Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport Q3 2022

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 8 november 2022

DELÅRSRAPPORT

I tredje kvartalet ökade omsättningen för jämförbara enheter från 24,0 mkr till 24,2 mkr och rörelseresultatet förbättrades från -0,5 mkr till +0,5 mkr.

Juli - September 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 24,2 (24,9) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (0,3) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,4 (-0,3) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,01) kr

Januari - September 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 85,7 (87,8) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,2 (0,9) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,3 (-0,7) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,02) kr

VD ORD

Efter sommarens fulltecknade emission om totalt 43,7 mkr står Xavi Solutions i det närmaste skuldfritt, med stark rörelsefinansiering och redo för tillväxt. Transformation ger effekt och under det tredje kvartalet 2022 växer omsättningen med +0,2 mkr och resultatet förbättras med +1,4 mkr jämfört med 2021 för jämförbara verksamheter.

Den 100% säkerställda företrädesemissionen med teckningsperiod under juni månad slutfördes slutligt under juli månad trots tufft finansklimat.

Stärkta nyckeltal

Under året har Xavi Solutions genomfört två emissioner, varav en har slutförts under det tredje kvartalet. Dessa har tillfört eget kapital om 55,2 mkr, kassan har stärkts med 18 mkr, soliditeten har ökat med 47 procentenheter och den långfristiga skulden till Empir Group är till fullo reglerad.

Tillväxt och förbättrat rörelseresultat

Trots en osäker omvärld med viss avmattning hos vissa branschkunder ökar vår omsättning under kvartalet till 24,2 mkr jämfört med 24,0 mkr 2021 för jämförbara enheter. De optimeringsaktiviteter som startades i början av året börjar glädjande ge effekt där vårt rörelseresultat för jämförbara enheter förbättrats med +1,0 mkr till +0,5 mkr och resultat efter finansiella poster förbättrats med +1,4 mkr till +0,4 mkr, på grund av ett förbättrat rörelseresultat och sänkta räntekostnader. Optimering och effektivisering fortgår, men vi springer redan nu fortare med en klart lättare ryggsäck.

Våra segment Solve respektive Serve där Frontwalker och Tavana återfinns redovisar förbättrade resultat under kvartalet med +470 tkr respektive +541 tkr. Detta trots den omstrukturering inom Solve som genomfördes under Q2 och som innebär en marginellt lägre omsättningsnivå för kvartalet med 6%. Serve ökade omsättning med 12% med god orderingång.

Starkt digitaliseringserbjudande mot ett stort underliggande behov

Xavi Solutions hjälper onoterade it-bolag att växa tillsammans med oss, med hjälp av vår erfarenhet och vår noterade aktie på Nordic SME. Vi är ett nischat it-/tech-bolag som erbjuder expertis kring digitalisering, arkitektur, systemutveckling, infrastruktur, förvaltning och support. Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare - med kompetenta, passionerade och långsiktiga konsulter och tekniska lösningar ger vi våra kunder bästa möjliga värde och leverans. Vi tar ofta funktionella helhetsåtaganden och levererar gärna i agila utvecklingsteam. Kunder ser oss ofta som strategisk partner genom vår starka verksamhetskompetens kombinerat med djup kunskap om dagens och morgondagens digitala teknologi där kundens behov möts av konkreta lösningar.

Givet digitaliseringen i samhället, det ackumulerade utvecklingsbehovet efter pandemin, moderniseringsbehov av äldre system samt ökade cybersäkerhetshot är vårt erbjudande helt rätt tiden. Vi är ödmjuka inför den tid och affärsmiljö vi agerar i, men vet att vi löser affärskritiska problem för såväl mindre som större kunder och gör världen lite bättre varje dag. Digitaliseringen bör för Sverige, rätt hanterat, innebära en snabbare väg ur dagens lågkonjunktur.

Extra bolagsstämma och ny styrelse

Efter sommarens emission har ägarbilden ritats om och efter rapportperiodens slut har därför en extra bolagsstämma genomförts den 26 oktober där bland annat en ny styrelse utsågs. Den nya styrelsen består av Marcus Pettersson (ordf.), Robert Carlén, Anders Hibell, Pär Råghall samt Margareta Strandbacke. En stark ägaragenda kombinerat med tung, industriell kompetens blir tillgångar på vår resa framåt.

Jag ser med tillförsikt fram emot slutspurten av 2022 och kommande år. 

Välkommen med!

Nicklas Raask, VD / Koncernchef Xavi Solutionnode AB

För mer information, vänligen kontakta:

Nicklas Raask, VD / Koncernchef

[email protected]

Mobil +46 766 210 111

Växel +46 8 60 10 100

Denna information är sådan information som Xavi Solutionnode AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2022 kl. 8:30 CET.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)                                                                                                                                  

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterad på NORDIC SME sedan 2017 och har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB.

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Koncernen har kontor i Malmö, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2022


Delårsrapport Q3 2022


Delårsrapport Q2 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted