Bokslutskommuniké 2020

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 18 februari 2021

DELARSRAPPORT

1 januari - 31 december 2020

· Nettoomsättningen ökadetill 8,7 (3,3) Mkr

· Resultat fran andelar i intresseforetag uppgick till -1,7 (-0,9) Mkr

· Resultat fore avskrivningar uppgick till -3,6 (-3,0) Mkr

· Rorelseresultatet uppgick till -4,2 (-4,7) Mkr

· Resultatet efter skatt uppgick till -5,6 (-5,0) Mkr

· Resultat per aktie uppgick till -0,29 (-1,22) kr

1 oktober - 31 december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 5,9 (0,7) Mkr

· Resultat fran andelar i intresseforetag uppgick till -2,6 (-0,9) Mkr

· Resultat fore avskrivningar uppgick till -3,0 (-1,6) Mkr

· Rorelseresultatet uppgick till -3,4 (-1,7) Mkr

· Resultatet efter skatt uppgick till -3,7 (-1,8) Mkr

· Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,31) kr

VASENTLIGA HANDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

· Den 14 oktober offentliggorde Xavitech prospect med anledning av den 2019 beslutade företrädesemissionen.

· Den 2 november 2020 offentliggjordes utfallet av emissionen. Xavitech tillfordes 12,85 Mkr fore emissionskostnader, varav 11,98 Mkr erlagts genom kvittning av fordran pa Xavitech. Totalt har 9 884 792 nya aktier registrerats den 9 november. Efter detta har Xavitech totalt 31 904 758 aktier fordelat pa 500 000 A-aktier och 31 404 758 B-aktier.

· Den 6 november 2020, ingick Xavitech avtal med Empir Group om att forvarva ytterligare 77 955 aktier i Frontwalker Group. Forvarvet var villkorat godkännande pa extra bolagsstämmor i saval Empir som i Xavitech.

· Den 16 november 2020 utsags Anders Hibell till ny VD for dotterbolaget Frontwalker Group. Han ersatte darmed Torbjorn Skog.

· Den 11 december 2020 beslutade extra bolagsstammor i bade Xavitech och Empir att godkanna styrelsernas beslut om forvarv av 77 955 aktier i Frontwalker Group. Vid extra bolagsstamman i Xavitech valdes styrelsesuppleanten Torbjorn Nilsson till styrelseledamot for tiden intill slutet av nasta arsstamma.

VASENTLIGA HANDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

· Den 1 februari faststallde styrelsen i Xavitech nya finansiella mal och samt utdel- ningspolicy med anledning av forvarvet av resterande 51% i Frontwalker Group. Styrelsen utsag styrelseledamoten Torbjorn Nilsson till ny tillforordnad VD och CFO for Xavitech.

VD ORD

Ingen kan saga att 2020 blev som planerat. Covid-19 pandemins framfart med nedstangningar, stodpaket och distansarbete har skapat en stor osakerhet bade i varlden i stort och i allas var omedelbara narhet, nagot som har paverkat bada vara verksamheters mojligheter att leve- rera enligt uppsatta mal. Tack vare den diversifiering av kunder och att vi ar verksamma inom flera olika segment upplever vi trots allt att vi har tagit oss igenom denna period ganska val.

Inom Frontwalker Group har vi under aret sett bade nedgangar och uppgangar saval i antal forfragningar som i vunna affarer och i timpriser. Kanslan just nu ar dock optimistiskt positiv da vi tycker oss se en viss ljusning bade pa kort och lite langre sikt.
For Xavitech Micropumps, som hade som mal att oka forsaljningen har det varit tufft att hitta vagarna framat. VD Henrik Sjostrom med team har dock rattat sig efter omstandigheterna och fokuserat pa vad som bedomts varit mojligt. Saljinsatser for att attrahera nya kunder har skjutits pa framtiden och man har fokuserat pa att halla nere kostnaderna. Forsaljningen till befintliga kunder och da framst inom omradet medicinteknik har i viss man vagt upp for utebliven nyforsaljning. Arbetet har resulterat i det basta resultatet pa helaret i foretagets historia.

Nar jag nu i januari tilltradde som koncernchef for Xavitech var det tillfredsstallande att se tillbaka pa de forandringar som skett i koncernen under det gangna aret och den grund som lagts for dess vidareutveckling. Xavitech koncernen bestar idag av det pa Nordic SME listade moderbolaget Xavitech AB, och de helagda dot- terbolagen Xavitech Micropumps AB samt IT-koncernen Frontwalker Group AB. Frontwalker Group leds sedan november av Anders Hibell som med sin erfarenhet och engagemang har fullt fokus pa att vaxa Frontwalker bade organiskt och om ratt forutsattningar finns aven genom tillaggsforvarv.

Som tidigare kommunicerats har agarbilden i Xavitech forandrats under det gangna aret. Empir Group har genom kvittning av sin fordran i samband med genomforda emissioner uppnatt en agarandel av 50,83% av kapitalet och 51,08% av rosterna. Samtidigt har Xavitechs skuld till Empir Group okat till 21 Mkr.

Med anledning av koncernens nya struktur efter for- varvet av majoritetsposten av Frontwalker Group i december har styrelsen antagit nya finansiella mal och etablerat resultat efter schablonskatt, "Earnings" som koncernens viktigaste nyckeltal.

· Xavitech ska ha en i huvudsak organisk tillvaxtstrate- gi och vara vinst- och utdelningsmaximerande.

· Xavitech ska na en nettoomsattning om cirka 166 mkr i slutet av 2023.

· Xavitech ska na en "Earning", om cirka 11 mkr, motsvarande ca 6,6 % av omsattningen i slutet av 2023

Genom forvarvet av Frontwalker Group, har grunden lagts for framtida vardeutveckling, positiva kassafloden samt utdelningar till vara aktieagare. Styrelsen har som en konsekvens av de nya forutsattningarna aven antagit en ny utdelningspolicy for verksamhetsaren 2021 och framat. "Av arets Resultat ska cirka 60 % delas ut till aktieagarna och cirka 40 % anvandas till amortering av forvarvslan och nyinvesteringar i verksamheten. Forutsatta att koncernens situation i ovrigt sa tillater". For verksamhetsaret 2020 har styrelsen for avsikt att foresla arsstamman den 12 maj 2021 att utdelning om totalt 3 190 475 kronor skall lamnas, vilket motsvarar 0,10 kr per aktie.

En annan konsekvens av att Xavitech nu ager 100% av Frontwalker Group sa kommer hela Xavitech koncernen att overga fran redovisning enligt K3 till redovisning enligt IFRS-principen fran och med den forsta kvartalsrapporten for 2021.

Nu aterstar att se hur vaccinering och andra atgarder paverkar den radande Covid-19 pandemins fortsatta utveckling och vilken effekt det far pa samhallet och marknaden. Vi foljer utvecklingen och forsoker anpassa oss och parera for att pa lite sikt kunna astadkomma en fin varderesa for vara aktieagare.

Torbjorn Nilsson, VD Xavitech AB

För mer information kontakta:

Torbjörn Nilsson, Verkställande direktör Xavitech AB

torbjorn.nilsson@empirgroup.se

+46 70 497 57 41

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 08:30 CET.

Kort om Xavitech

Xavitech-koncernen, som är ett publikt bolag listat på Nordic SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem för flödeskontroll av gaser och vätskor. Den huvudsakliga verksamheten sker i de två helägda dotterbolagen. Frontwalker Group AB och Xavitech Micropumps AB.

Frontwalker erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika It system samt för bemanning av IT support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.

Xavitech Micropumps bedrivet kvalificerad teknisk utveckling av patenterade digitala sensor och styrsystem med huvudsaklig användning inom gas analys i Härnösand.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted