Idag inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1

Xintela AB (publ) meddelar idag att genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i februari 2016 kan aktier tecknas under perioden 30 januari - 10 februari 2017. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för fem (5) kronor. I samband med detta publiceras en broschyr med information om Xintelas verksamhet, milstolpar, VD-ord m.m. Broschyren biläggs till detta pressmeddelande.


Xintela rapporterar positiva prekliniska resultat i cancerprojekt

Xintela AB (publ) presenterar idag en uppdatering om bolagets projekt inom regenerativ medicin och cancer. Samtliga projekt har utvecklats mycket positivt.


Xintela reports positive preclinical results in cancer project

Xintela AB (publ) today announces an update of the company's projects in regenerative medicine and cancer. All projects are developing in a positive way.


Xintelas stamceller visar positiva behandlingseffekter på broskskada i häststudie

Xintela AB (publ) meddelar idag att bolagets selekterade stamceller har positiva effekter på ledbrosk och underliggande ben vid posttraumatisk artros, vilket baseras på kompletterande analyser från bolagets häststudie och slutrapporten från Cornell University, Ithaca, New York. Resultaten är mycket lovande för Xintelas utveckling av stamcellsterapi för behandling av ledbroskskador och artros.


Xintela's stem cells show positive treatment effects on cartilage damage in horse study

Xintela AB (publ), announces today that the company's selected stem cells have beneficial effects on joint cartilage and underlying bone in post- traumatic osteoarthritis, based on additional analysis of the company's horse study and the final report from Cornell University, Ithaca, New York. The results are very promising for Xintela's development of stem cell therapy for the treatment of cartilage damage and osteoarthritis.


Xintela uppvisar positiva resultat i genomförd häststudie

Xintela AB (publ), meddelar idag att resultaten från bolagets studie på hästar visar att Xintelas stamceller är säkra att använda, vilket var det främsta målet med studien. Baserat på resultaten från studien kan Xintela nu ta nästa steg i utvecklingen av en effektiv och säker stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskador och artros.


Xintela reports positive results from completed horse study

Xintela AB (publ), announces today that the company's completed horse study met its primary endpoint, demonstrating that Xintela's stem cells are safe. Xintela can now take the next step in the development of an effective, safe stem cell product for the treatment of cartilage damage and osteoarthritis.


Delårsrapport 2016-01-01 till 2016-09-30

Med "Bolaget" eller "Xintela" avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Sammanfattning av delårsrapport

Första nio månaderna (2016-01-01 - 2016-09-30)

 • Intäkterna uppgick till 3 (472) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -15 613 (-6 612) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,63 (-0,41) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 30 september 2016 till 95%.

Tredje kvartalet (2016-07-01 - 2016-09-30)

 • Intäkterna uppgick till 3 KSEK (309). 
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 024 (-1 814) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 SEK (-0,11).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 24 863 450 aktier. Bolaget har 24 863 450 aktier registrerade per 2016-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 325 791 aktier. Hänsyn har tagits till den split (1:50) som genomfördes 2015 varför resultatet för perioden föregående år har dividerats med 16 289 550 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Årsredovisningen för 2015 var den första finansiella rapport som Bolaget upprättade enligt RFR2 (IFRS). Denna finansiella delårsrapport är Xintelas andra finansiella delårsrapport och är således upprättad enligt RFR2. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital, redogörs för i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, not 6.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.Xintela byter Certified Adviser till Erik Penser Bank

Xintela anlitar i enlighet med regelverket på Nasdaq First North Stockholm en Certified Adviser, CA. För närvarande är Consensus Asset Management AB bolagets CA men från och med den 1 december 2016 byter Xintela till Erik Penser Bank AB.


Xintela anställer Rickard Mosell som Head of Business Development

Xintela meddelar måndag den 12 september att Rickard Mosell rekryterats till tjänsten som Head of Business Development från och med 1 oktober 2016. Rickard Mosell lämnar därmed tjänsten som vd för Ideon Innovation och blir ansvarig för Xintelas affärsutvecklings- och finansieringsverksamhet. Rickard Mosell kommer även att ingå i Xintelas ledningsgrupp.


Xintela recruits Rickard Mosell as Head of Business Development

On 12 September 2016, Xintela announces that Rickard Mosell has been recruited as Head of Business Development from October 1, 2016. Rickard Mosell will leave his current position as CEO of Ideon Innovation and will be responsible for Xintela's business development and financing. Rickard Mosell will also be a member of Xintela's management team.


Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2016-01-01 - 2016-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 (163) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -12 589 (-4 798) KSEK. 
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,51 (-14,73) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2016 till 93 %.

Andra kvartalet (2016-04-01 - 2016-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (82).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 238 (-2 751) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,21 SEK (-8,44).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 24 863 450 aktier. Bolaget har 24 863 450 aktier registrerade per 2016-06-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 325 791 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.


Xintela erhåller 1,5 MSEK genom förlikning i tvist

Xintela har träffat avtal om förlikning i en tvist och erhåller 1 500 000 kronor i ersättning. Bakgrunden är att motparten, som fått i uppdrag av Xintela att validera ett av bolagets patent, missat fristen för validering av patentet vilket medförde att patentet inte blev gällande i Belgien.


Xintela receives 1,5 MSEK in dispute settlement

Xintela today announces that it has settled a dispute and will receive 1,500,000 Swedish Crowns in compensation. The background to the dispute is that the counter party, who had an assignment from Xintela to validate one of the company's patents, missed the deadline for validation with the consequence that the patent was not validated in Belgium.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted