Kallelse till årsstämma i Xintela

Aktieägarna i Xintela AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2016 kl. 10.00 i Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.


Xintela offentliggör årsredovisning för 2015

Xintela AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för 2015. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida www.xintela.se samt via bifogad PDF.


Xintela flyttar fram bolagets årsstämma till den 30 maj 2016

Xintela AB (publ) meddelar idag att datumet för bolagets årsstämma för räkenskapsåret 2015 flyttas fram till den 30 maj 2016 klockan 10.00 i Medicon Village i Lund. Detta datum och klockslag ersätter det tidigare meddelade datumet.


Första handelsdag för Xintela på Nasdaq First North den 22 mars 2016

Xintela ABs (publ) ansökan om listning av bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 för upptagande av handel på Nasdaq First North har godkänts av Nasdaq Stockholm AB. Första handelsdag är den 22 mars 2016. Xintelas aktier och teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet XINT respektive XINT TO.


Xintelas nyemission övertecknad

Den 17 februari 2016 avslutades teckningstiden i Xintelas nyemission av units inför den planerade noteringen vid Nasdaq First North. Emissionen om 30 MSEK tecknades till ca 42,0 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 140 %. Därmed behöver inlämnade garantiåtaganden från huvudägarna inte tas i anspråk. Då emissionen övertecknades har styrelsen beslutat att till fullo använda en övertilldelningsoption med möjlighet att ge ut ytterligare 500 000 units. Övertilldelningsoptionen tillför därmed bolaget ytterligare initialt 5 MSEK. Xintela tillförs därmed totalt cirka 35 MSEK före noterings- och emissionskostnader om cirka 3,5 MSEK. Xintela tillförs genom emissionen 1055 nya aktieägare. Avräkningsnotor skickas ut den 23 februari 2016.


Xintela inleder teckningsperiod för nyemission om 30 MSEK inför notering på First North

Idag den 3 februari inleds teckningsperioden för Xintelas nyemission av units. Vid fulltecknad nyemission tillförs Xintela initialt 30 MSEK och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare 15 MSEK före emissionskostnader. Emissionsperioden löper till och med den 17 februari, och om Bolaget godkänns av First North beräknas första handelsdag för aktien och teckningsoptionen till den 22 mars 2016. Emissionen är genom tecknings- och garantiåtaganden garanterad till 30 MSEK, motsvarande 100 procent av den initiala emissionslikviden. Bolagets värdering uppgår till 89 MSEK innan nyemissionen.


Xintela offentliggör prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering på Nasdaq First North

Styrelsen i Xintela AB (publ) ("Xintela" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission av units riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Xintela har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag på First North är den 22 mars 2016. Prospektet har i dag, den 29 januari 2016, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xintela.se, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats. Xintela har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt 30 MSEK, motsvarande 100 procent av den initiala emissionslikviden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted