Zhoda Investments genomför företrädesemission på 13 miljoner kronor

Zhoda Investments ("Zhoda") genomför en företrädesemission på 13 miljoner kronor. Syftet är att ta den framgångsrika vinverksamheten i Kroatien till nästa nivå, att bevara och på sikt utveckla värdena i oljeverksamheten i Ukraina och att stärka den finansiella ställningen. Styrelse och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för sina andelar på 6,3 mkr, vilket motsvarar 49% av den totala emissionen.

- Zhoda har på kort tid etablerat Testament Winery som en av Kroatiens främsta och mest innovativa vingårdar. Vi bygger ett starkt varumärke och har fördubblat försäljningen var och en av de senaste fyra åren till 200 000 flaskor under 2021. Läget för oljeverksamheten i Ukraina är mer utmanande. Men även om det förekommer störningar så är oljefältet intakt och produktionen i gång. All olja vi producerar konsumeras i Ukraina och på så sätt bidrar vi till att stärka landet och minska dess energiberoende av Ryssland och Belarus. Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ger oss finansiell styrka att skapa nya betydande värden, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Emissionens huvudsakliga villkor

Vid årsstämma i Zhoda Investments den 23juni 2021 beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission, där nuvarande aktieägare har företräde att teckna aktier. På basis av detta bemyndigandehar styrelsen fattat beslut om nyemission med följande huvudsakliga villkor: 

  • Emissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare och kan inbringa maximalt cirka 13,1 miljoner kronor
  • För varje 3 innehavda A- och/eller B-aktie erhåller aktieägarna teckningsrätter som ger rätt att teckna 2 A-aktier respektive 2 B-aktier
  • Teckningskursen för såväl A- som B-aktie uppgår till 0,05 kronor per aktie
  • Teckningsperioden pågår från och med den 28 april 2022 till och med den 12 maj 2022, med avstämningsdag den 26 april 2022
  • Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 7 000 000 kronor, från 10 500 000 kronor till 17 500 000 kronor. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 261 257 458, från 391 886 187 aktier till 653 143 645 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 40 procent av samtliga utestående aktier efter emissionen. Före emissionen har bolaget 15 999 900 A-aktier med 10 röster per aktie och 375 886 287 B-aktier med en röst per aktie
  • Zhoda Investments styrelse och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för sina andelar, vilket motsvarar cirka 6,3 miljoner kronor, motsvarande 49% av det totala emissionsbeloppet 

Zhodas värdering i emissionen

Bolagets värdering i emissionen är väsentligt lägre än bolagets eget kapital. 

  • I emissionen uppgår teckningskursen per aktie till 0,05 kronor, vilket ger en värdering på företaget före emissionen på cirka 19,6 miljoner kronor
  • Eget kapital hänförligt till Zhodas aktieägare per den senast publicerade årsredovisningen per 31 december 2020 uppgick till 0,21 kronor per aktie och eget kapital till 81,5 miljoner kronor

Handel i aktien sker på Bequoteds OTC-lista.

Framtida utveckling och emissionslikvidens användning

Zhoda Investments styrelse och ledning ser goda möjligheter att fortsätta skapa nya betydande värden i vinverksamheten. Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Vingården är redan idag efter fem års verksamhet topp 20 i storlek på Kroatiens fragmenterade vinmarknad.

Målet är att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Testament Winery har två av Dalmatiens främsta vinmakare och vinerna har snabbt blivit kända varumärken i Kroatien. Vinerna har vunnit flera guldmedaljer i Decanter, världens viktigaste och mest erkända vintävling, och serveras på sex Michelin-restauranger.

Testament Winerys vingård är ekologisk med uteslutande lokala druvor, något som ligger helt i linje med vad moderna vinkonsumenter efterfrågar i allt större utsträckning.

Kroatien är ett av världens ursprungliga vinländer, med världens äldsta kontinuerligt odlade vinodling som ingår i Unescos världsarv. Efter Vatikanstaten och Andorra har Kroatien världens högsta vinkonsumtion per capita.

Zhodas oljeverksamhet har bedrivits i Ukraina sedan flera år. Under de senaste åren har Zhoda erhållit 18 miljoner kronor i utdelning från denna verksamhet. Det föreligger självfallet en osäkerhet kring denna verksamhet mot bakgrund av Rysslands invasion, men oljefältet är intakt och produktionen pågår, även om det förekommer störningar. Det är bolagets bedömning att verksamheten kommer att kunna återgå till normala förhållanden när situationen i landet har stabiliserats.

En investering i Zhoda är inte bara att stå upp för Ukraina, utan även att bidra till att minska landets energiberoende av Ryssland och Belarus. All olja som produceras på Zhodas fält konsumeras i Ukraina.

Medlen från nyemissionen ska användas för att: 1. Utveckla vinverksamheten mot visionen om en produktion på en miljon flaskor per år, 2. I första hand bevara för att på sikt kunna utveckla värdena i oljeverksamheten, 3. Stärka balansräkningen genom att bli av med en kortfristig bryggfinansieringen till bolagets aktieägare på 4,5 miljoner kronor och 4. Täcka kommande rörelsekapitalbehov.

Informationsmemorandum

Ett informationsmemorandum som beskriver emissionen och verksamheten kommer att publiceras genom pressmeddelande och på bolagets hemsida i samband med att teckningsperioden inleds.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB

+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments

Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I kustregionen Dalmatien i Kroatien äger Zhoda två vingårdar - Testament Winery och Black Island Winery. Med lokala ekologiska druvor, landets bästa vinmakare och en tvåtusenårig vintradition är det Zhodas målsättning att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Visionen är att nå en produktion om en miljon flaskor per år. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Bra skörd på Testament Winery

Zhoda Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin. Årets skörd uppgick till 255 ton druvor, vilket är den näst största i bolagets historia. Kvalitén på druvorna är mycket god och årgången 2022 kommer att ge utsökta viner.


Strong harvest at Testament Winery

Zhoda Investments' wholly owned subsidiary Testament Winery is Croatia's first Swedish winery. The goal is to create Croatia's best wine. This year's harvest amounted to 255 tons, which is the second largest in company history. The quality of the grapes is very high and the vintage 2022 will produce excellent wines.


Zhoda Investments ökar takten inom vinverksamheten

Zhoda Investments helägda dotterbolag Black Island Winery expanderar kraftigt med en produktionsökning på 75% efter skörden 2022.


Zhoda Investments scales up its wine operations

Zhoda Investments' wholly owned subsidiary Black Island Winery is expanding rapidly with a production increase of 75% following the 2022 harvest.


Kommuniké från årsstämma i Zhoda Investments

Vid årsstämma i Zhoda Investments AB fattade aktieägarna i huvudsak följande beslut.


Communiqué from the Annual General Meeting in Zhoda Investments

The shareholders of Zhoda Investments AB passed the following main resolutions at the Annual General Meeting.


Zhoda Investments publicerar årsredovisning

Zhoda Investments ("Zhoda") publicerar idag årsredovisningen för 2021. Bolaget redovisar en stark tillväxt och ökad lönsamhet för räkenskapsåret. 


Zhoda Investments publishes its annual report

Zhoda Investments ("Zhoda") publishes its annual report for 2021. The company records a strong growth and improved profitability for the year.


Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments AB (publ)

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 22 juni 2022 kl. 15.00 på Grevgatan 5 (Vinkällaren Grappe) i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Zhoda Investments AB (publ)

The shareholders of Zhoda Investments AB (publ), corporate identity number 559030-3490 (hereinafter the "Company"), are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 15.00 CET on 22 June 2022, at Grevgatan 5 (Vinkällaren Grappe) in Stockholm.


Zhoda Investments nyemission övertecknad

Zhoda Investments ("Zhoda") har framgångsrikt slutfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen som övertecknades med 11% tillför bolaget 13,1 miljoner kronor före emissionskostnader.


Zhoda Investments rights issue oversubscribed

Zhoda Investments ("Zhoda") has successfully completed an issue of shares with preferential rights for shareholders. The issue was oversubscribed by 11 per cent and raised SEK 13.1 million before issue costs.


Zhoda Investments inleder teckningsperioden och publicerar memorandum

Den 19 april 2022 offentliggjorde Zhoda Investments ("Zhoda") att styrelsen beslutat att på basis av ett bemyndigande från årsstämman genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Idag inleds teckningsperioden och i samband med detta publicerar bolaget ett informationsmemorandum som beskriver bolaget och emissionen. Emissionshandlingar med information om hur man tecknar sig skickas ut till aktieägarna och information finns även tillgänglig på bolagets hemsida.


Zhoda Investments commences the subscription period and publishes an investment memorandum

On 19 April 2022, Zhoda Investments ("Zhoda") announced that the Board of Directors, based on a mandate from the AGM, had resolved to carry out an issue of shares with preferential rights for existing shareholders. The subscription period begins today, and the company therefore publishes an investment memorandum in Swedish with information on the company and the issue of shares. Issue documents with instructions on how to subscribe are being distributed to the shareholders and are also available on the company's website.


Zhoda Investments genomför företrädesemission på 13 miljoner kronor

Zhoda Investments ("Zhoda") genomför en företrädesemission på 13 miljoner kronor. Syftet är att ta den framgångsrika vinverksamheten i Kroatien till nästa nivå, att bevara och på sikt utveckla värdena i oljeverksamheten i Ukraina och att stärka den finansiella ställningen. Styrelse och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för sina andelar på 6,3 mkr, vilket motsvarar 49% av den totala emissionen.


Zhoda Investments announces a preferential rights issue of SEK 13 million

Zhoda Investments ("Zhoda") has resolved to conduct a preferential rights issue of SEK 13 million. The issue will enable the company to take the successful wine operations in Croatia to the next level, to maintain and with time develop the oil operations in Ukraine and to strengthen the financial position of the company. The Board of Directors and Management have declared their intent to subscribe for their preferential rights, which amounts to SEK 6.3 million or 49 per cent of the maximum issue.


Uppdatering från oljeverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering om oljeverksamheten.


Operational update on the oil operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update on the oil operations


Bra skörd i Zhoda Investments vinverksamhet

Zhodas Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin. Årets skörd uppgick till 250 ton druvor, vilket är en stor ökning från 100 ton föregående år.


Strong harvest in Zhoda Investments wine operations

Zhoda Investments' wholly owned subsidiary Testament Winery is Croatia's first Swedish winery. The goal is to create Croatia's best wine. This year's harvest amounted to 250 tons of grapes, which is a significant increase from 100 tons last year.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted