Zhoda Investments lämnar operativ uppdatering från oljeverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering från oljeverksamheten i Ukraina.

- År 2020 har varit utmanande för oljebranschen med volatila och låga oljepriser. Men nu har vi tagit oss igenom det och det är mycket glädjande att oljepriset har stigit till en nivå där Zhodas oljeverksamhet åter kan visa god lönsamhet. Kostnaden för att producera råolja i Ukraina är lägre än i många andra oljeländer. Därtill är olja en mycket effektiv energikälla som kommer att ha en stark efterfrågan under decennier framöver. Trots den försiktighet som fortsatt råder en bit in i 2021 känner jag mig optimistisk inför oljeverksamhetens förmåga att leverera framtida vinster till vårt bolag, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Den pågående pandemin har haft stor påverkan på oljepriset. Det genomsnittliga priset på brentolja under 2020 uppgick till 42 dollar per fat, att jämföra med 64 dollar per fat året tidigare. Priset har dessutom varit volatilt med en bottennotering på 18 dollar per fat. Glädjande nog har oljepriset sedan dess stigit kraftigt först till en nivå på cirka 40 dollar under hösten för att sedan nå över 60 dollar i skrivande stund. Prisstegringen är ett tecken på att råolja kommer att ha en god efterfrågan när världsekonomierna nu stabiliseras i takt med att vaccinationsprogrammen genomförs.

Zhodas produktion under 2020 har varit relativt stabil och uppgick till 200 fat per dag att jämföra med 224 fat föregående år. Det är bolagets målsättning att öka produktionen, men till följd av de osäkra marknadsförutsättningarna har operatören av oljefältet under 2020 endast genomfört enklare underhållsarbeten och inte sådana som långsiktigt ökar produktionen. Givet en fortsatt stabilisering av oljepriset förbättras förutsättningarna för att genomföra mer omfattande investeringar för att öka produktionen.

Operatören har under 2020 sålt olja på de statliga auktionerna eller direkt till ett raffinaderi. För att minimera kreditrisker levererar operatören olja enbart mot förskottsbetalning. Effekterna av pandemin på den ukrainska ekonomin har varit omfattande. Som på alla mindre mogna marknader har det därför uppstått en brist på likviditet i näringslivet, vilket också skapat en prisdifferens där lokal olja prissatts med en rabatt mot brent-priset. Detta är något som visat sig även historiskt när oljepriset fallit, men rabatten har sedan successivt minskat och det lokala priset närmat sig brent-priset när det internationella oljepriset stabiliserat sig.

Oljeverksamhetens största kostnadspost är produktionsskatten på 31% av försäljningspriset på de statliga auktionerna. Eftersom denna till sin natur är en rörlig kostnad så minskar denna kostnadspost när oljepriset går ner och får på så sätt en dämpande effekt. Operatören har under året vidtagit effektiviseringsåtgärder i syfte att minska kostnaden för att lyfta, separera, bearbeta och transportera råolja. Dessa moment utförs av en tredje part och operatören är i slutfasen att förhandla ner dessa med cirka fem miljoner kronor på årsbasis.

Zhoda har under 2020 erhållit en utdelning från oljeverksamheten på drygt 1 miljon kronor.

Zhoda Investments äger via dotterbolag 45% av licensinnehavaren och operatören av oljefältet Lelyaki. Samtliga belopp och produktionstal ovan avser Zhodas fyrtiofem-procentiga ägarandel i operatören.

Årsredovisning

Zhoda Investments kommer att publicera årsredovisningen för 2020 senast tre veckor före årsstämman som beräknas hållas i juni.

For mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB

+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments

Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I kustregionen Dalmatien i Kroatien äger Zhoda två vingårdar - Testament Winery och Black Island Winery. Med lokala ekologiska druvor, landets bästa vinmakare och en tvåtusenårig vintradition är det Zhodas målsättning att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Visionen är att nå en produktion om en miljon flaskor per år. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Zhoda Investments beviljas investeringsbidrag på 15 miljoner kronor för nytt vineri

Zhodas Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin. Vingården har beviljats ett investeringsbidrag på upp till 15 miljoner kronor för att bygga ett nytt vineri för att öka och effektivisera produktionskapaciteten samt skapa nya intäktsströmmar från gårdsförsäljning och vinprovningar.


Zhoda Investments granted investment subsidy of SEK 15 million for the construction of a new winery

Zhoda Investments' wholly owned subsidiary Testament Winery is Croatia's first Swedish winery. The goal is to create Croatia's best wine. The company has been granted an investment subsidy of up to SEK 15 million for the construction of a new winery designed to increase and optimize production capacity and create new revenue streams from sales and tastings at the winery.
Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering

Inför dagens årsstämma lämnar Zhoda Investments ("Zhoda") en operativ uppdatering. Världens ekonomier stabiliseras och steg för steg har resande och restaurangnäringen börjat återgå till det normala, vilket ger väsentligt bättre marknadsvillkor för Zhodas verksamheter. Vinverksamheten redovisar en kraftigt ökad försäljning och dagens oljepris på över 70 dollar per fat ger gynnsamma förutsättningar för oljeverksamheten.


Zhoda Investments announces an operational update

Ahead of today's Annual General Meeting, Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update. The world economy has stabilized and international travel and the restaurant sector are step-by-step returning to levels that existed prior to the pandemic, which results in significantly improved market conditions for Zhoda's operations. The wine operations continue to show strong growth and today's oil price of over 70 dollars per barrel provides a healthy platform for the oil operations.


Zhoda Investments publicerar årsredovisning

Zhoda Investments ("Zhoda") publicerar idag årsredovisningen för 2020.


Zhoda Investments publishes its annual report

Zhoda Investments ("Zhoda") publishes its annual report for 2020.


Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments AB (publ)

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 23 juni 2021 kl. 15.00 på Grev Turegatan 18 (Alpcot), 2 tr i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Zhoda Investments AB (publ)

The shareholders of Zhoda Investments AB (publ), corporate identity number 559030-3490 (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 15.00 CET on 23 June 2021, at Grev Turegatan 18 (Alpcot), 2nd floor, in Stockholm.


Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering från vinverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering från vinverksamheten i kustregionen Dalmatien i Kroatien.


Operational update from the wine operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update from the wine operations in the coastal region Dalmatia in Croatia.


Zhoda Investments lämnar operativ uppdatering från oljeverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering från oljeverksamheten i Ukraina.


Operational update from the oil operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update from the oil operations in Ukraine.


Premiär idag för Testament Winerys första vin i Systembolagets butiker

Idag lanseras Testament Winerys första vin på hyllan. När Systembolaget skulle välja ut ett kroatiskt vin att sälja i 123 butiker vann The Dalmatian Dog. Detta är ett viktigt steg för Testament Winery att nå sitt mål - att skapa Kroatiens bästa vin.


First launch of Testament's wine at Systembolaget

Today Testament Winery is launching its first wine at Systembolaget. When the state monopoly selected a Croatian wine to be sold in 123 stores in Sweden, The Dalmatian Dog was chosen. This is an important milestone for Testament in reaching its goal - to create Croatia's best wine.


Medaljregn över Testament Winery

När världens största vintävling Decanter World Wine Awards nyligen avgjordes blev det storslam för Testament Winery. Ingen kroatisk vingård fick fler medaljer. Detta är ett stort erkännande för bolagets vinmakare och ett viktigt steg i målet att skapa Kroatiens bästa vin.


Decanter gold medals to Testament Winery

Testament Winery received more medals than any other Croatian winery when the results from the Decanter World Wine Awards, the world's largest and most influential wine competition, were announced. Judged by the top wine experts from around the globe, this is a huge recognition for the company's winemakers and an important step in reaching the objective of creating Croatia's best wine.


Operativ uppdatering från vinverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering avseende vinverksamheten belägen i kustregionen Dalmatien i Kroatien. Pandemin i världen har minskat resandet och inneburit en lägre aktivitet i restaurangnäring. Bolagets har trots detta hittills i år sålt lika många flaskor som för helåret 2019. Det varma vädret med låg nederbörd har inneburit en lägre skörd än tidigare år, men kvaliteten på druvorna är mycket hög och 2020 bedöms kunna ge den bästa årgången i bolagets historia. Att Testaments viner nyligen belönades med flera ädla medaljer i världens största vintävling Decanter är ett fint erkännande för bolagets vinmakare.


Operational update from the wine operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update on the wine operations located in the coastal region of Dalmatia in Croatia. The outbreak of the pandemic has led to a decrease in international travel as well as lower activity in the restaurant sector. Despite this the company has managed to sell as many bottles to date in 2020 as for the full year 2019. The warm weather with little rain has led to a lower harvest compared to previous years, but the quality of the grapes is very high and 2020 has the potential to become the best vintage in the company's history. Testament's wines were recently awarded with several gold medals in Decanter, the world's largest wine competition, demonstrating the high level of expertise of the company's winemakers.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted