Riktlinjer för handel

Antagna: 2005-02-11

För handeln skall fungera på ett likartat sätt oavsett vilket VP-institut (benämnt "marknadsplats" nedan) som ansvarar för handeln i respektive värdepapper har beQuoted utarbetat riktlinjer för order och avslut. Dessa riktlinjer innefattar orderläggning, ordervillkor, köp- och säljkurser samt avslut.

Order, småorder och uppgiven köp/sälj-spread

Marknadsplatsen skall alltid ta emot order från clearingmedlem om ordervolymen uppgår till jämna handelsposter.

Marknadsplatsen får, men är ej skyldig att, ta emot småorder (ordervolymen mindre än en handelspost). En småorder kommer aldrig att påverka köp/sälj-spreaden, men om avslut sker kommer dessa att rapporteras.

De kurser som marknadsplatsen uppger i köp/sälj-spreaden måste avse minst en handelspost. Köpkursen skall vara den högsta bland köpordrarna som uppgår till minst en handelspost, säljkursen skall vara den lägsta bland säljordrarna som uppgår till minst en handelspost.

Giltighetstid

Marknadsplatsen kan ta emot order som gäller i upp till åtta kalenderdagar. Klockslag kan inte anges för orders giltighetstid.

Pris

Pris som anges för en order skall följa den tick-size-trappa som framgår på beQuoteds hemsida.

Ordervillkor

Order kan tas emot som Bäst möjligt. Hela ordervolymen fylls, eller så mycket som möjligt. Den del som ej blivit fylld kommer att fyllas så snart som det blir möjligt. Ordern har förtur framför limiterade order, men kommer inte att finnas som grund för köp/sälj-spreaden.

Order kan tas emot som Fill or Kill. Hela ordervolymen måste omedelbart fyllas med en eller flera matchande order, annars ska ordern makuleras automatiskt. Ordern hamnar aldrig i orderboken och kommer inte att finnas som grund för köp/sälj-spreaden.

Order kan tas emot som Fill and Kill. Ordervolymen fylls helt eller delvis och eventuellt återstående volym makuleras automatiskt. Ordern hamnar aldrig i orderboken och kommer inte att finnas som grund för köp/sälj-spreaden.

Order kan tas emot som All or Nothing. Hela ordervolymen måste fyllas när den matchas med en eller flera order. Om hela ordervolymen inte kan matchas kommer ingen del av ordern att bli utförd. Även om ordern kan ligga i marknadsplatsen orderbok skall dess kurs aldrig ligga till grund för köp/sälj-spreaden.

Order kan tas emot med Minimum volume villkor. Ordern anger en minsta volym som måste fyllas för att den skall gälla. Köp/sälj-spreaden påverkas inte av ordern innan den minsta angivna volymen har fyllts, därefter kommer resten av ordern att uppges i spreaden om den har bäst pris.

Turordning

Turordning på ordrar skall vara pris, inbördes och tidpunkt.

Det vill säga att köporder med högre pris har förtur framför köporder med lägre pris, och omvänt för säljorder. I andra hand matchar marknadsplatsen köp- och säljorder från samma clearingmedlem. Annars matchas order i den ordning som de inkommit till marknadsplatsen.

Marknadsplatsen får välja att ändra prioriteringsordningen om detta leder till att samma volym kan omsättas med förre antal avslut. Till exempel en köporder på 10.000 aktier kan vara enklare att matcha med en enda säljorder på 10.000 aktier än med 10 säljorder på 1.000 aktier vardera.

Avslut

När ordrar kan matchas till avslut skall detta ske snarast möjligt och rapporteras i OTC-systemet. Återrapportering till motparterna (clearingmedlemmarna) skall därefter göras. Det är viktigt att motparterna snabbt får besked när en order har gått till avslut, dels för att de ska kunna rapportera avslutet till sin slutkund och uppdatera slutkundens depå, och dels för att order som gått till avslut inte längre kan annulleras.

Internmatchningar som clearingmedlem gör utan marknadsplatsens medverkan skall rapporteras så snart som marknadsplatsen blir informerad om dessa. beQuoted har tyvärr ingen möjlighet att tvinga clearingmedlemmarna som handlar att rapportera inbördes affärer till marknadsplatsen. beQuoted uppmuntrar dem dock till detta och marknadsplatsen ombes göra detsamma.

Affärer som görs direkt mellan en köpare och säljare, och som uppenbart inte skett över marknadsplatsen, behöver inte rapporteras. Detta gäller även om marknadsplatsen medverket vid transaktionen utanför marknadsplatsen. För att en affär skall anses ha skett utanför marknadsplatsen får matchningen mellan köparen och säljaren inte ha skett genom marknadsplatsens orderbok. Ifall en del av volymen har matchats mot marknadsplatsens orderbok medan den andra delen inte har det, skall den första delen rapporteras medan den andra inte behöver det.

Finansinspektionens föreskrifter om uppföranderegler på värdepappers-marknaden (FFFS 2002:7) 10 kap, 2 § punkt 1-5, uppfylls automatiskt när avslutet registrerats i OTC-systemet.

FFFS 2002:7 10 kap, 2§ punkt 1-5

1. beteckning och nummer på de instrument som köpts och sålts, där ISIN-kod ska anges om sådan finns,
2. datum och klockslag för affären,
3. pris, ränta eller kurs,
4. det berörda värdepappersföretaget och, om annat värdepappersföretag eller kreditinstitut är motpart eller företräder motparten, även detta, och
5. volym.

Makulering

Ett registrerat avslut får makuleras av marknadsplatsen. I så fall skall motparterna underrättas. Makulering skall ske inom öppettiderna samma dag som avslutet. Om detta ej kan ske, får avslutet inte makuleras. Ett nytt avslut kan dock registreras som går åt det omvända hållet.

En lagd order får annulleras om den ej gått till avslut.

Öppettider

Marknadsplatsen skall ta emot order och matcha avslut under öppettider som finns angivna på beQuoteds hemsida. Normalt är öppettiden 9-17.30, förutom vissa helgdagar och halvdagar.

Även om beQuoteds öppettider är 9.00-17.00 är det teoretiskt möjligt att handla dygnet runt om marknadsplatsen tillåter det. Klockan 8:00 varje morgon nollställs kurslistan vilket innebär att en komplett handelsdag sträcker sig från kl 8:00 till kl 8:00 påföljande vardag.

Varje vardag sker en officiell stängning vid 17:30, därefter påbörjas efterhandeln. Det är normalt kurserna vid 17:30 som gäller för tidningar och databaser. För att fånga upp efterhandeln adderas antalet aktier som omsätts till nästa dags volym vid nästa dags stängning. På så sätt blir handelsstatistiken korrekt över tiden.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted