XP Chemistries AB delårsrapport januari - september 2022

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar delårsrapporten för perioden januari - september 2022. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 692 (99) TSEK. Bolaget presenterade under tredje kvartalet resultaten från det första större kommersiella testet av bolagets kapsaicin i kycklingfoder. Sammantaget ökade produktiviteten för kycklingar som fick kapsaicin med 8,2%, jämfört med kontrollgruppen. Under tredje kvartalet ökade även försäljning av linimentprodukter i dotterbolaget Xylocap.

Finansiell utveckling under perioden januari-september 2022

 • Nettoomsättningen för Koncernen under perioden 1 januari - 30 september 2022 uppgick till 692 (99) TSEK.
 • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -7 198 (-2 006) TSEK.
 • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -7 208 (-2 372) TSEK.
 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,25 (-0,19) SEK.

Finansiell utveckling under andra kvartalet juli-september 2022

 • Nettoomsättningen för Koncernen under kvartalet 1 juli - 30 september 2022 uppgick till 128 (99) TSEK.
 • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -2 344 (-1 555) TSEK.
 • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -2 344 (-1 897) TSEK.
 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,08 (-0,10) SEK.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2022

 • Bolaget meddelade i början av september att man uppnått mycket goda resultat i kommersiella djurfoder tester där bolagets kapsaicin ökade produktiviteten vid kycklinguppfödning med 8,2%.
 • Bolaget meddelade i slutet av september utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie T01. Totalt nyttjades 5 973 874 teckningsoptioner vilket tillförde bolaget cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader
 • Under kvartalet höll Bolagets VD ett antal presentationer och intervjuer, blad annat via ProHearings, Mangold Insight och PS Invest. Samtliga finns att ta del av på bolagets hemsida: https://investor.xpchemistries.com/presentationer/

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

 • Inga väsentliga händelser efter utgången av kvartalet.

 

Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar:

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet 2022 uppgick till 128 (99) TSEK. Rörelseresultat för samma kvartal uppgick till -2 344 (-1 555) TSEK.

I affärsområdet Feed kunde vi under tredje kvartalet äntligen presentera resultaten från det första större kommersiella testet av bolagets kapsaicin i kycklingfoder. Testet visade att mycket små tillskott av kapsaicin, <10 ppm (mindre än 10 gram per ton djurfoder), gav signifikanta förbättringar av de viktigaste ekonomiska parametrarna vid uppfödning av kyckling i varmt klimat. Sammantaget ökade produktiviteten per kvadratmeter i kycklingstallet för kycklingar som fick kapsaicin med 8,2%, jämfört med kontrollgruppen. Det är bra att ha detta resultat med oss när vi går mot kommersialisering av vår djurfoderprodukt under nästa år.

Under förra veckan besökte jag Eurotier 2022 som är Europas största mässa för djurhållning och djurfoder. Detta var ett tillfälle att träffa framtida kunder och även se det senaste från våra konkurrenter, produkter baserade på chilifrukter. Det jag tar med mig från mässan är att vår produkt står sig bra mot konkurrerande produkter, både när det gäller kvalité och pris. I övrigt så finns ett stort intresse för produkter som tillför något nytt, så som vårt kapsaicin. Eftersom de produkter som säljs som tillskott till djurfoder är reglerade, innebär det att branschens distributörer sitter med mycket liknande produktportföljer. De söker därför nya och unika produkter för att stärka sitt kunderbjudande.

Min sammantagna bedömning är att bolaget sitter på en mycket värdefull produkt för djurfodermarknaden. Vi arbetar nu för att nå ett regulatoriskt godkännande för produkten under 2023 så att vi kan skörda frukterna av allt hårt arbete vi lagt ner på att ta produkten till marknaden.

I affärsområdet Protect fortsätter bolaget att leverera ingredienser till självförsvarssprejer och till skydd av el- och fiberkablar. Försäljningen i affärsområdet under tredje kvartalet var lägre än föregående kvartal till följd av att våra kunder tidigare byggt upp lager som de beslutade att minska under tredje kvartalet. Min bedömning är att detta var en tillfällig minskning och att ordervolymerna i affärsområdet kommer fortsätta öka i fjärde kvartalet.

I affärsområdet Cosmetics har vi sedan tredje kvartalet arbetat med ett antal förfrågningar på kapsaicin för att ersätta ämnet metylsalicylat som EU förbjuder i kosmetiska produkter i december. Arbetet går framåt men ledtiderna till ordrar har visat sig vara något längre än förväntat.

I dotterbolaget Xylocap ökade försäljningen under tredje kvartalet då vi levererade en större order till en av våra apotekskunder. Under första kvartalet 2023 kommer Xylocap lansera en ny linimentprodukt med högre styrka i roll-on förpackning.

Under september genomfördes inlösen av bolagets teckningsoptioner TO1. Cirka 71% av utestående teckningsoptioner tecknades vilket tillförde bolaget cirka 6 MSEK före emissionskostnader. Jag är tacksam för att befintliga och nya aktieägare väljer att investera i XP Chemistries. Finansiering som nu tillkommit bolaget möjliggör ett intensifierat arbete för upprättande av distributionskanaler och samarbeten inom affärsområdena Feed och Cosmetics.

Under kvartalet höll jag ett antal presentation och intervjuer, blad annat via ProHearings, Mangold Insight och PS Invest. Samtliga finns att ta del av på bolagets hemsida: https://investor.xpchemistries.com/presentationer/

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: [email protected]
Tel: +46 7 2250 04 15

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, [email protected].

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.

Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2022 kl. 10:30 CET.

Anders Frejdh återgår som CFO för XP Chemistries AB

Styrelsen i XP Chemistries AB ("Bolaget") har har beslutat att återigen anlita Anders Frejdh som Chief Financial Offier (CFO) för bolaget. Han tillträder rollen den 1 december 2022 och ingår då även i bolagets ledningsgrupp. Anders Frejdh var tidigare bolagets CFO från och med maj 2021 till sista januari 2022, då han valde att ta en paus från uppdraget för att fokusera på ett utlandsuppdrag inom sitt egna bolag inom talent management.


XP Chemistries AB delårsrapport januari - september 2022

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar delårsrapporten för perioden januari - september 2022. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 692 (99) TSEK. Bolaget presenterade under tredje kvartalet resultaten från det första större kommersiella testet av bolagets kapsaicin i kycklingfoder. Sammantaget ökade produktiviteten för kycklingar som fick kapsaicin med 8,2%, jämfört med kontrollgruppen. Under tredje kvartalet ökade även försäljning av linimentprodukter i dotterbolaget Xylocap.


XP Chemistries AB kommunicerar utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 och bolaget tillförs cirka 6,0 MSEK

XP Chemistries AB (publ) ("XP Chemistries" eller "Bolaget") meddelar utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1, vilka emitterades under det fjärde kvartalet år 2021. Totalt nyttjades 5 973 874 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 71 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 5 973 874 aktier till en teckningskurs om 1,01 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 tillförs XP Chemistries därmed cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader.


Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i XP Chemistries AB är imorgon, den 16 september 2022

Imorgon, den 16 september 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i XP Chemistries AB (publ) ("XP Chemistries" eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden pågår till och med den 20 september 2022. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 1,01 SEK per aktie.


XP Chemistries VD Intervjuas av Johan Rödin i samarbete med Axyer AB

Erik Nelsson, VD på bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget"), intervjuades av Johan Rödin i samarbete med Axyer AB. Intervjun finns att se på Bolagets IR-sida samt under Bolagets profil i appen Axyer.


XP Chemistries meddelar om ingångna teckningsförbindelser för utnyttjande av TO1 om totalt cirka 2,7 MSEK

XP Chemistries AB ("XP Chemistries" eller "Bolaget") meddelade idag att det har genomförts en ägartransaktion där medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp har sålt teckningsoptioner av serie TO1 till bland annat en extern investerare som i anslutning därtill ingått teckningsförbindelse med Bolaget för samtliga förvärvade teckningsoptioner. Den externa investeraren tillsammans med medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp, samt bolag som kontrolleras av medlemmar i Bolagets styrelse, har tecknat avtal om teckningsförbindelse om totalt cirka 2,7 MSEK av serie TO1, motsvarande ca 32% av utestående teckningsoptioner.


Mycket goda resultat för XP Chemistries AB kapsaicin i kommersiellt djurfoder tester, produktiviteten ökar med 8,2%

XP Chemistries ("Bolaget") som producerar och marknadsför ämnet kapsaicin genomförde under sommaren 2022 kommersiella tester i Spanien av bolagets kapsaicin som djurfoder tillskott för kyckling (broilers). Bolaget fick idag ta del av data och statistik från testet som visar att väldigt små tillskott av kapsaicin, <10 ppm (mindre än 10 gram per ton djurfoder), gav stora förbättringar av de viktigaste ekonomiska parametrarna vid uppfödning av kyckling i varmt klimat. I jämförelse med kontrollgruppen, som fick foder utan kapsaicin, visade kycklingarna som fick foder med kapsaicin ett större dagligt intag av foder, en högre viktökning per kilo foder, snabbare tillväxttakt per dag och betydligt lägre dödlighet. Sammantaget ökade produktiviteten per kvadratmeter i kycklingstallet, för kycklingar som fick kapsaicin, med 8,2% under den viktigaste tillväxtfasen (finisher-fasen), jämfört med kontrollgruppen.


Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag

Idag, den 6 september 2022, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 i XP Chemistries AB (publ) ("XP Chemistries" eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden pågår till och med den 20 september 2022. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 1,01 SEK per aktie. För att teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 20 september 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 16 september 2022.


Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i XP Chemistries AB har fastställts till 1,01 SEK per aktie

XP Chemistries AB (publ) ("XP Chemistries" eller "Bolaget") emitterade under fjärde kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO1 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North under mätperioden från och med den 22 augusti 2022 till och med 2 september 2022, dock att teckningskursen inte får vara lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte får vara högre än 6,75 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 1,45 SEK och teckningskursen har således fastställts till 1,01 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske under perioden från och med den 6 september 2022 till och med den 20 september 2022.


XP Chemistries AB, presentation på ProHearings

Erik Nelsson, VD på bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget"), presenterade på ProHearings den 25 augusti 2022. Hela presentationen finns nu på Bolagets hemsida. Bolagets verksamhet är inriktad på framställande av ämnet kapsaicin där Bolaget har en hållbar och patenterad process för produktion. Bolagets huvudfokus ligger på den stora marknaden för tillskott till djurfoder för förbättrad djurhälsa.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted