Kommuniké från årsstämma i Switchcore

Vid dagens årsstämma i Switchcore AB (publ) fattades följande beslut:

 • Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.
 • Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.
 • Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 100 000 SEK (oförändrat från föregående års 100 000 SEK). Som huvudregel skall gälla att ordföranden ska erhålla dubbelt så mycket som en styrelseledamot. Om styrelsen består av tre ledamöter innebär detta att ordföranden erhåller 50 000 SEK och övriga två ledamöter 25 000 SEK vardera. Styrelsearvodena skall dock kunna omfördelas inom styrelsen, om de berörda parterna är eniga i frågan. Stämman godkände även att styrelseledamöter i fortsättningen ska ha rätt att fakturera styrelsearvode, under förutsättning att detta är kostnadsneutralt för bolaget.
 • Till ny styrelse valdes Håkan Blomdahl (omval), Andreas Bergsten (omval) och Erik Gjötterberg (nyval). Till revisor valdes Baker Tilly Umeå AB med Åsa Dahlgren som huvudrevisor.
 • Stämman godkände styrelsens förslag till ny bolagsordning, innebärande att:
  o Bolagets firma ändras till Arbona AB
  o Införande av möjlighet att ge ut ett nytt aktieslag med preferens vid utdelning eller likvidation
  o Ändring att bolagsstämma ska kunna hållas i någon av orterna Stockholm, Solna, Täby, Danderyd eller Österåker. 
 • Stämman beslutade att bemyndiga verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket, samt att om inte mindre justeringar räcker endast i bolagsordningen ändra bolagets firma till Arbona AB. 
 • Samtliga beslut var enhälliga.

17 maj 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Zetterström VD
Mobil: +46 733 14 14 06
e-post: martin@switchcore.se

Nerladdningsbara filer


Kallelse till extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 20 december 2019 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Biblioteksgatan 29, 2 tr i Stockholm.


Arbonas portföljbolag Johnsons El gör satsning på Kraft tillsammans med JemtEl

Arbonas portföljbolag Johnsons El (bestående av Johnsons i Åre El AB och dotterbolaget Johnsons i Östersund El AB) slår ihop sin kraftverksamhet (elinstallationer inom bl a vattenkraft, vindkraft, ställverk och elnät) med JemtEl Kraftteknik AB. JemtEl Kraftteknik AB är ett dotterbolag till JemtEl AB.


Arbonas företrädesemission övertecknad

Den 16 september 2019 avslutades teckningstiden i Arbonas företrädesemission av A-aktier om högst cirka 25 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till drygt 51,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 206,7 procent. Arbona tillförs cirka 24,7 MSEK efter emissionskostnader.Halvårsrapport Jan-Jun 2019

Jan - Jun 2019

 • Koncernens omsättning uppgick till 28,2 MSEK (32,9).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -2,8 MSEK (-0,9).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 10,5 MSEK (-2,1). Vinst per aktie uppgick till 0,19 kr    (-0,06).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar uppgick till -0,7 MSEK (0,5).
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 118,8 MSEK (66,0) eller 2,13 SEK (1,78) per aktie.
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 13,5 MSEK (12,1).

Arbona genomför företrädesemission

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.


Kommuniké från årsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019 klockan 14.30 i Garnisonen, lokal Kungsträdgården, Karlavägen 100, Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär