Delårsrapport januari-juni 2016

 • Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -5,6 MSEK (-0,7)
 • Förlusten består till största delen i en orealiserad värdeförändring i en placering i Fortnox-aktier.
 • Ett stort antal investeringsmöjligheter har utvärderats och dialoger med potentiella förvärvskandidater pågår löpande.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 52,7 MSEK (58,6) eller 1,42 SEK (1,58) per aktie.
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 52,8 MSEK (58,3).

Verksamhet
Arbonas verksamhet består i att söka efter möjligheter att förvärva svenska bolag med en lönsamhetsnivå på 5-20 MSEK för att långsiktigt äga och utveckla dem. Även fastighetsinvesteringar kan vara aktuella. Huvudfokus är att förvärva välskötta bolag med potential för vidareutveckling. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i de förvärvade bolagen. Väsentliga händelser under perioden har varit:

 • Ny VD har tillträtt · Bolaget har bytt namn till Arbona AB
 • Ett 50-tal investeringsmöjligheter har utvärderats och några indikativa bud lämnats
 • Dialoger med potentiella förvärvskandidater pågår löpande

Kapitalförvaltningen
Styrelsen har under perioden fattat beslut om att förvalta kassan mer aktivt. Den under perioden redovisade förlusten härrör till största delen från en placering i Fortnox-aktier. Investeringen gjordes efter det att Visma lagt ett bud på Fortnox. Bedömningen gjordes att sannolikheten för att budet från Visma skulle gå igenom var mycket stor och den riskjusterade avkastningen på en investering i Fortnox bedömdes således vara hög, samt relativt okorrelerad med börsen i övrigt. Precis innan halvårsskiftet drog Visma tillbaka budet (pga att Konkurrensverket valt att ta upp ärendet till prövning) varpå Fortnox-aktien föll kraftigt. Det finns därför en resultatförd orealiserad värdeförändring i Fortnox i resultaträkningen. Efter bokslutperiodens utgång har dock kursen återhämtat sig något. Händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Kalendarium
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016

Stockholm den 5 juli, 2016

VD: Martin Zetterström
E-post: martin@arbona.se
Mobil: +46 733 14 14 06

Nerladdningsbara filer

Kommuniké från årsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019 klockan 14.30 i Garnisonen, lokal Kungsträdgården, Karlavägen 100, Stockholm.
Bokslutskommuniké Delårsrapport juli - dec 2018 Arbona

Juli - December 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 38,1 MSEK (39,0)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,1 MSEK (-3,0).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 18,5 MSEK (3,8). Vinst per aktie uppgick till 0,33 kr (0,10).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat -0,3 MSEK (7,6) av resultatet.

Januari - December 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 70,7  MSEK (73,6)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,2 MSEK (-3,8).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 16,5 MSEK (5,0). Vinst per aktie uppgick till 0,30 kr (0,14).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 0,2 MSEK (10,4) av resultatet.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 108,3 MSEK (68,0) eller 1,94 SEK (1,83) per aktie.
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 21,6 MSEK (10,2).


S2Medical AB (publ) bjuder in till investerarpresentationer

Det är glädjande att många hör av sig med frågor och är intresserade av S2Medical AB:s förestående börsnotering. För mer information hänvisas dock i första hand till de planerade investerarpresentationerna (se nedan), samt material på S2Medicals hemsida.


Arbonas portföljbolag S2Medical mot börsnotering

Arbonas portföljbolag S2Medical AB (publ) har, som tidigare kommunicerats, under hösten förberett sig inför en börsnotering.


S2Medical AB tecknar distributionsavtal i Turkiet

Arbonas portföljbolag S2Medical har nyligen ingått ett exklusivt distributionsavtal med det turkiska företaget Hedef Ortopedi för distribution av företagets produkter på den turkiska marknaden. Avtalet innebär en initial order värd ca 0,6 MSEK vilken kommer att levereras under Q4 2018 och Q1 2019. Hedef Ortopedi har även förbundit sig till beställningar om minst 6,0 - 8,4 MSEK över de kommande 3 åren för att bibehålla distributionsavtalet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär