Bokslutskommuniké 2018

Xavitech är nu en koncern, det helägda dotterbolaget Xavitech Medical AB bildades under det tredje kvartalet. Jämförelsesiffror för koncernen avser endast moderbolaget i denna rapport.

Nettoomsättningen januari - december uppgick till 3745 Tkr (4476 Tkr)

Orderingången under perioden januari - december uppgick till 4296 Tkr (4391 Tkr)

Rörelseresultat för perioden januari - december uppgick till -1689 Tkr

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

En prototyp för ett utbytbart pumpshus till våra pumpar har färdigställts och har skickats till en kund inom segmentet vätskepumpar för tester och utvärdering.

VD KOMMENTAR

2018 har varit ett intensivt och omvälvande år. Xavitech är numera en koncern och i dotterbolaget Xavitech Medical AB fortsätter utvecklingen av pumpenheten för läkning av svårläkta sår (NPWT). Konceptet är färdigt, en demonstrator har tagits fram och visats på Medica (en av världens största medicintekniska mässor) där den fick stor uppmärksamhet. Projektet är nu i det stadiet att inhämta marknadens synpunkter samt att på rätt väg ta den från koncept till färdig produkt tillsammans med företag som är experter på sårvårdsmaterial (plåster, bandage mm.) Även där finns stort intresse för konceptet.

I moderbolaget Xavitech har utveckling av nya produkter också stått i centrum under 2018. Produktportföljen behöver breddas för att Xavitech ska kunna bli en större spelare på marknaden och det har hänt mycket under året. Företaget står redo inför 2019 med att sälja den mindre pumpmodellen V100 samt en ny lösning med en pump som har ett utbytbart pumphus vilket både ger möjligheter till vätskeapplikationer och en helt ny försäljning av service. I mitten av januari 2019 färdigställdes en prototyp som nu testas och utvärderas av en kund som har en vätskeapplikation. Det startades också ytterligare två utvecklingsprojekt som fortsätter under 2019. Det ena projektet handlar om att trådlöst kunna styra pumparna eller att de kommunicerar i ett nätverk (IOT), vilket öppnar för helt nya marknader och även visar hur intelligent Xavitechs pump verkligen är. Det andra projektet omfattar utveckling och lansering av en ny mjukvara för våra nya pumpar som styrs med en ny mikroprocessor, vilket även ska integreras i våra befintliga modeller. Den nya tekniken ger större möjligheter och fler funktioner till våra redan smarta pumpar. I en liten organisation ger en stor satsning på utveckling tyvärr också effekter på resterande funktioner. Det har påverkat resurser till försäljning vilket märks då försäljningen gått ned under Q3 och Q4. Det beror inte enbart på minskade insatser från Xavitech utan det är också några återköpande kunder som har en sviktande marknad medan andra har fått en ökning. Som OEM försäljare är det svårt att påverka försäljningsvolymen hos befintliga kunder då den är helt beroende på försäljningen av produkten vår komponent är installerad i. Det har också varit förskjutningar och några färre order från nya projekt i Kina än förväntat. Sett till marknaden och efterfrågan som helhet bedöms nedgången av försäljningen tillfällig, det finns en otroligt stor marknad och Xavitech satsar nu fullt ut för få en betydligt större andel av den. En del av satsningen är en ny medarbetare inom marknad och kommunikation som ska ta fram nytt förbättrat säljmaterial samt ökade insatser på marknadsföring och sociala medier.

Orderingången har varit ungefär på samma nivå som förra året, vilket beror på ett starkt avslut med en stor order som kommer att levereras och faktureras under 2019. Det negativa resultatet är kopplat till de resurser som har investerats i utveckling under året vilket med säkerhet kommer att bära frukt längre fram. Jag skrev i fjolårets kommuniké att Xavitechs enda väg är framåt och det står jag fortfarande för, Xavitech behöver satsa för att nå ut på marknaden och jag är fullt övertygad om att vi kommer att lyckas.

Härnösand, 30 januari 2019

För mer information kontakta:

Henrik Sjöström, VD
070 639 54 78
henrik.sjostrom@xavitech.com 

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2019.

Webbsida: www.xavitech.com 

KORT OM XAVITECH

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted