Xavitech Kvartalsrapport Januari - September 2019

- Resultat per aktie för tredje kvartalet var -0,50 kr (-0,91kr).

- Nettoomsättningen under tredje kvartalet för koncernen uppgick till 671 TKr (965 TKr), vilket är en minskning med 30% från samma period förra året.

- Orderingången uppgick till 722 Tkr (531 Tkr), vilket är en uppgång med 35% från samma period förra året.

Den under andra kvartalet påbörjade företrädesemissionen avslutades den 5 juli. Emissionen övertecknades och tillförde koncernen ca 5,4 MSEK efter emissionskostnader. 2 967 221 nya aktier emitterades, totalt antal aktier uppgår därefter till 5 934 442 stycken.

VD KOMMENTAR
Igår den 5:e november offentliggjorde vi våra planer på att förvärva 49 % av Empir Solve AB u.n.ä till Frontwalker Group AB. Genom förvärvet tar Xavitech nästa steg i utvecklingen mot en betydligt större koncern, erhåller kompletterande kassaflöde och snabb tillväxt. Våra unika tekniska lösningar för framför allt intelligenta styrbara mikropumpar har överförts till det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB. Dotterbolaget har tillförts nödvändiga resurser för att säkra sin utveckling de kommande åren, vilket är mycket positivt.

Förvärvet av Frontwalker tillför en betydande IT-konsultverksamhet som kommer att förbättra koncernens kassaflöde och ger dotterbolaget möjlighet att fortsätta investera i bl.a. digitala styrsystem till våra pumpar. Det ger också en helt annan dimension av Xavitech som koncern och kommer förhoppningsvis kunna påbörja utdelning till våra aktieägare inom rimlig tid.

Frontwalker Group AB är en pånyttfödelse av Frontwalker koncernen som Empir Group AB förvärvade 2015 och sedan dess har strukturerat om och förädlat med högre lönsamhet som följd. Frontwalker förväntas ha en nettoomsättning om cirka 150 mkr och EBT om cirka 10 mkr för helåret 2019, vilket ger ett positivt resultatbidrag redan 2019.

Med så stora nyheter för koncernen är det lätt att glömma bort vår ursprungsverksamhet, men sommarens och höstens aktiviteter för pumpverksamheten kan summeras i en förbättrad orderingång men en svagare försäljning delvis pga. den lägre orderingången från det förra kvartalet, planering för att överföra verksamheten till dotterbolaget samt arbete med vår nya treårsplan. Under perioden har vi fortsatt vår strävan att skapa förutsättningar för pumpverksamheten att långsiktigt växa mot lönsamhet. Medel från emissionen i juli har använts till att amortera bort de lån vi har haft, därutöver har i samband med omorganisationen, materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivits ned samt varulagret har genomlyst och vissa partier har omvärderats. Flytten av hela pumpverksamheten till dotterbolaget gör att vi kan skapa förutsättningar för att fortsätta utvecklingen av våra pumpar, design av kretskort och IoT. Det är bråda dagar och vi ser fram emot en spännande Jul i år.

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2019.

För mer information kontakta:
Henrik Sjöström, VD
070 639 54 78
henrik.sjostrom@xavitech.com

Kort om Xavitech
Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted