Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 15 maj 2019 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 4 169 217 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius och My Simonsson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 46 500 kronor vardera och styrelsens ordförande ska erhålla 93 000 kronor i styrelsearvode. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemis- sion av upp till 52 500 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 51 000 000 B-aktier och högst 1 500 000 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 11 300 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 11 000 000 B-aktier och högst 300 000 A-aktier.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Årsredovisning för år 2018 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se. Rapport för första kvartalet 2019 lämnas torsdagen den 16 maj 2019.

Archelon AB (publ)
Styrelsen

2019-05-15

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 14 maj 2020 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2020

Översikt perioden januari till mars 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (3 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -588 Tkr (-727 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -590 Tkr (-728 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.


Kallelse till extra bolagsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 juni 2020 kl. 12.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.
Kallelse till Årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.


Bokslutskommuniké 2019

Översikt perioden oktober till december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (7 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -699 Tkr (-840 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -699 Tkr (-2 306 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,00 kr).

Översikt perioden januari till december

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (230 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 868 Tkr (-2 512 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 950 Tkr (756Tkr).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0 02 kr (0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande perioder 2018.


ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari - september 2019

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (223 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 169 Tkr (-1 656 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 251 Tkr (450 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,004 kr).

Sammanfattning av perioden 1 juli - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (102 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -661 Tkr (-596 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 258 Tkr (1 531Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,002 kr (0,02 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2018.


Delårsrapport januari - juni 2019

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (121 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 508 Tkr (-1 060 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 509 Tkr (-1 081 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 Tkr (110 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -781 Tkr (-655 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -781 Tkr (-652 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2018.


Archelons intressebolag Goldore Sweden AB informerar om prospekteringsresultat

Goldore Sweden AB (publ), Goldore, har under vårens och sommarens prospekteringskampanj påvisat ekonomiskt intressanta guldhalter i bolagets projektområde Grundfors i Skellefteå kommun.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär