Eniros delårsrapport jan - sept 2018

Eniro publicerar delårsrapport för januari - september 2018. Rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

TREDJE KVARTALET: Juli - September 2018

  • Totala rörelseintäkter uppgick till 356 MSEK (388), en minskning med 8 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade de totala rörelseintäkterna med 7 procent.
  • EBITDA uppgick till 60 MSEK (62). EBITDA-marginalen uppgick till 16,9 procent (16,0).
  • Periodens resultat uppgick till -21 MSEK (-32).
  • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,33 SEK (-5,08) före och efter utspädning.
  • Vid utgången av kvartalet har cirka 85 procent av kunderna i Sverige, Norge och Danmark övergått till den nya affärsmodellen med ett bredare erbjudande baserat på abonnemangsavtal.
  • I september 2018 ingick Eniro ett bindande avtal om att sälja sitt polska, helägda dotterbolag Eniro Polska till det polska bolaget Equinox Investments. Transaktionen beräknas vara genomförd senast i slutet av oktober.

Niomånaderperioden: JANUARI - September 2018

  • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 073 MSEK (1 265), en minskning med 15 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade de totala rörelseintäkterna med 12 procent.
  • EBITDA minskade med 7 procent till 169 MSEK (182). EBITDA-marginalen uppgick till 15,8 procent (14,4).
  • Periodens resultat uppgick till -31 MSEK (-108).
  • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,51 SEK (-18,53) före och efter utspädning.
  • Rörelsekostnaderna var 175 MSEK lägre än motsvarande period föregående år, till stor del som en följd av det genomförda åtgärdsprogrammet.
  • Eniro Finland förvärvade finska Elisas outsourcingverksamhet inom kundservice- och svarsserviceverksamhet. Förvärvet stärker Eniros position som den ledande utvecklaren och leverantören av kundservicelösningar i Finland.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

  • I början av oktober ersattes hela Eniros banklån om nominellt 925 MSEK av ett obligationslån i Eniro AB om 989 MSEK, vilket innebär en utökad finansiering om cirka 64 MSEK. Obligationslånet löper utan negativ likviditetspåverkan i form av amortering eller räntebetalning fram till slutet av 2021.
  Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
MSEK 2018 2017* 2018 2017* 2017/18 2017*
Rörelseintäkter 356 388 1 073 1 265 1 457 1 649
EBITDA 60 62 169 182 213 226
Justerad EBITDA 62 80 171 234 233 296
Rörelseresultat 21 19 52 -16 54 -14
Periodens resultat -21 -32 -31 -108 201 124
Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 -5 18 -1 24 5
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser -668 -1 268 -668 -1 268 -668 -575

* Retroaktiv omräkning av finansiella rapporter i enlighet med IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

Eniros delårsrapport finns tillgänglig på engelska på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

For more information, please contact:

Örjan Frid, President and CEO, tel. +46-70 561 1615 

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018, kl 08.30 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 8 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com. 

Nerladdningsbara filer

Eniro bjuder in till Q1-presentation den 27 april

Välkomna till Eniros rapportpresentation kl 10:30 den 27 april. Den går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.Kallelse till årsstämma i Eniro AB (publ)

Aktieägarna i Eniro AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.


ENIROS STYRELSE GÅR VIDARE MED ATT FÖRESLÅ ÄNDRAD KAPITALSTRUKTUR MED AVVECKLING AV SAMTLIGA PREFERENSAKTIER

Eniro AB (publ) offentliggjorde genom pressmeddelande den 28 februari 2021 att Eniros styrelse avsåg att inför årsstämman den 29 april 2021 föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, så att Eniro därefter endast har stamaktier.

Efter att ha avslutat de kvarvarande utredningsåtgärderna har styrelsen nu beslutat att lägga fram förslagen för årsstämman, varför förslagen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Styrelsen har inhämtat ett utlåtande från Aktiemarknadsnämnden och en s.k. fairness opinion från Pareto Securities, vilka kommer att tillhandahållas på Eniros hemsida i samband med kallelsen.


Från Gula Sidorna till ett Software-as-a-Service-bolag

"Det kan tyckas märkligt att ett bolag med rötter i de gamla telefonkatalogerna idag är ett lönsamt Software-as-a-Service-bolag inom Marketing Technology-segmentet, men egentligen är det en ganska logisk utveckling av vår affär", konstaterar Magdalena Bonde, vd på Eniro.


Magdalena Bonde slutar som VD och koncernchef för Eniro AB (publ)

Efter 2 år som VD och 3 år som styrelseledamot för Eniro AB (publ) meddelar Magdalena Bonde styrelsen att hon väljer att lämna posten som VD och koncernchef för att lämna plats för en ny VD som ska ta bolaget in i nästa fas.


Kontrakt värt uppemot 30 miljoner stärker Eniro Voice i Sverige

Eniros affärsområde Voice tar ett stort kliv framåt på den svenska contact center-marknaden genom ett kontrakt värt uppemot 30 miljoner kronor med Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB.


ENIROS STYRELSE AVSER ATT FÖRESLÅ ÄNDRAD KAPITALSTRUKTUR MED AVVECKLING AV SAMTLIGA PREFERENSAKTIER

I syfte att bolaget endast ska ha en aktieserie där samtliga aktier har samma rätt till kapital och röster, avser Eniros styrelse att föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A. Styrelsen kommer inte att föreslå ett högre inlösenbelopp.


Styrkebesked från Eniros turnaround

"För andra kvartalet i rad visar vi med god likviditet och lönsamhet att vi håller vår inslagna väg mot ett fullfjädrat Software-as-a-Service-bolag", säger Eniros vd Magdalena Bonde.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted