redaktionellt Sensys Gatso Group

Orderingången ljusglimt i Sensys Gatsos bokslut

Sensys Gatso mötte en tuff och osäker marknad 2017. Trots det bjöd bokslutet på flera ljusglimtar, däribland en hög orderingång och resultatförbättringar inom systemförsäljning och operatörstjänster i fjärde kvartalet.

Lyft inom system i sista kvartalet

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet om 83 miljoner kronor kom in långt under jämförelsetalet men innebar en ökning med 17 procent jämfört med föregående kvartal.

Ökningen kvartal till kvartal förklaras av utvecklingen inom affärssegmentet System som växte 22 procent. Försäljningen bestod huvudsakligen av löpande service och underhåll.

Försäljningen inom operatörstjänster om 12 miljoner kronor var oförändrad jämfört med föregående kvartal. Försäljningen av operatörstjänster har under året dämpats av ett domslut i Iowa, USA, som kommunicerades i maj 2017.

Siffrorna för det fjärde kvartalet 2017 i sammandrag:

  • Omsättning: 83,3 Mkr (104,0)
  • Orderingång: 156,3 Mkr (66,6)
  • Resultat efter finansnetto: -9,0 (-4,8)
  • Resultat per aktie: -0,01 kr (0,00)

Ackumulerat för helåret 2017, i sammandrag:

  • Omsättning: 293,1 Mkr (436,6)
  • Orderingång: 348,9 Mkr (199,9)
  • Resultat efter finansnetto: -65,3 (-29,9)
  • Resultat per aktie: -0,09 kr (-0,04)

Ändrad försäljningsmix stärkte bruttomarginalen

Sensys Gatsos hemmamarknader Sverige och Holland tillsammans med USA och Australien fortsatte att dominera försäljningen året ut.

Sett till tolvmånadersperioden backade systemförsäljningen till 242 miljoner, ned från 372 miljoner kronor 2016, samtidigt som operatörstjänster backade 17 procent till 55 miljoner kronor under 2017.

Bruttomarginalen för helåret uppgick till nästan 40 procent, upp från 33,6 procent 2016. Förstärkningen förklaras av en ändrad försäljningsmix mellan system och operatörstjänster.

Lägre stabiliserade kostnader i kvartalet

EBITDA-resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 5,4 miljoner kronor, vilket innebar en förbättring om drygt 14 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal.

Förbättringen hänförs till stabiliserade kostnader i fjärde kvartalet. Rörelsekostnaderna i dess helhet minskade 13 procent i fjärde kvartalet jämfört med kvartalet innan. Sett till helåret var rörelsekostnaderna oförändrade om 170 miljoner kronor.

Nyemissionen slutförd

Sensys Gatso har nu slutfört senhöstens nyemission som inbringade 87 miljoner kronor efter omkostnader relaterade till erbjudandet samt kvittning av reverser. Av likviden har 17 miljoner kronor använts till att återbetala lån.

Vid årets utgång uppgick bolagets kassa till 58 miljoner kronor och nettoskulden till 23 miljoner kronor.

Ryck i orderingången

Efter ett tapp i orderingången i tredje kvartalet steg orderingången med 163 procent till 156 miljoner kronor i fjärde kvartalet. Hälften av orderingången avser kontrakt inom operatörstjänster som löper över flera år.

Sammantaget för helåret 2017 uppgick orderingången till 349 miljoner kronor där Sensys Gatso räknar med att leverera order om cirka 100 miljoner kronor i år med start från andra kvartalet.

Fortsatt effektiviseringsarbete i fokus

Vd Ivo Mönnink skriver i bokslutets vd-ord att den del av Sensys Gatsos verksamhet som ger återkommande försäljning håller på att förbättras men att bolaget fortfarande är starkt beroende av projekt av engångskaraktär.

- På kort sikt fokuserar vi på att förbättra effektiviteten i denna del av verksamheten, betonar han.

Om Sensys Gatso Group

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-06-14

Tyst period kvartal 2, 2021

2021-06-14 – 2021-07-14


Erbjudandeperiod
Sista dag för teckning.

Erbjudandeperiod
Sista dag för teckning.

2021-06-15

Bokslutskommuniké 2020/21

Bokslutskommuniké 2020/21

Extra bolagsstämma

2021-06-16

Årsstämma

Delårsrapport Q4 2020 / 2021

Årsstämma

IPO

Last day of subscription.


2021-06-17

OTC International companies Virtual Investor Conference

Extra bolagsstämma

Rights issue

Application period ends


2021-06-18

Första handelsdag

Erbjudandeperiod

Sista dag för teckning.


2021-06-21

Emission 2021
Sista dag för teckning.

2021-06-22

Annual General Meeting 2021

Extra bolagsstämma

2021-06-23

Årsstämma 2021

Årsstämma

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted