000 Units, motsvarande 40 MSEK före emissionskostnader.
 • Vid stort intresse har styrelsen rätt att ge ut ytterligare Units upp till maximalt 625 000 Units motsvarande 10 MSEK, avseende en kompletterande riktad emission där framför allt investerare av institutionell karaktär bereds möjlighet till deltagande. 
 • Varje Unit (emissionskurs 16 SEK/unit) innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 1 (TO1). Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 21 SEK under perioden 1-31 mars 2020.
 • Teckningstiden pågår under perioden 8 - 22 februari 2019.

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser
Totalt omfattar ingångna avtal avseende både emissionsgarantier och teckningsförbindelser ca 32 MSEK, motsvarande ca 80 % av emissionen. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.

Viktiga datum

 • Prospektet publiceras: 7 februari 2019
 • Anmälningsperiod: 8 februari - 22 februari 2019
 • Likviddag: omkring den 4 mars 2019
 • Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North: 22 mars 2019

Presentationstillfällen
14 februari 2019: STING Venture Day, Clarion Sign, Stockholm
18 februari 2019: Aktiespararna, Aktiekväll på Hotel Birger Jarl, Stockholm
20 februari 2019: G&W Småbolagsfrukost, IVA, Stockholm

Prospekt och anmälningssedel
Prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga på www.ferroamp.com och www.gwkapital.se.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Ferroamp i samband med Erbjudandet och kommer att vara bolagets Certified Adviser på First North. Nordnet Bank är Selling agent för Erbjudandet. Aktieinvest FK AB är utsett emissionsinstitut.

Stockholm, 2019-02-07

För ytterligare information vänligen kontakta:
Olof Heyman
VD, Ferroamp Elektronik AB
Epost: olof.heyman@ferroamp.se
Telefon: 0705-85 57 90

Om Ferroamp Elektronik
Svenska Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad "Energy-hub" med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - "Powershare". Kunder är idag framför allt fastighetsbolag/ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Bolaget, som har erhållit ett antal framstående internationella miljöpriser, har huvudkontoret i Spånga utanför Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com 

VIKTIG INFORMATION
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.
Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

Ferroamp skriver avtal med Trio Engineering för kontraktstillverkning av ny SSO

Ferroamp Elektronik AB har skrivit avtal med Hongkongbaserade Trio Engineering för kontraktstillverkning av Ferroamps nya generation av solsträngsoptimerare (SSO) till EnergyHub plattformen. Förutom leveranser i november av verktyg och nollserie kommer de ordinarie leveranserna att börja under Q1 2020.


Olof Heyman lämnar sin post som VD i Ferroamp Elektronik AB

VD för Ferroamp Elektronik AB, Olof Heyman, kommer på grund av hälsoskäl att lämna sin post under hösten. Styrelsen har inlett processen med att rekrytera en ny VD. Fram till dess att en permanent VD är utsedd kommer Björn Jernström, idag CTO och tillika grundare av bolaget, utnämnas till tillförordnad VD.


Delårsrapport april-juni 2019

Andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 9 866 (2 323) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 888 (-4 514) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,40 (-0,98) SEK

Incitamentsprogram tillför Ferroamp 1,35 MSEK

Teckningsoptionsprogram 2016/19 riktade till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Ferroamp Elektronik AB (publ), löpte ut 30 juni 2019. Samtliga utestående teckningsoptioner i programmet har nu tecknats och bolaget kommer att tillföras 1,35 MSEK, exklusive emissionskostnader.Ferroamp Elektronik AB (publ) förstärker ledningsgruppen inför fortsatt expansion

Ferroamp fortsätter sin tillväxtresa och förstärker ledningsgruppen för ett ökat strategiskt och operationellt fokus för expansion inom Sverige och internationellt. Kerstin Wähl utses till ny CFO och Niclas Wadestig utses till ny Head of Marketing and Sales. Båda tillträder i september 2019.


Ferroamp genomför riktad nyemission till Första AP-fonden och tillförs 23,2 miljoner kronor

Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (publ) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019 beslutat att rikta en nyemission till Första AP-fonden på totalt 817 670 aktier till ett pris om 28,44 kronor per aktie. Bolaget kommer därmed att tillföras ca 23,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Priset per aktie i nyemissionen har fastställts genom en genomsnittsberäkning av den volymviktade kursen de tio senaste handelsdagarna beräknat fr o m 2019-06-19 och med en rabatt om 5 %.


Ferroamp Elektronik AB (publ) - Förändring i styrelsen

Styrelseledamoten Karl Elfstadius har av personliga skäl och på egen begäran valt att avgå ur styrelsen i Ferroamp Elektronik AB (publ). Karl har varit styrelseledamot sedan 2014 och fram till idag.


Förslag om delning av energi på fastighetsnivå öppnar för genombrott för Ferroamps PowerShare plattform

Nätkoncessionsutredningen överlämnade på måndagen sitt betänkande "Moderna tillståndsprocesser för elnät" (SOU 2019:30) till regeringen. Betänkandet föreslår bland annat två nya undantag i koncessionsförordningen för delning av energi och för produktionsnät.


Delårsrapport januari-mars 2019

Ferroamp fördubblar både omsättning och orderingång under Q1-2019

Första kvartalet 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 5 953 (2 628) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 276 (-3 147) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,51 (-0,68) SEK

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär