Årsredovisning för 2019

Cibus Nordic Real Estate AB:s (publ) årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Cibus webbplats www.cibusnordic.com.


Annual report 2019

Cibus Nordic Real Estate AB's (publ) annual report for 2019 has been published and is available on Cibus website www.cibusnordic.com.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) tillträder fastighetsportfölj med matvarubutiker förvärvade av Coop

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag tillträtt tidigare aviserat förvärv av en fastighetsportfölj med 111 matvarubutiker av Coop med ett fastighetsvärde om cirka 1 900 miljoner SEK. Förvärvet är Cibus första förvärv i Sverige. Fastigheterna är belägna i södra och mellersta Sverige och är uthyrda med nya tioåriga triple net avtal med Coop som hyresgäst.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) completes acquisition of a property portfolio of supermarkets from Coop

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today completed the earlier announced acquisition of a property portfolio with 111 supermarkets from Coop with a property value of approximately SEK 1,900 million. The acquisition is Cibus' first acquisition in Sweden. The properties are located in southern and central Sweden and are rented out with new ten-year triple net agreements with Coop as the tenant.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ingår bindande avtal angående förvärv av en fastighetsportfölj med matvarubutiker av Coop

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") ingår ovillkorat och bindande avtal att förvärva en fastighetsportfölj bestående av 111 matvarubutiker med ett fastighetsvärde om cirka 1 900 miljoner SEK av Coop, såsom tidigare kommunicerats denna dag och i enlighet med separat pressmeddelande slutfört den riktade nyemissionen vilken även offentliggjordes genom ett separat pressmeddelande tidigare idag.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) enters into binding agreement to acquire a real property portfolio with supermarkets from Coop

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") enters into unconditional and binding agreement to acquire a property portfolio consisting of 111 supermarkets with a property value of approximately SEK 1,900 million from Coop, as was communicated earlier today, and in accordance with a separate press release completed the directed share issue which also was announced through a separate press release earlier today.


Cibus genomför en riktad nyemission om 6 220 000 aktier och tillförs härigenom ca 886 miljoner SEK för att finansiera förvärvet av en fastighetsportfölj med matvarubutiker av Coop

INSIDERINFORMATION: Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 23 januari 2020, beslutat om att genomföra en nyemission av 6 220 000 aktier motsvarande cirka 886 miljoner SEK (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts till 142,5 SEK genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) (tillsammans "Managers"). Den Riktade Nyemissionen var kraftigt övertecknad. Investerare i den Riktade Nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare som bland annat Clearance Capital, Fjärde AP-fonden, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Norron Asset Management och Sensor Fonder. Likviden som tillförs Bolaget i den Riktade Nyemissionen ska användas till att delfinansiera förvärvet av en fastighetsportfölj bestående av 111 matvarubutiker i Sverige med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 900 miljoner SEK, av Coop ("Förvärvet") som Bolaget informerade om tidigare idag samt för att finansiera framtida förvärv enligt Bolagets strategi.


Cibus has completed a directed new share issue of 6,220,000 shares, raising ca SEK 886 million to finance the acquisition of a property portfolio of supermarkets from Coop

INSIDER INFORMATION: The board of directors of Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has, as announced in the Company's press release earlier today, and with authorisation from the extraordinary general meeting on 23 January 2020, resolved to carry out a new share issue of 6,220,000 shares, corresponding to approximately SEK 886 million (the "Directed New Share Issue"). The subscription price in the Directed New Share Issue was set to SEK 142.5 per share and has been determined through a so-called accelerated bookbuilding procedure, carried out by Pareto Securities AB and Swedbank AB (publ) (together the "Managers"). The Directed New Share Issue was heavily oversubscribed. Investors in the Directed New Share Issue are a number of Swedish and international institutional investors, including Clearance Capital, The Fourth Swedish National Pension Fund (AP4), Länsförsäkringar Fastighetsfond, Norron Asset Management, and Sensor Fonder. The proceeds from the Directed New Share Issue will be used to partially finance the acquisition of a property portfolio with 111 supermarkets located in Sweden, with an underlying property value of approximately SEK 1,900 million, from Coop (the "Acquisition") as the Company previously announced today. The proceeds from the Directed New Share Issue will also be used to finance future acquisitions in line with the Company's strategy.


Cibus offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier som en del i finansieringen av förvärvet av en fastighetsportfölj med matvarubutiker av Coop

INSIDERINFORMATION: Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission om upp till 6 220 000 aktier i Bolaget till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen genomförs som en del av finansieringen av förvärvet av en fastighetsportfölj bestående av 111 matvarubutiker i Sverige med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 900 miljoner SEK, av Coop ("Förvärvet") som Bolaget informerade om tidigare idag samt för att finansiera framtida förvärv enligt Bolagets strategi.


Cibus intends to undertake a directed new share issue as part of the financing for the acquisition of a property portfolio with supermarkets from Coop

INSIDER INFORMATION: Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") today announces its intention of a directed new share issue of up to 6,220,000 shares to Swedish and international institutional investors (the "Directed New Share Issue"). The Directed New Share Issue is carried out as part of the financing of the acquisition of a property portfolio with 111 supermarkets located in Sweden, with an underlying property value of approximately SEK 1,900 million, from Coop ("the Acquisition"), as announced by the Company earlier today, and to finance future acquisitions in line with the Company's strategy.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) tar steget in i Sverige, offentliggör avsikt att förvärva en fastighetsportfölj med matvarubutiker av Coop och inhämta ny finansiering

INSIDERINFORMATION: Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") står i begrepp att göra sitt första förvärv i Sverige då man avser köpa en fastighetsportfölj bestående av 111 matvarubutiker med ett fastighetsvärde om cirka 1 900 miljoner SEK, av Coop ("Transaktionen"). Fastigheterna är belägna i södra och mellersta Sverige och är uthyrda med nya tioåriga triple net avtal med Coop som hyresgäst. Den uthyrbara ytan uppgår till cirka 118 000 kvadratmeter. Fastighetsportföljen ingick i Coops köp av Nettos svenska verksamhet 2019. Cibus och Coop avser att ingå bindande avtal rörande förvärvet innan handeln inleds på Nasdaq First North Premier Growth Market den 5 mars 2020 och under förutsättning att Bolagets finansiering kan säkras genom en riktad nyemission som avses genomföras i form av ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande i samband härmed. Tillträde av Transaktionen beräknas ske den 10 mars 2020.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) moves into Sweden, announces intention to acquire a property portfolio with supermarkets from Coop and obtains new financing

INSIDER INFORMATION: Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") is on the verge of completing its first acquisition in Sweden with its intention to acquire a property portfolio consisting of 111 supermarkets, with a property value of approximately SEK 1,900 million, from Coop (the "Transaction"). The properties are located in southern and central Sweden and are rented out with new ten-year triple net agreements with Coop as the tenant. The rentable area amounts to approximately 118,000 square meters. The property portfolio was part of Coops acquisition of Netto's Swedish business during 2019. Cibus and Coop intend to enter into a binding agreement regarding the acquisition prior to the commencement of trading on Nasdaq First North Premier Growth Market on 5 March 2020, conditioned upon the Company's financing being secured through a directed share issue carried out by way of an accelerated book building procedure, which will be announced through a separate press release in connection herewith. Closing of the Transaction is estimated to take place on 10 March 2020.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires two S-Group properties in Helsinki

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed and closed the acquisition of two properties located in Helsinki and Espoo and fully let to S-group.


Bokslutskommuniké 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Oktober - december 2019 (jämfört med oktober - december 2018)

  • Hyresintäkter uppgick till 13 170 TEUR (12 409)
  • Driftnettot uppgick till 12 559 TEUR (11 355)
  • Förvaltningsresultat uppgick till 6 984 TEUR (7 530)
  • Periodens resultat uppgick till 5 645 TEUR (6 848) vilket motsvarar 0,2 EUR (0,2) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 33 (2 029) TEUR

Year-end report 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

October - December 2019 (compared with October - December 2018)

  • Rental income amounted to EUR 13,170 thousand (12,409)
  • Net operating income totalled EUR 12,559 thousand (11,355)
  • Profit from property management was EUR 6,984 thousand (7,530)
  • Earnings after tax amounted to EUR 5,645 thousand (6,848), corresponding to EUR 0,2 (0,2) per share. Unrealised changes in value of investment properties are included in the profit with EUR 33 (2,029) thousand

Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för fjärde kvartalet 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 27 februari kl. 9:30. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets delårsrapport på engelska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the forth quarter 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on February 27, 2020 at 9.30 CET. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the interim report for the forth quarter 2019 in English.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) completes the acquisition of Tokmanni Virrat

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today closed the acquisition of a property located in Virrat and fully let to Tokmanni. The acquisition was signed and announced in June 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär