Delårsrapport Q1 2019

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 26 april 2019.

Dividend Sweden vänder till vinst

1 januari - 31 mars 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 15,6 (7,5) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 2,0 (-5,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 2,0 (-5,3) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,073 (-0,048) SEK
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 2,76 SEK (3,2)

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Avtal om ägarspridning av Wifog, Brandbee och Nexar
 • Extra bolagsstämma 30 januari beslutade om utdelning av 7 bolag till ett värde av 0,65 kr/aktie
 • 6 av dessa utdelningar genomfördes under första kvartalet
 • Årsstämman den 20 mars beslutade om företrädesemission om ca 21,9 MSEK 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Konkreta diskussioner om intressanta ägarspridningar
 • Avstämningsdagen för utdelning av aktier i Realtid Media sattes till 10 april 2019
 • Företrädesemission pågår med sista teckningsdag 12 april

VD-kommentar

Dividend Swedens första kvartal 2019 har präglats av flera utdelningar av aktier, totalt uppgående till ca 18 MSEK, motsvarande 0,65 kr/aktie. Samtidigt kan vi konstatera att efter en svag början har vi lyckats vända verksamheten till lönsamhet igen.

Vi har fortsatt arbetat aktivt under första kvartalet med de bolag i värdepappersportföljen som haft en svag utveckling och vi har börjat kunna skönja en vändning i vissa bolag, medan andra fortfarande kräver åtgärder för att kunna utvecklas på ett kursmässigt bra sätt.

Under slutet av 2018 och under första kvartalet 2019 tecknade vi ett antal avtal om ägarspridningar, som nu har, eller inom kort kommer att, delats ut till våra aktieägare.

Vår uppfattning är att våra utdelningar bidrar till de utdelade bolagens värde, samtidigt som våra aktieägare får ta del av ägande i nya, spännande bolag. För att kunna fortsätta utveckla bolaget och i syfte att Dividend Sweden ska stärka sin position på marknaden och samtidigt fortsätta med tillväxt och utdelningar till sina aktieägare genomförs nu en företrädesemission som är säkerställd genom en toppgaranti.

Dividend har sedan noteringen i mars 2016 delat ut ca 38 miljoner till sina aktieägare, i aktier och kontant, inkluderat de i januari beslutade utdelningarna. Samtidigt som utdelningarna är en viktig del av vår verksamhet jobbar vi vidare med att utveckla vår aktieportfölj, där vi kan se betydande potential i många bolag.

Vi arbetar fortsatt vidare och ser 2019 som ett år då vi kommer återgå till lönsamhet och med ett större arbetande kapital kommer bolaget fortsätta växa och fortsätta leverera utdelningar till sina aktieägare.

Till er som är aktieägare vill jag tacka för förtroendet och hoppas att ni även framgent vill vara med som ägare i Dividend Sweden - Utdelningsbolaget!

Bo Lindén
VD

Kommande händelser
Delårsrapport april - juni 2019, 23 augusti 2019
Delårsrapport juli - september 2019, 25 oktober 2019
Bokslutskommuniké 2019, 14 februari 2020

Rapporten i sin  helhet bifogas.

Stockholm den 5 april 2019

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör, Styrelseledamot

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Fredrik Crafoord
Styrelseledamot

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Delårsrapport Q2 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär