Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande 2020-03-26

Kallelse till årsstämma i Absolent Group AB

Aktieägarna i Absolent Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma

tisdagen den 5 maj 2020 kl 15:00 på Stadshotellet på Gamla Stadens Torg 1 i Lidköping.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

· dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per tisdagen den 28 april 2020;

· dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast tisdagen den 28 april 2020.

Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon. Mer information om årsstämman kommer att läggas upp på bolagets hemsida (www.absolentgroup.se).

Postadress: E-mailadress:

Absolent Group AB ir@absolentgroup.se

Staplaregatan 1 Telefonnummer:

531 40 Lidköping 0510 - 48 40 00

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2020. Sker deltagande genom ombud ska detta ske med stöd av daterad fullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 28 april 2020, detta för att underlätta inpassering vid stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.absolentgroup.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 28 april 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av stämmoordförande.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut om:

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag för vinstutdelning;

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2019.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter.

11. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

12. Val av styrelse och styrelseordförande.

13. Val av revisorer.

14. Beslut om bemyndigande att besluta om emission.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen.

16. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Bolagets större aktieägare har lämnat förslag på punkterna 2 samt 10-13 i enlighet med vad som framgår nedan.

Punkt 2 Val av stämmoordförande.

Mikael Ekdahl ska väljas till årsstämmans ordförande.

Punkt 9 (b) Förslag till utdelning.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 7 maj 2020. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med start den 12 maj 2020.

Punkt 10 Beslut om antalet styrelseledamöter.

Antalet styrelseledamöter ska vara fem (5).

Punkt 11 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Arvode ska utgå med 200 000 kr till styrelseordföranden samt 100 000 kr till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelse och styrelseordförande.

Omval av Mikael Ekdahl, Joakim Westh, Märta Schörling Andreen och Johan Westman med Mikael Ekdahl som ordförande för styrelsen. Nyval av Gun Nilsson.

Per-Axel Fagerholm har avböjt omval.

Gun Nilsson, född 1955, är verkställande direktör för Melker Schörling AB. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hexagon AB och styrelseledamot i HEXPOL AB, AAK AB, Bonnier Group AB samt Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Loomis AB, Dometic Group AB och Capio AB. Hon har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Punkt 13 Val av revisorer.

Omval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021, varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att, om revisionsbolaget omväljs, auktoriserade revisorn Damir Matesa kommer utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 Beslut om bemyndigande att besluta om emission.

Styrelsen i Absolent Group AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier.

Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp motsvarande aktiernas marknadsvärde vid tiden för genomförandet av nyemissionen. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Vidare föreslår styrelsen att styrelseordföranden, eller den han utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 15 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan i syfte att anpassa bolagsordningen till lagändringar som gjorts sedan bolagsordningen senast ändrades och kommande ändringar till följd av genomförandet av EU-direktivet om aktieägares rättigheter.

§ 1

Begreppet "firma" har ersatts med begreppet "företagsnamn" i den nya lagen om företagsnamn. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens lydelse i § 1 ändras så att "firma" ersätts med "företagsnamn".

§ 10

En förväntad lagändring under 2020 kommer leda till att nuvarande lydelse i bolagsordningen angående rätten att delta i bolagsstämma står i strid med vad som anges i lag. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens § 10 ändras enligt nedan så att hänvisning till skyldigheten för aktieägare som önskar delta i bolagsstämman att vara upptagen i aktieboken fem vardagar före stämman tas bort.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till Bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall göra anmälan till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 13

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 13 ändras så att hänvisning sker till författningstitelns nuvarande lydelse, dvs. lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Vidare föreslår styrelsen att styrelseordföranden, eller den han utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster i bolaget

I bolaget finns totalt 11 320 968 aktier och röster.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning med revisionsberättelsen och styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 9 b) kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.absolentgroup.se senast från och med tisdagen den 14 april 2020, och så även styrelsens fullständiga beslutsförslag om emissionsbemyndigande och bolagsordningsändring senast från och med tisdagen den 21 april 2020. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via post eller e-mail till i kallelsen angivna adresser samt kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Lidköping i mars 2020

Absolent Group AB (publ)

Styrelsen

Ytterligare information

Med anledning av osäkerheten kring det nya coronaviruset kommer försiktighetsåtgärder vidtas i samband med årsstämman. Information om dessa åtgärder finns på bolagets webbsida (www.absolentgroup.com). Bolaget följer händelseutvecklingen noga och kan vid behov med kort varsel komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder. Vi ber aktieägare att följa bolagets webbsida för uppdaterad information.

Kallelsen finns även att tillgå på www.absolentgroup.com

Frågor besvaras av:

VD Axel Berntsson: 0510 - 484000

Ekonomichef Anna Åkerblad: 0510 - 484000

Certified Adviser för Absolent Group AB (publ) är Erik Penser Bank AB. Tel 08-463 83 00.

E-mail: certifiedadviser@penser.seUppföljning Absolent Groups åtgärdsprogram

Absolent Group AB (publ) vidtog under 2020 åtgärder för att minska kostnaderna i koncernen till följd av Covid-19. På kort sikt implementerade Absolent Group en rad olika åtgärder inklusive korttidspermitteringar och reducering av icke-kritiska kostnader. Som en långsiktig åtgärd minskade koncernen sina kostnader på årsbasis med 53 MSEK genom ett övergripande åtgärdsprogram som kommunicerades i juni 2020. Besparingarna har gradvis börjat träda i kraft under andra halvan av 2020 för att nå full nivå vid försäljning av Gallito i början av januari 2021. Tillhörande engångskostnader för åtgärdsprogrammet uppgick till 42 MSEK


Absolent Group cost reduction program follow-up

Absolent Group AB (publ) acted during 2020 to reduce costs within the group due to the effects of COVID-19. Within a short period of time, Absolent Group implemented several measures including furloughs and reduction of non-essential costs. As a long-term measure, the Group reduced the costs on a yearly basis of 53 MSEK through a company-wide cost reduction program communicated in June 2020. The action program was gradually implemented during the second half of 2020 and achieved full effect when Gallito was sold in the beginning of January 2021. Related one-time expenses of 42 MSEK were recorded.


ABSOLENT SLUTFÖR AVYTTRING AV GALLITO LTD I STORBRITANNIEN

Absolent Group har avyttrat Gallito Limited i Storbritannien. Avyttringen är i linje med Absolent Groups strategi och skärper fokuset på utvalda tillväxtplattformar.


ABSOLENT COMPLETES DIVESTITURE OF GALLITO LTD IN THE UK

Absolent Group has divested Gallito Limited in the UK. The divestment is in line with Absolent Group's strategy and sharpens the focus on core growth platforms.


Absolent förvärvar Tessu Systems B.V. i Holland

Absolent Group AB har idag förvärvat storköksventilationsbolaget Tessu Systems B.V. i Holland för 5,3 MEUR på kassa- och skuldfri basis plus en tilläggsköpeskilling som beror på bolagets resultat under 2021 och 2022. Tessu har de tre senaste åren haft en snittomsättning på 5,5 MEUR med en EBIT-marginal om ca 29 %. Tessu kommer omgående att konsolideras in i Absolent Group.


Absolent acquires Tessu Systems B.V. in the Netherlands

Absolent Group AB has acquired the commercial kitchen ventilation company Tessu Systems B.V. in the Netherlands for 5.3 MEUR on a cash and debt-free basis with an opportunity for an additional earn out conditional on Tessu's performance in 2021 and 2022. Tessu has during the last three years had an average turnover of 5.5 MEUR with an EBIT margin of circa 29 %. Tessu will be consolidated into Absolent Group immediately.


Absolent rekryterar ny CFO

Absolent Group AB har rekryterat Karin Brossing Lundqvist som ny CFO. Karin har en bred och djup bakgrund från ledande befattningar inom ekonomi och IS/IT i flera branscher, från snabbrörliga konsumentvaror till fordonsindustri. Karin har en kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet och kommer från positionen som CFO för DEKRAs svenska verksamhet. Hon och förväntas ansluta till Absolent vid halvårsskiftet 2021.


Absolent recruits a new CFO

Absolent Group AB has recruited Karin Brossing Lundqvist as a new CFO. Karin has an extensive background from executive positions in Finance and IS/IT in several industries spanning from FMCG to Automotive. Karin has a B Sc. In Business and Economics from Lunds university and is currently employed as CFO of the Swedish operation at DEKRA. She will join Absolent Group by mid-year 2021.
ABSOLENTS CFO AVGÅR

Absolent Group AB:s CFO, Anna Åkerblad, har idag sagt upp sig från sin anställning. Hon kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om fyra månader för att säkerställa en ordnad övergång till dess att en ny CFO tillträder. Rekryteringsprocessen av en ny CFO inleds omedelbart.


ABSOLENT'S CFO RESIGNS

Absolent Group AB:s CFO, Anna Åkerblad, has today handed in her notice. She will remain in her current position during the four months' notice period to ensure a structured handover until a new CFO joins the company. The process to recruit a new CFO will be initiated immediately.


Absolents styrelseordförande vinnare av Guldklubban för Region Väst 2020

Absolent Group AB:s styrelseordförande, Mikael Ekdahl, har idag blivit utsedd till vinnare av Guldklubban för Region Väst. Guldklubban är en utmärkelse för effektivt och affärsinriktat styrelsearbete instiftat av revisions- och konsultföretaget Deloitte och den ideella föreningen StyrelseAkademien.


Absolent's Chairman awarded the 'Golden Gavel' for Region West 2020

Absolent Group AB's Chairman of the Board, Mikael Ekdahl, has been awarded the Golden Gavel (Guldklubban) award for Region West. The Golden Gavel is an award for effective and business-oriented board work and was established by the auditing and consulting company Deloitte and the non-profit organization the Swedish Academy of Board Directors.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted