Bokslutskommuniké 2017

KONCERNEN HELÅRET JULI 2016 - JUNI 2017

 • Rörelseresultat -30,1 mkr
 • Nettoomsättning 0,4 mkr
 • Resultat efter finansiella poster 120,2 mkr
 • Eget kapital 172 mkr
 • Soliditet 52 %

KONCERNEN HALVÅRET JANUARI - JUNI 2017

 • Rörelseresultat -11,8 mkr (0 mkr)
 • Nettoomsättning 0 mkr (0 mkr)
 • Resultat efter finansiella poster 7,6 mkr (0 mkr)
 • Eget kapital 172 mkr (1 mkr)
 • Balansomslutning 326 mkr (2 mkr)
 • Soliditet 52 % (45 %)

Som framgår av balansräkningen uppgår eget kapital till 172 mkr, varav största delen är hänförlig till avyttring av fastighetsägande bolag till flera bostadsrättsföreningar under 2016 medförande en realisationsvinst om cirka 162 mkr. Under 2017 har beslutats om en kvittningsemission i ett av bolagets dotterbolag, Aspect Hospitality AB (publ), vilket bidragit till en förbättring av eget kapital om cirka 50 mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit bra då bolaget löpande säkerställt god finansiering av sina investeringar vilket medför ett positivt rörelsekapital.

VIKTIGA HÄNDELSER

Bolaget har finansierat förvärven och den initiala projektutvecklingen i de avyttrade fastighetsägande bolagen fram till försäljningsstart med en del externt kapital i form av obligationslån. Bolaget har en pågående emission av ett större obligationslån med syfte, dels att refinansiera tidigare obligationslån, dels att medge vissa lån att utnyttjas i kombination med sk byggnadskreditiv från svenska affärsbanker för färdigställande av fastighetsprojekt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Väsentliga händelser efter balansdagen utgörs av byggstart av entreprenaderna i både Lindvallen (w51) och Österåker (Magasinet) samt att försäljning för respektive projekt pågår. Färdigställande beräknas under 2018.

OSÄKRA FORDRINGAR

Ett av Aspect Properties dotterbolag har en fordran på en bostadsrättsförening i konkurs. Denna fordran avses att anvädas som dellikvid i en fastighetsaffär. I händelse av att fordran inte används som dellikvid kan fordran bli föremål för nedskrivning. Om detta skulle inträffa och nedskrivningsbehov skulle uppstå är bedömingen att nedskrivningsbehovet skulle vara cirka 3-7 mkr.

KALENDARIUM
Bokslutskommuniké 10 november 2017
Delårsrapport juli-september 17 november 2017
Årsredovisning 30 november 2017
Årsstämma 15 december 2017
Halvårsrapport juli-december 28 februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Joakim Blomqvist, verkställande direktör.
Telefon 072-853 44 33,
joakim.blomqvist@aspectproperties.se.

Henrik Johnsson, CFO.
Telefon 076-312 99 78,
henrik.johnsson@octego.se
eller besök www.aspectproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aspect Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 0800 CET.

Bokslutskommunikén är översiktligt granskad av bolagets revisor.

Reviderad årsredovisning med fullständiga noter och moderbolag avseende perioden juli 2016-juni 2017 kommer att publiceras den 30 november 2017.

OM OSS
Aspect Properties utvecklar exklusiva boenden för medvetna människor. Tillsammans med landets främsta arkitekter skapar vi hem som inte bara ser bra ut på bild, utan som faktiskt fungerar. Aspect Properties är ett onoterat fastighetsutvecklingsbolag. För mer information om Aspect Properties AB (publ) se www.aspectproperties.se


Årsredovisning 2017


Delårsrapport Q1 2017


Bokslutskommuniké 2017


Årsredovisning 2016


Årsredovisning 2015


Årsredovisning 2014


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: