Zhoda Investments nyemission fulltecknad

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Zhoda Investments löpte ut 17 november 2016 och det slutliga utfallet visar att emissionen är fulltecknad. Bolaget kommer genom emissionen att tillföras cirka 22,4 miljoner kronor före emissionskostnader.


Zhoda Invesmtents' rights issue fully subscribed

The subscription period for the rights issue in Zhoda Investments ended on 17 November 2016. The issue has been fully subscribed and it strengthens the company's financial position by approximately SEK 22.4 million before issue costs.


Zhoda Investments förlänger teckningsperioden till 17 november

Zhoda Investments genomför en nyemission på cirka 22 miljoner kronor för att stärka kapitalbasen och bredda verksamheten. Bolaget har nu beslutat att förlänga teckningstiden med två veckor till 17 november 2016. Bakgrunden är att Lelyaki-fältets operatör meddelat bolaget att viktiga steg tagits i processen att förlänga utvinningslicensen på 20 år.


Zhoda Investments extends the subscription period until 17 November

Zhoda Investments is currently conducting a rights issue of SEK 22 million and widening its business operations. The company has now resolved to extend the subscription period by two weeks until 17 November 2016. The background to the extension is that the operator of the Lelyaki oil field has informed the company that important steps have been taken to prolong the production license for another 20 years.


Zhoda Investments inleder teckningsperioden och publicerar informationsmemorandum

På extra bolagsstämma 7 oktober 2016 beslutade aktieägarna att bredda verksamheten, stärka kapitalbasen genom en nyemission och ändra firma till Zhoda Investments för att spegla den nya verksamhetsinriktningen. Idag inleds teckningsperioden i emissionen. Information om emissionen och hur man tecknar sig skickas ut till aktieägarna och ett informationsmemorandum finns nu tillgängligt på bolagets hemsida.


Zhoda Investments commences the subscription period and publishes an investment memorandum

At the extraordinary general meeting held on 7 October 2016, the shareholders resolved to widen the company's business operations, strengthen its capital base and change name to Zhoda Investments AB to reflect the new operations. The subscription period in the rights issue begins today. Information about the issue and instructions on how to subscribe to it are being distributed to the shareholders. An investment memorandum is now available in Swedish on the company's website.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Zhoda Investments (tidigare Zhoda Petroleum Ukraine)

Tidigare idag hölls en extra bolagstämma i Zhoda Petroleum Ukraine AB varvid aktieägarna beslutade att godkänna styrelsens förslag om att bredda verksamheten, stärka kapitalbasen och ändra firma till Zhoda Investments AB (publ) för att spegla den nya verksamhetsinriktningen. Vidare valdes Simon Escott som ny ledamot i styrelsen.


Communiqué from extraordinary general meeting in Zhoda Investments (previously Zhoda Petroleum Ukraine)

At the extraordinary general meeting held earlier today in Zhoda Petroleum Ukraine AB the shareholders approved the board of director's proposal to widen the company's business operations, strengthen its capital base and change name to Zhoda Investments AB (publ) to reflect the new operations. In addition, Simon Escott was elected to the board of directors.


Zhoda Petroleum Ukraine kallar till extra stämma för att bredda verksamheten och stärka kapitalbasen

Aktieägarna i Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ) har idag kallats till extra bolagsstämma för att besluta om att bredda verksamheten och stärka kapitalbasen. Målsättningen är att bygga upp en portfölj av investeringar där bolaget skapar värden genom entreprenörskap och aktivt ägande i onoterade europeiska bolag. Parallellt kommer bolaget fortsätta utveckla den befintliga oljeverksamheten. Styrelsen föreslår även en företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget 22 miljoner kronor samt namnbyte till Zhoda Investments AB för att spegla den nya verksamhetsinriktningen. Efter en konsolidering av bolagets ägarstruktur finner styrelsen och ledningen ett starkt ägarstöd för kapitaliseringen av bolaget och den breddade verksamheten.


Zhoda Petroleum Ukraine gives notice of EGM to widen its business operations and strengthen its capital base

The shareholders in Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ) ("Company") have today been given notice of an extraordinary general meeting to widen its business operations and strengthen its capital base. The objective is to develop a portfolio of investments where the Company creates shareholder value through entrepreneurship and active ownership in unlisted European entities. In parallel, the Company will continue to develop the current oil operations. The board further proposes a preferential rights issue that will provide SEK 22 million upon full subscription and a name change to Zhoda Investments AB to reflect the new business operations. Following a consolidation of the shareholder base earlier this year, there is strong shareholder support for the funding process and widening of operations proposed by the board.


Kallelse till extra bolagsstämma i Zhoda Petroleum Ukraine

Aktieägarna i Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till extra bolagsstämma den 7 oktober 2016 kl. 10.00 på Summit, Hitechbuilding Sveavägen 9, plan 17 i Stockholm.


Notice to Extraordinary General Meeting of shareholders in Zhoda Petroleum Ukraine

The shareholders of Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ), corporate identity number 559030- 3490 (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Extraordinary General Meeting to be held at 10.00 a.m. CET on 7 October 2016, at Summit, Hitechbuilding Sveavägen 9, plan 17 in Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted