Bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 841 KSEK (-1 400 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 2 097 KSEK (1 227 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -1 256 KSEK (-2 627KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -40 KSEK (-2 920 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till -40 KSEK (-2 920 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 460 KSEK (13 253 KSEK).

Helåret, 1 januari - 31 december 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under året till 4 240 KSEK (7 715 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under året till 9 761 KSEK (9 681 KSEK).
 • Rörelseresultatet blev -5 521 KSEK (-1 966KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster blev 1 574 KSEK (18 945 KSEK).
 • Årets resultat slutade på 1 574 KSEK (18 944 KSEK).
 • Årets kassaflöde uppgick till -14 209 KSEK (13 230 KSEK).

Väsentliga händelser under året

 • Under året förvärvades 0 (2) projekt med totalt 0 (40) projekterade lägenheter. 17 (5) lägenheter färdigställdes. Markanvisningen i Västerås med 30 projekterade lägenheter lämnades tillbaka till kommunen. Vid årets utgång är 4 (7) projekt med totalt 46 (93) projekterade lägenheter pågående.
 • Lucas Lihnell tillträdde som ny VD i Atella Fastigheter AB (publ) den 1 oktober 2018.
 • Den 30 oktober reviderades resultatprognosen för 2018 ner från 21 msek till 0 msek med anledning av att Atella Fastigheter AB (publ) valt att inte gå vidare med en tilldelad markanvisning i Västerås (-6 msek), att ett projekt i Älvsjö anpassats till rådande marknadsläge (-7 msek), samt att byggstart av etapp 2 i projektet i Huddinge flyttats till 2019 (-8 msek).
 • I december 2018 anslöt sig Lucas Lihnell som delägare och äger numera 5 procent i ägarbolaget Atella Holding AB.
 • I december erhöll Atella Fastigheter AB (publ) ett villkorat aktieägartillskott om 11 695 485 kronor ifrån ägarbolaget Atella Holding AB.

Väsentliga händelser efter årets slut

 • Under Q1 frånträddes ytterligare en lägenhet i Brf Eldvapnet i Väsjön, Sollentuna.

Rapporten i sin helhet biläggs till detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Stockholm den 28 februari 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Myrén, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 424 54 66
E-post: niklas.myren@atella.se 

Lucas Lihnell, VD
Telefon: +46 70 788 05 04
E-post: lucas.lihnell@atella.se 

Denna information är sådan information som Atella Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08.00 CET enligt ovanstående kontaktpersoners försorg.

Om Atella Fastigheter AB (publ)
Atella Fastigheter grundades 2015 som en konsolidering av ägarnas tidigare fastighetsengagemang med syfte att skapa en större organisation. Bolaget har som syfte att förvärva, förädla och utveckla fastigheter och bostäder inom tillväxtregioner i Sverige, främst i Storstockholm och Mälardalen. Bolaget siktar på att vara en ledande fastighetsutvecklare inom ett nischat segment vilket ger ökad flexibilitet och minskad risk jämfört med fastighetsutvecklare i premiesegmentet. Atella Fastigheters övergripande mål är att uppnå en långsiktig lönsamhet genom att bli en ledande utvecklare av moderna villaområden i Sveriges tillväxtregioner. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se.

Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär