Sverker Källgården joins as new CEO for Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

The board of directors of Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus",) has appointed Sverker Källgården as new CEO of the company. Mr Källgården will start his new position on 4 March 2019.

Sverker Källgården has an extensive experience from the real estate sector. Most recently, he served for five years as the CEO of ByggPartner, a Swedish construction company. During his tenure there, he led ByggPartner's transformation into a profitable company suitable for listing. He successfully oversaw the listing of the company on Nasdaq First North and continued working on expanding the company's investor base and increasing the knowledge of the company. Prior to ByggPartner, Mr Källgården held senior positions both in NCC and in Hufvudstaden, where he amongst other things served for seven years as CEO of AB Nordiska Kompaniet "NK".

- "Cibus is currently in a very interesting phase. As the business is healthy, growing and performing according to business plan, the key focus areas lie in increasing the knowledge of the company amongst investors at large as well as in creating an internal organisation for the company. We strongly believe that in Sverker, we have found the most suitable person to lead the company forward.", says Patrick Gylling, Chairman of the Board.

Stockholm 11 February 2019

For further information, please contact:
Patrick Gylling, Chairman, Cibus Nordic Real Estate (+358 40 5426 397)

This information is information that Cibus Nordic Real Estate AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 11:00 CET on 11 February 2019. 

Cibus is a real estate company listed on Nasdaq First North in Stockholm. The company's business idea is to acquire, develop and manage high quality properties in the Nordics with reputable grocery and discount store chains as anchor tenants. The company currently owns 132 properties in Finland. The main tenants are Kesko (58% of the properties), Tokmanni (28%) and S-Group (8%). An additional 6% of the properties are let to other daily-goods operators like Lidl, Halpa-Halli or independent grocers. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is appointed Certified Adviser

Nerladdningsbara filer

Cibus har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 2 680 000 nya aktier och tillförs härigenom cirka 418 miljoner SEK

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolaget har slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande samt beslutat om en riktad nyemission ("Nyemissionen") som offentliggjordes i ett pressmeddelande tidigare idag. Nyemissionen omfattar 2 680 000 nya aktier till ett pris om 156 SEK per aktie. Teckningskursen för aktierna i Emissionen har fastställts genom ett Bookbuilding-förfarande lett av Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Pareto Securities AB. Genom Nyemissionen tillförs Cibus cirka 418 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader.


Cibus successfully completes a directed share issue of 2,680,000 new shares and raises proceeds of approximately 418 million SEK

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") hereby announces that the Company has completed an accelerated bookbuilding procedure and resolved on a directed share issue (the "Share issue") which was communicated in a press release earlier today. The Share issue comprises 2,680,000 new shares at a price of 156 SEK per share. The subscription price for the shares in the Share issue has been determined through a bookbuilding procedure led by Nordea Bank Abp, filial i Sverige and Pareto Securities AB. Through the Share issue, Cibus will receive proceeds amounting to approximately 418 million SEK before transaction related costs.


Cibus utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") avser att genomföra en riktad nyemission i syfte att säkra finansiering för att ha möjlighet att ta tillvara de förvärvsmöjligheter Bolaget har identifierat i sina huvudmarknader. Cibus har utsett Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Pareto Securities AB som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (gemensamt "Managers") för att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om högst 2 680 000 aktier till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare ("Nyemissionen") genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuilding-förfarandet").


Cibus explores the conditions for carrying out a directed share issue

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") intends to carry out a directed share issue with the objective of securing financing to be able to capture the acquisition opportunities that the Company has identified in its main markets. Cibus has engaged Nordea Bank Abp, filial i Sverige and Pareto Securities AB as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners (jointly the "Managers") to explore the conditions for carrying out a directed share issue of up to 2,680,000 shares to Swedish and international institutional, and other qualified, investors (the "Share issue") through an accelerated book building process (the "Bookbuilding procedure").


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) köper ytterligare två fastigheter i Finland

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag tecknat avtal gällande förvärv av två fastigheter i Helsingfors och Lahti för EUR 1,5m. Fastigheterna tillträdes omedelbart.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires two grocery stores in Finland

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed and closed the acquisition of two properties located in Helsinki and Lahti for EUR 1.5m.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) köper fastighet i Finland och annonserar stark pipeline gällande förvärv på bolagets huvudmarknader

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har tecknat avtal gällande förvärv av en nybyggd fastighet i Kalajoki för 12,4 MEUR. Fastigheten beräknas tillträdas i december då samtliga förutsättningar för transaktionen fullföljts inklusive en överklagandeperiod inom kommunen. Utöver den genomförda transaktionen har Cibus en stark pipeline av potentiella förvärv uppgående till omkring 120 MEUR, varav merparten hänför sig till ett potentiellt förvärv i Finland.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires property in Finland and announces strong pipeline of acquisitions on the company's main markets

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has signed the acquisition of a newly constructed retail property in Kalajoki for EUR 12.4 million. The transaction is scheduled to close in December once the conditions precedent related to the acquisition have been fulfilled including the passing of a municipal appeal period related to the transaction. In addition to the transaction Cibus has a strong pipeline of potential acquisitions amounting to approximately EUR 120 million, which to a large extent concerns one potential acquisition in Finland.


Delårsrapport - Q3 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Juli - sep 2020 (jämfört med juli - sep 2019)

 • Hyresintäkter uppgick till 17 011 TEUR (13 154).
 • Driftnettot uppgick till 16 630 TEUR (12 476).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 521 TEUR (7 285).
 • Periodens resultat uppgick till 9 478 TEUR (5 474) vilket motsvarar 0,25 EUR (0,18) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 507 TEUR (-783).

Januari - sep 2020 (jämfört med januari - sep 2019)

 • Hyresintäkter uppgick till 47 417 TEUR (38 361).
 • Driftnettot uppgick till 44 732 TEUR (36 058).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 24 163 TEUR (21 682).
 • Periodens resultat uppgick till 25 458 TEUR (24 634) vilket motsvarar 0,71 EUR (0,79) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 5 117 TEUR (7 002).

Interim Report - Q3 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

July - Sep 2020 (compared with July - Sep 2019)

 • Rental income amounted to EUR 17,011 thousand (13,154).
 • Net operating income totalled EUR 16,630 thousand (12,476).
 • Profit from property management was EUR 9,521 thousand (7,285).
 • Earnings after tax amounted to EUR 9,478 thousand (5,474), corresponding to EUR 0.25 (0.18) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 507 thousand (-783) were included in profit.

January - Sep 2020 (compared with January - Sep 2019)

 • Rental income amounted to EUR 47,417 thousand (38,361).
 • Net operating income totalled EUR 44,732 thousand (36,058).
 • Profit from property management was EUR 24,163 thousand (21,682).
 • Earnings after tax amounted to EUR 25,458 thousand (24,634), corresponding to EUR 0.71 (0.79) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 5,117 thousand (7,002) were included in profit.


Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för tredje kvartalet 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 12 november kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets delårsrapport på engelska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the third quarter 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on November 12, 2020 at 10.00 CET. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the interim report for the third quarter 2020 in English.
Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 september 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 14 september 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) som hölls genom poströstningsförfarande fattades i huvudsak följande beslut:


Bulletin from the extraordinary general meeting on 14 September 2020 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

At the extraordinary general meeting held on 14 September 2020 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) by way of postal voting procedure the main resolutions passed were the following:


Delårsrapport - Q2 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - juni 2020 (jämfört med april - juni 2019)

 • Hyresintäkter uppgick till 16 366 TEUR (12 552).
 • Driftnettot uppgick till 15 100 TEUR (11 459).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 801 TEUR (6 773).
 • Periodens resultat uppgick till 8 883 TEUR (10 247) vilket motsvarar 0,24 EUR (0,33) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 3 002 TEUR (5 013).

Januari - juni 2020 (jämfört med januari - juni 2019)

 • Hyresintäkter uppgick till 30 406 TEUR (25 207).
 • Driftnettot uppgick till 28 103 TEUR (23 583).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 642 TEUR (14 398).
 • Periodens resultat uppgick till 15 980 TEUR (19 159) vilket motsvarar 0,45 EUR (0,62) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 4 611 TEUR (7 784).

Interim Report - Q2 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - June 2020 (compared with April - June 2019)

 • Rental income amounted to EUR 16,366 thousand (12,552).
 • Net operating income totalled EUR 15,100 thousand (11,459).
 • Profit from property management was EUR 7,801 thousand (6,773).
 • Earnings after tax amounted to EUR 8,883 thousand (10,247), corresponding to EUR 0.24 (0.33) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 3,002 thousand (5,013) were included in profit.

January - June 2020 (compared with January - June 2019)

 • Rental income amounted to EUR 30,406 thousand (25,207).
 • Net operating income totalled EUR 28,103 thousand (23,583).
 • Profit from property management was EUR 14,642 thousand (14,398).
 • Earnings after tax amounted to EUR 15,980 thousand (19,159), corresponding to EUR 0.45 (0.62) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 4,611 thousand (7,784) were included in profit.

Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 september 2020 som hålls genom poströstningsförfarande.


Notice to attend the extraordinary general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

The shareholders in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company"), reg. no 559135-0599, are hereby invited to the extraordinary general meeting on Monday, 14 September 2020, to be held by way of a postal voting procedure.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted