XINTELA BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 24,8 MSEK VILLKORAT AV GODKÄNNANDE VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen i Xintela AB ("Xintela") beslutade den 5 september 2018 - villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma - att genomföra en företrädesemission av högst 8 282 154 aktier. Vid full teckning ger emissionen Xintela ett tillskott på cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till cirka 60 procent genom garantiåtagande. Allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort.


DELÅRSRAPPORT 2018-01-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av delårsrapport
Med "Bolaget" eller "Xintela" avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480. 

Första halvåret (2018-01-01 - 2018-06-30)

  • Intäkterna uppgick till 395 (1) KSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till -13 200 (-10 425) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,43 (-0,39) SEK.
  • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2018 till 24 (90) %.

Andra kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30)

  • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 373 (-5 016) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,18 SEK (-0,19).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 30 367 904 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2018-06-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 26 991 275 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.


SVEN KILI TAR ROLLEN SOM CHIEF MEDICAL OFFICER I XINTELA

Lund, Sverige, 29 augusti 2018 - Xintela AB (publ) tillkännager idag att Sven Kili utökar sitt engagemang i Xintela som Chief Medical Officer (CMO).


SVEN KILI TAKES ROLE AS CHIEF MEDICAL OFFICER IN XINTELA

Lund, Sweden, August 29, 2018 - Xintela AB (publ) announces today that Sven Kili extends his commitment to Xintela as Chief Medical Officer (CMO).


XINTELA KNOPPAR AV ONKOLOGIVERKSAMHETEN

Lund, Sverige, 29 augusti 2018 - Xintela AB (publ) tillkännager idag att bolaget har beslutat att knoppa av onkologiverksamheten till det nybildade dotterbolaget Targinta AB.


XINTELA TO SPIN OUT ONCOLOGY BUSINESS

Lund, Sweden, August 29, 2018 - Xintela AB (publ) announces today that the company has made the decision to spin out its oncology business to a newly formed subsidiary company, Targinta AB.


Viktiga framsteg i Xintela

Xintela presenterar idag en uppdatering över bolagets utvecklingsprojekt. Xintela utvecklar medicinska produkter utifrån bolagets patenterade markörteknologi- plattform XINMARK® med inriktning på cellterapi och onkologi. Samtliga projekt har under året gjort viktiga framsteg både med avseende på resultat, patent och finansieringslösningar.


Significant progress in Xintela

Significant progress in Xintela Xintela today announces an update on the company's development programs. Xintela develops medical products based on its patented marker technology platform XINMARK® with a focus on cell therapy and oncology. All projects have made significant progress in terms of results, patents and financing solutions so far this year.


Xintela utvidgar patentskyddet inom degenerativa ledsjukdomar

Xintela meddelar idag att bolagets internationella patentansökan för prevention och behandling av degenerativa ledsjukdomar inklusive artros, med hjälp av stamceller, har publicerats.


Xintela extends patent protection for degenerative joint diseases

Xintela today announced that the company's international patent application directed to the prevention and treatment of degenerative joint diseases using stem cells, including osteoarthritis, has been published. The data on which the patent application is based are derived from the horse study conducted by Xintela in late 2016. It demonstrated that stem cells, selected using Xintela's marker technology, protect both joint cartilage and underlying bone following a cartilage injury.


Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DON

Xintela AB (publ) tillkännager idag att bolaget har undertecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON. Parterna avser att utveckla en stamcellsprodukt för behandling av artros, baserat på Xintelas stamcellsteknologi. CO.DON kommer att betala en exklusivitetsavgift för en 6-månaders period, under tiden som ett samarbetsavtal ska färdigställas.


Xintela signs Letter of Intent with CO.DON

Xintela AB (publ) announces today that the company has signed a Letter of Intent with the leading European cell therapy company CO.DON. The parties intend to co-develop a stem cell product for the treatment of osteoarthritis, based on Xintela's stem cell technology. CO.DON will pay an exclusivity fee for a 6- month period, during which time a joint venture agreement will be finalized.


Xintela erhåller MUMS-status för behandling av artros hos hästar

Lund, Sverige, 28 juni 2018 - Xintela meddelar idag att bolaget har erhållit MUMS- status (Minor Use Minor Species) inom Europa för behandling av degenerativ ledsjukdom, inklusive artros, hos hästar. MUMS-status är den veterinärmedicinska motsvarigheten till särläkemedelsstatus (Orphan Drug) inom humanmedicin.


Xintela receives MUMS-status for the treatment of osteoarthritis in horses

Lund, Sweden, 28th of June 2018 - Xintela announces today that the company has received MUMS-status (Minor Use Minor Species) in Europe for the treatment of degenerative joint disease, including osteoarthritis, in horses. MUMS-status is the veterinary equivalent of Orphan Drug in human medicine.


Xintela beslutar om konvertibelt lån om 5 MSEK

Styrelsen i Xintela AB beslutar, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av den 29 maj 2018, att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 5 MSEK genom en riktad emission av konvertibler.


KOMMUNIKÈ FRÅN XINTELAS ÅRSSTÄMMA 2018

Idag hölls årsstämma i Xintela AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär